Acadèmia

 • Planificació docent

 • Docència

 • Qualitat del centre

 • Relacions institucionals

 • Gestió d'espais, laboratoris i equipaments

 • Atenció als alumnes

 • Recerca i transferència al territori

 • Planificació docent

 • Atenció als alumnes

 • Docència

 • Formació permanent

 • Qualitat del centre

 • Recerca i transferència al territori

 • Planificació docent

 • Docència

 • Atenció als alumnes

 • Formació permanent

 • Qualitat del centre

 • Relacions institucionals

 • Gestió d'espais, laboratoris i equipaments

 • Mobilitat internacional

 • Recerca i transferència al territori

CAMPUS

 • SQAI

  • Innovació docent

   • Elaborar i gestionar el Pla de formació anual pel professorat (pla d'acollida, pla de formació, seguiment de professorat per a la millora de la seva acció docent).
   • Detectar i difondre l'activitat innovadora del professorat i les escoles: participació en projectes d'innovació docent, organització d'esdeveniments i col·laboracions amb agents externs al Tecnocampus, Blogs d'aprenentatge i revista #innovaTecnocampus
   • Estudiar les tendències en metodologies d'aprenentatge actiu per a poder dissenyar un model propi del Tecnocampus.
 • Suport a l'aprenentatge

  • Plataformes i TIC de suport a l'aprenentatge

   • Dissenyar, crear i difondre el Dipòsit Docent Digital (DDD) del Tecnocampus.
   • Gestionar i crear plataformes digitals per a la tasca docent del Tecnocampus (gestió de PDA, gestió de currículums i aulari virtual).
   • Crear materials docents multimèdia (MDM) i detectar-ne les noves tendències.
 • Promoció d'estudis universitaris

  • Captació i promoció dels estudis universitaris ( Graus, Postgraus, Màsters)

   • Disseny, planificació i implementació de la difusió de tota l’oferta universitària amb l’objectiu de promocionar els graus, postgraus i màsters  dels Centres Universitaris Tecnocampus

   • Programes: a) Xnergic, b) Linnk, c) Fires i Jornades (Saló ensenyament, Jornada Portes obertes, Fires i Jornades   Educatives,...) i d) Programa Integral de captació Formació Permanent.

 • Relacions Internacionals

  • Mobilitat internacional

   • Coordinar, gestionar i dinamitzar la mobilitat internacional dels estudiants, professors i PAS incoming i outgoing.

  • Xarxa d'universitats internacionals

   • Identificar nous socis, gestionar els convenis i coordinar de la xarxa d’universitats internacionals del TecnoCampus.
   • Assistir a congressos, seminaris i fires per tal de promocionar la marca  TecnoCampus i fer créixer la xarxa internacional.
   • Organitzar les visites de delegacions internacionals al TecnoCampus.
   • Posar en marxa de la Xarxa Universitats Emprenedores.
  • Programes internacionals

   • Coordinar,  promoure i gestionar els programes internacionals del TecnoCampus (Short Programs TecnoCampus, Staff Global Mobility Week, INTENTSEM).

 • Carreres professionals i UACU

  • Capacitació professional

   • Dissenyar, coordinar i gestionar els tallers pràctics impartits per professionals del sector i que té com a objectiu millorar les habilitats professionals dels estudiants i graduats de Tecnocampus: Programa Skills

  • Orientació professional

   • Gestionar el servei d'assessorament professional per part d'un expert i que té com a objectiu orientar als estudiants i graduats de Tecnocampus, en la definició dels seus objectius professionals, elaboració d'un pla d'acció i desenvolupament d'eines per a la recerca de feina.

  • Reclutament talent

   • Coordinar, gestionar i dinamitzar la borsa de pràctiques i d´ofertes laborals amb l´objectiu de connectar el talent universitari amb el món empresarial.

   • Dissenyar, coordinar, organitzar i avaluar els espais de connexió entre estudiants, graduats del Tecnocampus i empreses, amb l´objectiu de fomentar la seva inserció laboral (Fòrums Talent, Fòrums sectorials). 

  • Programa de fidelització d'antics alumnes Alumni

   • Dinamitzar el programa de fidelització d´antics alumnes de Tecnocampus (coordinar el servei d'orientació professional, dinamitzar els actes de graduació i realitzar sessions de networking).

  • Xarxa Empresarial de Tecnocampus

   • Gestionar la xarxa d´empreses que té com a objectiu principal generar un hub on aglutinar i atraure empreses rellevants per tal de connectar la universitat i l´empresa amb la idea de generar sinèrgies, incrementar i potenciar el talent i millorar la competitivitat. Donar resposta a sol·licituds de col·laboració per part d´empreses.
  • Dinamització de la vida universitària

   • Dissenyar, coordinar, desenvolupar, avaluar i comunicar totes les activitats promogudes des del servei de la Unitat d´Atenció Comunitària i Universitària: esports, cultura i cooperació, dirigides als estudiants i graduats de Tecnocampus.
   • Suport i dinamització de l´Associació d´Estudiants de Tecnocampus (ASEST) amb l´ objectiu d´empoderar als estudiants en la seva participació a la vida universitària oferint assessorament, suport logístic i difusió..
  • Servei de descomptes i avantatges de la comunitat universitària

   • Gestionar i validar els proveïdors que volen oferir el servei de descomptes i avantatges donant accés als nostres estudiants i graduats a una àmplia gamma de productes, serveis i promocions diversificats: tecnologia, comunicacions, consum diari, esport, salut, oci, turisme, cultura i d’altres.

  • Borsa d'allotjament

   • Recercar alternatives d´allotjament per incrementar l´oferta existent tant per estudiants de Tecnocampus com per estudiants incoming de mobilitat internacional. 

 • Gestió acadèmica

  • Planificació Oferta Acadèmica

   • Preparar l’oferta acadèmica, les places, la gestions amb la UPF i preinscripció universitària, etc, de forma consensuada amb CUT i Direcció General.

  • Preinscripció Universitària

   • Implementar els tràmits corresponents a la delegació de l’oficina d’accés a la Universitat (preinscripció universitària i PAU) de la Generalitat, amb les funcions bàsiques d’informació , tramitació de sol·licituds i validacions.

  • Matrícula de Graus, Postgraus, Màsters i Formació permanent

   • Planificar, executar i fer el seguiment de tots el processos necessaris per la matrícula de graus, Màsters i Postgraus i de la Formació Permanent.

  • Gestió Expedients Acadèmics (Graus/ Màsters/Postgraus)

   • Gestionar, custodiar, modificar i actualitzar els expedients acadèmics dels nostres estudiants.
   • Gestionar, custodiar, modificar i actualitzar les actes.
  • Gestió i expedició de documents acadèmics

   • Gestionar  i expedir documents acadèmics.

  • Gestió i revisió dels costos i ordres de cobrament de matrícula i altres tràmtis acadèmics.

   • Planificar, gestionar els processos pel finançament i altres formes de pagament i fer el seguiment de tot els pagaments de les matrícules.

  • Convalidacions, reconeixements, certificats i í títols.

   • Gestionar, tramitar, expedir resguards dels títols i custodiar-los.

  • Gestió de beques i ajuts externs

   • Gestionar les beques i ajuts.

  • Assegurances escolars

   • Gestionar i tramitar les assegurances.

 • Punt d'Informació Estudiant (PIE)

  • Informació als estudiants

  • Tramitació de sol·licituds dels estudiants

  • Custòdia i lliurament de documents en relació a l'estudiant.

 • CRAI

  • Gestió, classificació i adquisició del fons bibliogràfic i bases de dades electròniques

   • Gestionar i classificar els fons bibliogràfics de la biblioteca i incorporar-lo als sistemes informàtics.

   • Planificar i executar l'adquisició dels fons bilbiogràfics per a la biblioteca i escoles, a partir de la detecció de necessitats dels CUT.

   • Adquirir, gestionar, formar i accedir a les bases de dades i revistes electròniques de que disposa el servei.

  • Servei de préstec

   • Gestionar els servei de préstec, apliquen normes i processos del servei i atenció als usuaris.

  • Gestió d'espais d'estudis

   • Gestionar la reserva d’espais d’estudis disponible a la biblioteca.

  • Correcció d'exàmens tipus test

   •  Es disposa d’un lector òptic de lectura d’exàmens tipus test, que els professors reserven par fer les correccions

Corporació

 • Gestió Econòmica

  • Planificació i control econòmic i financer

   • Elaborar els estats del Pressupost d’explotació i inversions, Pla Econòmic Financer (PEF), tancament d’exercici i Comptes Anuals (CCAA).
   • Seguiment pressupostari i Forecast trimestral. Assistència de la plataforma Business Intelligence (BI), quadre de comandament (gestió).
   • Estudis econòmics i estadístiques
  • Comptabilitat

   • Enregistrament comptable i analític d’ingressos, despeses, actius i passius financers, amb la conformitat prèvia dels serveis.
   • Elaboració dels estats financers del Balanç, compte de pèrdues i guanys (PIG), Estat de Fluxos d’Efectiu (EFE) i Estat de Canvis en el Patrimoni Net (ECPN) per al tancament mensual i de final d’exercici.  
  • Inventari (patrimoni)

   • Enregistrament comptable i analític de l’immobilitzat, mitjançant l’elaboració de les fitxes d’inventari.
   • Elaboració del pla d’amortitzacions econòmiques i del pla de subvencions aplicades als elements finançats. 
  • Ingressos i facturació

   • Facturació de lloguers, subministraments i serveis.
   • Elaboració de liquidacions d'ingressos de matrícules de Grau i de Formació Contínua.
 • Tresoreria i Compres

  • Tresoreria

   • Elaborar l’estat de tresoreria anual i seguiment mensual.
   • Realitzar les remeses de pagaments, la gestions d’autorització i tramitació bancària. 
   • Enregistrar comptablement els cobraments, pagaments i conciliació bancària.
   • Gestionar la bestreta de caixa pels pagaments en efectiu i targeta, així com de provisió de fons al personal per pagaments al comptat. 
   • Contractació de productes i serveis financers.
  • Compres

   • Lliurar escrit de comanda de material als proveïdors.
   • Donar suport en la recepció de material.
   • Gestionar les compres de material de papereria i targetes de visita.
   • Seguiment de contractes menors d'obres, subministraments i serveis.
  • Impostos

   • Elaborar les declaracions d’impostos mensuals i anuals relatius a IRPF, IVA, IS, 347, DONACIONS i altres notificacions amb l’Agència Tributària.

 • Comunicació

  • Imatge corporativa  i campanyes de màrqueting TecnoCampus 

   • Definir la identitat gràfica corporativa i vetllar perquè s’apliqui correctament en tot tipus de canals i de productes d’informació i comunicació.
   • Elaborar propostes gràfiques, maquetar i coordinar la producció de materials de comunicació institucional, Universitat i Empresa.
  • Comunicació i Xarxes Socials 

   • Elaborar, executar i coordinar el pla de comunicació.
   • Establir i mantenir les relacions amb els mitjans de comunicació.
   • Elaborar i difondre les notícies d’actualitat de TecnoCampus.
   • Coordinar la producció de continguts audiovisuals.
   • Impulsar i coordinar accions de difusió i de divulgació de l’activitat desenvolupada en l’ecosistema TecnoCampus.
   • Coordinar el servei de correcció lingüística.
   • Administrar les xarxes socials institucionals i coordinar/assessorar la resta de xarxes dins l’àmbit de la Universitat i el Parc empresarials.
   • Elaboració dels butlletins de la institució ( Som, Empresa, Alumni,....).
  • Màrqueting Digital

   • Elaborar, executar i coordinar l'estratègia  digital integrada de la institució amb l’objectiu de guanyar visibilitat i posicionament.
   • Administrar el portal Web de la institució i relacionades.
   • Disseny i manteniment de l’arquitectura de la informació (continguts, estructura i navegació) i  assessorament usuaris interns.
   • Disseny i coordinació de les campanyes d’anuncis  màrqueting online ( Xarxes socials, Adwords, email màrqueting....).
   • Gestió  i manteniment dels leads de captació universitaria.
  • Actes institucionals

   • Disseny, coordinació i execució d’actes institucionals liderant i gestionat les diferents fases organitzatives de l’event (Dia Zero, Inauguració Curs Acadèmic, Actes de Graduació.,......).
   • Coordinar el servei de protocol.
   • Coordinar l’Agenda institucional i d’actes institucionals interns de rellevància pública (presa de fotografia, redaccional nota premsa ,..).
 • SQAI

  • Qualitat

   • Coordinar i donar suport tècnic als processos de disseny, desplegament i certificació dels sistemes interns de garantia de la qualitat. 
   • Planificar, processar, analitzar i revisar, si escau, les següents enquestes: satisfacció amb la docència, satisfacció amb el PDI i PAS, estudiants de nou accés, satisfacció i inserció laboral als titulats, satisfacció de les empreses del TCm, satisfacció dels estudiants amb els serveis, satisfacció del TFG, Satisfacció amb el pla d'acció tutorial,
    satisfacció dels ocupadors.
   • Elaborar la memòria de qualitat de TecnoCampus, que ha d'incloure un pla de millores que serà objecte de seguiment i avaluació.
 • Recursos Humans i Secretaria General

  • Planificació i organització

   • Mantenir actualitzada la Relació de Llocs de Treball (RLT), les fitxes descriptives associades a cada lloc de treball, els organigrames i el diccionari de competències (en el cas del PAS).
   • Portar el control de l'assignació docent de cara a la gestió laboral, al control de gestió del pressupost de rrhh i a l’aplicació de les polítiques d’assignació docent de la Fundació (en el cas del PDI).
   • Recollir les dades dels indicadors relacionats amb recursos humans i els proporcionem a les unitats organitzatives de TecnoCampus que les requereixin. 
  • Selecció de personal i acollida

   • Proporcionar a cada nou treballador tota la informació sobre el funcionament i l'organització del TecnoCampus així com sobre els seus drets i deures.
   • Monitoritzar i coordinar els processos de selecció de nou personal (PAS i PDI) i de promoció interna a TecnoCampus, des de la detecció de la necessitat, a la configuració de la fitxa del nou lloc de treball amb la unitat organitzativa implicada, la publicació de l'oferta, l'avaluació dels candidats i la comunicació dels resultats del procés. 
  • Gestió laboral

   • Gestió dels diferents estats de la vida laboral de les persones que entren a formar part de la comunitat TecnoCampus (tramitació dels contractes laborals, altes i baixes a la seguretat social i al SEPE, les nòmines, els diversos permisos laborals previstos al conveni i a l'estatut dels treballadors (permisos de maternitat, excedències, etc.), cotitzacions, retencions de l'IRPF, etc. així com jubilacions o extincions de contractes.
   • Realitzar el control dels serveis professionals docents.
  • Relacions laborals

   • Exercir la secretaria de les relacions entre l'empresa i els representants dels treballadors.
   • Operativitzar els acords que s'adopten relacionats amb el conveni dels treballadors de TecnoCampus, els acords laborals, el calendari laboral i la seva aplicació. 
  • Prevenció de riscos

   • Portar a terme totes les actuacions necessàries relacionades amb la prevenció en matèria de seguretat i salut del personal de la comunitat TecnoCampus.
   • Activar i fer el seguiment dels protocols establerts en casos d'accidents, assetjament sexual i per raó de gènere i/o factors psicosocials.
  • Millores socials

   • Impulsar i operativitzar les mesures acordades en matèria de millores (tant econòmiques com de serveis i/o de conciliació de la vida laboral i personal) del personal de TecnoCampus. 

  • Formació interna

   • Portar a terme la detecció de les necessitats formatives del PAS i elaborar una proposta de pla de formació.
   • Gestionar el servei de formació interna, des de la contractació dels docents fins a la comunicació, gestió de les inscripcions, gestió dels ajuts i els pagaments de la formació impartida i avaluació final. 
  • Avaluació del rendiment

   • Tutoritzar tot el procés d'avaluació del rendiment del PAS, és a dir, impulsar-lo, fer el seguiment, analitzar els resultats i organitzar les accions derivades.
   • Coordinar el procés d'avaluació del PDI i proposar-ne el calendari, proporcionar les dades per a l'avaluació DOCENCIA relatives a l'assignació, validar els autoinformes de PARTICIPA i agregar i publicar les puntuacions finals. Emetre informes d'avaluació globals. 
  • Teletreball

   • Proposar el disseny i organitzar el procés derivat de la sol·licitud de teletreball per part del PAS a TecnoCampus.

  • Beques de col·laboració

   • Planificar, coordinar i executar cada curs acadèmic la detecció de necessitats de beques de col·laboració i el seu pressupost, la convocatòria, l'adjudicació, la gestió i l'avaluació de les beques de col·laboració.

 • Secretaria General

  • Transparència

   • Coordinar les polítiques de transparència i dret d'accés a la informació de la Fundació i l'EPE.

  • Desenvolupament estatutari i normatiu

   • Vetllar per l'adequada implantació i compliment de les normatives pròpies i de les normatives de caràcter general. 
   • Col·laborar/assessorar en el desenvolupament normatiu de les normatives pròpies de la Fundació.
   • Vetllar per l'organització, la simplificació i la racionalització administratives.
  • Registre de la Fundació i EPEL

   • Dirigir i organitzar el Registre general d'entrades i sortides de la Fundació i de la EPEL Parc Tecnocampus.

  • Òrgans de govern, gestió i consulta

   • Coordinar l'organització, la convocatòria, ordre del dia i documentació a aprovar pels òrgans de govern col·legiats de la Fundació i l'EPE (Patronat i Consell d'administració),  els òrgans consultius (Senat) i els òrgans de gestió (Consell l'acadèmic).
   • Redactar informes tècnics, resolucions i propostes d’aprovació pels diferents òrgans de govern de la Fundació.
   • Vetllar pel compliment de les disposicions, resolucions i acords i dels òrgans col·legiats i unipersonals de govern, garantitzant la seva publicitat quan correspongui.
   • Assistir als òrgans de govern i gestió en la direcció de la institució, sent l'eix d'assessoria i recolzament legal.
   • Protegir, custodiar i coordinar l'expedició de documents i certificacions de les actes dels màxims òrgans de govern de la institució.
   • Gestionar i supervisar el sistema de signatura física i electrònìca de Presidència i Direcció General.
  • Assessorament jurídic

   • Assistir i donar suport als aspectes jurídics de la Fundació i Parc Tecnocampus. 
   • Procurar l'assessorament necessari en totes aquelles questions del ordenament jurídic que afectin a la institució.
   • Dirigir i coordinar els serveis jurídics (externs).
  • Licitacions i contractacions

   • Redactar, revisar, tramitar, registrar i custodiar els contractes de la institució. 
   • Gestionar els portals de contractació de la Fundació / Parc Tecnocampus.
   • Gestionar, preparar i tramitar els expedients de contractació (menors, negociats i concursos públics) de la Fundació i EPEL: redacció de plecs de clàusules administratives, convocatòria de meses de contractació, preparació de propostes d’adjudicació.
   • Tramitar el retorn de garanties dipositades pels licitadors.
  • Convenis de col·laboració

   • Redactar, revisar, tramitar, registrar i custodiar els convenis de col·laboració amb entitats externes a la institució.

  • Projectes estratègics i oficina de suport a la recerca

   • Gestionar i dirigir els projectes transversals de la institució que li siguin encomanats.
   • Controlar el cicle complet de gestió de subvencions i de col·laboracions amb institucions publiques o privades  d’àmbit autonòmic, estatal i europeu (recerca de finançament del projecte, presentació de memòries de sol·licitud i memòries justificatives, seguiment de la despesa i de l’execució dels projectes, presentació de justificacions tècniques i econòmiques i resposta als requeriments de subsanació).
   • Exercir la secretaria de la Comissió de recerca.
   • Assessorar al PDI i facilitar-li la participació en programes de recerca, difonent les diferents convocatòries públiques per la realització de projectes.
   • Actuar com interlocutor amb entitats finançadores. 
   • Gestionar els contractes i convenis de col·laboració de l'àmbit de la recerca i la transferència de coneixement. 
  • Planificació estratègica

   • Participar i coordinar tècnicament els processos d'elaboració del Pla Estratègic de la Fundació / Parc Tecnocampus, així com altres documents estratègics de planificació (cartera de serveis, plans d'operació anuals, Pla d'Actuació Municipal de l'Ajuntament de Mataró)
   • Fer el seguiment dels projectes de la institució per tal d'actualitzar el Pla d'Actuació Municipal de l'Ajuntament de Mataró i el Pla d'Acció de la institució.
   • Elaborar els documents de retiments de comptes anuals dels diferents instruments de planificació estratègica.
  • Indicadors i quadres de comandament

   • Informar, fer el seguiment i sistematitzar els indicadors de gestió de la Fundació Tecnocampus. 

  • Beques, ajuts i premis

   • Donar suport en la redacció de les diferents convocatòries de beques i ajuts de la institució.
   • Preparar resolucions d'adjudicació de les diferents convocatòries d'ajuts.
  • Assegurances

   • Proporcionar assessorament a la institució sobre les diferents assegurances vigents a la institució.
   • Tramitar expedients de sinistres de les assegurances vigents.
   • Iniciar els expedients de contractació de les pòlisses d'assegurances necessàries pel bon funcionament de la Fundació i el Parc.
  • Xarxes i col·laboracions externes

   • Portar el Registre de les diferents xarxes i òrgans en els quals forma part de la Fundació Tecnocampus / Parc Tecnocampus. 
   • Gestionar de les xarxes de relació amb altres entitats, administracions i parcs tecnològics.
  • Patents i marques

   • Gestionar la sol·licitud i renovació de patents i marques registrades de Tecnocampus

  • Tramitació i custòdia de documentació acadèmica

   • Exercir la secretaria dels expedients disciplinaris incoats als alumnes matriculats en els Centres Universitaris Tecnocampus.
   • Custodiar la documentació de sol·licitud de noves titulacions i espais dels Centres Universitaris Tecnocampus (definició processos associats, gestió dels expedients vigents i històrics).
 • Infraestructures

  • Manteniment d'infraestructures i espais

   • Controlar, contractar, gestionar i implementar les accions de manteniment preventiu i accions correctives generals de l’edifici (pintures, aïllaments, impermeabilitzacions, etc.) i de les instal·lacions electromecàniques.
   • Fer el manteniment general de instal·lacions especifiques (Ascensors, Incendis, Grup electrogen, Vídeo Vigilància, Control d’accés, alarmes, fonts d’aigua, mobiliari, etc.)
   • Planificar, pressupostar i executar les compres de tot el material necessari per les accions de manteniment preventiu i correctiu.
   • Planificar, contractar, gestionar i implementar els serveis de neteja dels espais i dependències.
   • Suport logístic, transport i material per a la realització d'actes i congressos.
  • Obres

   • Planificar, pressupostar i fer el seguiment de les obres de modificació dels espais i dependències de la Fundació, o de la construcció dels nous espais.

  • Seguretat (vigilància, autoprotecció i coordinació empresarial)

   • Planificar, pressupostar, contractar, gestionar i implementar els serveis vigilància.
   • Planificar, fer el seguiment i executar el Pla d'Autoprotecció.
   • Planificar, fer el seguiment i executar els protocols de coordinació empresarial.
  • Inversions (compra mobiliari i maquinària)

   • Planificació, seguiment i execució del pla d’autoprotecció.

  • Manteniment de laboratoris i suport a la docència

  • Servei de Material Audiovisual (SERMAT)

  • Helpdesk Docència

  • Recepció, centraleta telefònica i consergeria

   • Atendre visitants i comunicar la seva presència al personal de Tecnocampus.
     
   • Respondre les trucades i passar-les al personal de Tecnocampus. Prendre nota i comunicar-la.
     
   • Rebre les incidències o necessitats dels usuaris i derivar-les al servei pertinent.
     
   • Rebre i registrar la documentació d'entrada/sortida.
     
   • Gestionar la rebuda i l'enviament de correspondència i paqueteria.
     
   • Gestionar el servei d'objectes perduts.
     
   • Gestionar el servei de claus de les dependències i espais de Tecnocampus. 
 • SIT

  • Xarxes i telecomunicacions

   • Gestió del conjunt de mitjans, tecnologies i protocols necessaris per a l'intercanvi d'informació entre els usuaris de les xarxes.

  • Sistemes d'informació

   • Gestió per al tractament i administració de dades i informació organitzats per a poder ser utilitzats pels usuaris. 

  • Manteniment i suport tècnic del programari corporatiu

   • Realització del manteniment informàtic per prevenir o resoldre incidències o problemes informàtics que puguin sorgir. 

  • Desenvolupament d'aplicacions pròpies i externes

  • Suport informàtic a l'usuari

Parc

 • Creixement empresarial

  • Internacionalització

  • Finançament

  • Especialització del sector tèxtil

  • Especialització del sector salut

  • Impuls de la innovació

  • Polígons i indústria 4.0

 • Emprenedoria

  • Assessorament a la creació d'empresa

  • Formació

  • Emprenedoria universitària

  • Incubació: Tic, tèxtil i salut

 • Emprenedoria i Empresa

  • Centre de congressos

  • Oficina Mataró Empresa

  • Allotjament i dinamització de la comunitat empresarial