1. Participants

Poden participar en aquest concurs tots aquells estudiants de qualsevol de les escoles del TecnoCampus que hagin formalitzat la matrícula en el curs acadèmic 2018-2019.
 

2. Requeriments generals de les obres participants

Les obres presentades han de complir els següents requisits:
 

a) Ser originals. L’autoria garanteix que el disseny és original, l’autor/a té la titularitat legítima de tots els drets inherents al disseny i que aquest disseny no vulnera els drets de tercers. En cas d’utilitzar imatges de tercers, aquestes han de ser lliures de drets d’autor.

b) Ser inèdites, no poden haver estat publicades amb anterioritat a cap altre mitjà.

c) No utilitzar continguts ofensius, racistes o que puguin generar controvèrsies.

d) Les propostes s’han de presentar individualment.

e) Cada participant podrà presentar com a màxim una obra.

f) La proposta de disseny ha d’ocupar tota la superfície de la carpeta segons plantilla facilitada i respectar el logotip de TecnoCampus. A l’apartat de la web “dissenya la carpeta Tecnocampus”, s’ofereix la plantilla, mides i logotip.

g) La proposta ha d’ocupar les dues cares de la carpeta. La solapa ha de respectar els logotips de les escoles tal i com s’estableix a la plantilla.
 

Per a poder ser admès a participació, s’ ha de complir amb tots els requeriments, altrament no podran ser considerades les obres en les següents fases de selecció del concurs.

TecnoCampus podrà realitzar els ajustos que consideri necessaris al disseny, de cara a poder produir la carpeta amb normalitat.
 

3. Presentació de la proposta

La proposta s'ha de pujar AQUÍ i es necessitarà la següent informació/documentació:

  • La proposta formato vectorial (Illustrator, InDesign). Si s'utilitzen textos, han de ser con tipografies lliures i s'hauran d'adjuntar també.
    • Només es presentarà en el cas de resultar guanyador del concurs.
  • La proposta en format imatge (JPEG)
  • Nombre de l'obra- Nombre i Cognoms
  • DNI
  • Grau i curs que s'està cursant actualment
  • NIA
  • Telèfon
  • Correu electrònic

El TecnoCampus es reserva el dret de realitzar algunes modificacions a la proposta guanyadora per assegurar-se que aquesta va en línia con la imatge corporativa.

4. Dates i terminis de presentació

El període de presentació de propostes és del 10 d'abril fins el 3 de maig de 2019, a les 23:55h.
 

5. Selecció de la proposta guanyadora

La selecció de la proposta guanyadora constarà de dues fases:

- Fase de valoració

- Fase de votació
 

En la fase de valoració, un jurat intern puntuarà i seleccionarà les cinc propostes finalistes amb millor valoració.

Aquest jurat intern estarà comformat per:

- El President de la Associació d’Estudiants

- El cap de comunicació del TecnoCampus.

- La cap de serveis campus.

- Un/a dissenyador/a de reconegut prestigi
 

El jurat valorarà els projectes per seleccionar les propostes finalistes d’acord amb els següents criteris (entre 0 i 5, sumant tots un màxim de 15 punts):
 

- Creativitat (aspectes sorpresa, nivell de risc, innovació, imaginació...)

- Disseny (impacte visual, relació dels elements, coherència...)

- Branding (transmetre valors positius, valors de marca...)
 

El jurat valorarà les cinc propostes amb més nota i decidirà si són aptes per passar a la següent fase.

El jurat es reserva el dret a triar menys propostes finalistes si cap de les obres presentades s’adequa als criteris i mínims establerts.

La segona fase consistirà en una votació oberta per part dels estudiants de les propostes finalistes en la plataforma establerta per Tecnocampus.

Aquesta votació es farà a través d'un formulari que els estudiants podran trobar a l'e-Campus.
 

El guanyador es comunicarà el dia 6 de juny de 2019.
 

6. Premi

La proposta guanyadora del Concurs rebrà com a premi:
 

- La utilització del seu disseny per a les carpetes del curs acadèmic 2019-2020.

- Un xec regal pel valor de 300 euros

- La signatura del guanyador a la solapa de la carpeta.
 

7. Drets de propietat intel·lectual.

Les propostes finalistes, així com la guanyadora, es difondran àmpliament pels mitjans amb què compta el TecnoCampus (web, cartells, pantalles, taulells d’anuncis), tant durant el transcurs del certamen com en futures ocasions.
 

Per tant, tots els participants del concurs accepten aquesta difusió en enviar les seves obres, cedint tots els drets d’ús, explotació i difusió de les mateixes al TecnoCampus.
 

8. Acceptació tàcita de les bases

La participació al Concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb les decisions del jurat.
 

El TecnoCampus es reserva el dret a modificar les bases en qualsevol moment si existeix una causa justificada, així com fins i tot arribar a suspendre el Concurs. Si s’escauen, aquestes modificacions seran comunicades a través del web del Concurs.
 

Qualsevol participant que no compleixi els requeriments esmentats en aquest document, o interfereixi en el bon funcionament del certamen, podrà ser desqualificat i deixat fora del concurs.