Data de publicació:
2021-11-24

Presentació de candidatures fins al dia:
2021-12-16

Escola Superior de Ciències Socials i de l'empresa

Personal Docent i Investigador (PDI)

En termini de recepció de sol·licituds

Convocatòria per cobrir 1 plaça de Personal Docent i Investigador (PDI) permanent, a dedicació completa (30 ECTS) en els àmbits de coneixement següents:

FUNCIONS A DESENVOLUPAR:

 • Disseny i impartició d’assignatures en els àmbits de coneixement esmentats.
 • Elaboració del pla docent de diferents assignatures en els àmbits de coneixement descrits.
 • Funcions pròpies del Personal Docent i Investigador de TecnoCampus.
 • Participació en tasques pròpies de la institució com a PDI permanent.

REQUISITS INDISPENSABLES:

 • Estar en possessió del títol de Doctor/a (cal aportar títol de grau de doctor/a o resguard de pagament del títol).
 • Disposar d’un informe favorable d’acreditació per part d’una agència de qualitat universitària (AQU/ANECA) o ser acreditat en un període màxim de tres anys des del moment de la signatura del contracte.
 • Les persones aspirants han de posseir un nivell de català que asseguri la competència del professorat per participar amb adequació i correcció a les situacions comunicatives que requereixen les tasques acadèmiques, de manera que quedin garantits els drets lingüístics dels estudiants, tal com preveu el decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya. En el moment de la signatura del contracte, la persona candidata escollida podrà optar entre l’acreditació del coneixement o l’ajornament d’aquesta acreditació per un període de dos anys.

ASPECTES VALORABLES DEL CV:
Es valorarà el CV de les persones que compleixin els requisits indispensables, és a dir, les persones candidates admeses. La puntuació màxima serà de 60 punts.

 • Experiència docent universitària en impartició d’assignatures en l’àmbit de coneixement requerit (cal especificar-ho clarament en el CV i s’acreditarà mitjançant certificat de docència expedit per la universitat on s’hagi realitzat). Màx. 20 punts
 • Recerca Acreditada (cal especificar-ho clarament en el CV: Carta de recomanació d’un investigador reconegut. Treballs d’investigació publicats JCR. Lliurament d’un/s treball/s d’investigació en alguna revista JCR). Màx. 20 punts
 • Participació en projectes d’innovació docent (cal especificar-ho clarament en el CV). Màx. 5 punts
 • Competència en llengua anglesa. Màx. 10 punts
 • Altres mèrits. La comissió de selecció podrà valorar altres elements del currículum que consideri una aportació al perfil del candidatMàx. 5 punts

RELACIÓ CONTRACTUAL PRÈVIA AMB TECNOCAMPUS. La puntuació màxima serà de 15 punts.

PRESENTACIÓ-DEFENSA DE PLAÇA:
Es convocaran a presentació/defensa de la plaça a les persones que superin els 40 punts en total en la fase de:  valoració del CV i valoració de la relació prèvia amb TecnoCampus. La puntuació màxima serà de 40 punts.

En aquest presentació-defensa de plaça davant del tribunal de la Comissió de Selecció la persona candidata haurà de:

 • Presentar la seva trajectòria professional, acadèmica i científica (10 minuts). Màx. 10 punts
 • Exposició sobre el desenvolupament de la matèria d’administració i organització d’empreses dins els estudis de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa  (màx. 20 minuts). Màx. 30 punts
 • Atendre el torn de preguntes de la Comissió de Selecció (10 minuts).

ASPECTES LABORALS:

 • Contracte laboral com a professor/a permanent a dedicació completa de 30 ECTS.
 • Horari de matí i tarda.
 • Incorporació immediata.

Calendari orientatiu del procés

 1. Publicació anunci:  24/11/2021
 2. Presentació candidatures fins al: 16/12/2021
 3. Previsió publicació llista admesos/es i exclosos/es a participació: entre el 17/12/2021 i el 24/12/2021
 4. Presentació/defensa de plaça. Els i les candidates finalistes que passin a la fase d’entrevista seran avisats de la data per correu electrònic o telèfon.

Per a qualsevol incidència us podeu adreçar a seleccio@tecnocampus.cat
Cal identificar a l’assumpte el número de referència de la convocatòria: S35_2021_PDI_PERM_AOE

Vols presentar-te? Accedeix al formulari d'inscripció