Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Maddalena Fedele

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Maddalena Fedele

Competències


Competències específiques
 • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

Competències transversals
 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


L'assignatura pertany a l'àmbit de la imatge, la tècnica i la creació de continguts.

Els diversos temes tractats en l'assignatura estan pensats per capacitar als estudiants per l'aprenentatge i aprofundiment de la narrativa audiovisual amb càmera fixa o bé amb moviment ja sigui en diàlegs amb diversos personatges o bé amb seguiment dels mateixos.

L'assignatura els capacita per treballar en grup, resoldre problemes amb iniciativa, crear contingut propi d'acord amb una narrativa audiovisual i saber treballar amb una càmera de vídeo amb caràcter professional.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Treballar de manera professional les tècniques videogràfiques en funció de les característiques d'enregistrament.

- Adquirir coneixements teòric-pràctics de les diferents eines tecnològiques i narratives a l'hora de gravar un producte audiovisual.

- Saber treballar en equip i complir un rol determinat dins de la productora que permeti gestionar amb la màxima eficiència el producte audiovisual a desenvolupar.

- Desenvolupar la seva tasca de forma eficient a l’hora de dur a terme un projecte audiovisual.

Metodologia de treball


Els conceptes teòrics seran exposats en classe per part del professor. D'igual manera es resoldran exercicis pràctics que il·lustrin la teoria per generar un debat a l'aula amb la participació dels estudiants.

En les activitats pràctiques es durà a terme la manipulació del material audiovisual. Les pràctiques són part fonamental de les classes, ja que serveixen per mostrar de manera tangible i directa els conceptes teòrics impartits en classe. Les pràctiques aniran augmentant el seu nivell de complexitat i en conseqüència, l'exigència en la seva qualitat i en el seu temps de lliurament es veuran afectades. Per tant, és bàsic el compromís per part dels alumnes a l'hora de lliurar els materials audiovisuals a temps.

Continguts


Títol contingut 1: Introducció a la posada en escena

Descripció: En aquest contingut es treballa:

 • 1.1 Introducció a la posada en escena
 • 1.2 Composició
 • 1.3 Tendències del cinema contemporani
 • 1.4 Corts, transicions i moviments de càmera
 • 1.5 El blocking i els esquemes de planta
 • 1.6 El guió tècnic i el literari: estructura i planificació
 • 1.7 El raccord, l'espai i el temps
 • 1.8 El camp i el fora de camp.
 • 1.9 Mecanismes de posada en escena: gèneres i moral
 • 1.10 El trencament de regles

Activitats vinculades: Activitat 4, Activitat 5, Activitat 6

 

Títol contingut 2: Diàleg entre dos personatges.
Descripció: En aquest contingut es treballa:

 • 2.1 El principi del triangle i les seves variants.
 • 2.2 L'eix d'acció i el salt d'eix amb dos o més personatges estàtics.
 • 2.3 Posicions de càmera davant de dos actors.
 • 2.4 Treball amb una o diverses càmeres i el plató

Activitats vinculades: Activitat 1, Activitat4, Activitat 5, Activitat 6

 

Títol contingut 3: Conversa entre tres o més personatges.

Descripció: En aquest contingut es treballa:

 • 3.1 Emplaçaments de la càmera en diàlegs de tres personatges.
 • 3.2 Pivotatge de la càmera.
 • 3.3 Predomini del centre d'interès.
 • 3.4 Emplaçaments de càmera en diàlegs de quatre personatges.

Activitats vinculades: Activitat 2, Activitat4, Activitat 5,, Activitat 6

 

Títol contingut 4: Posicions de càmera i continuïtat amb personatges en moviment.

Descripció: En aquest contingut es treballa:

 • 4.1 Enllaços durant i després del moviment: Plànol d'espera i pla sostingut.
 • 4.2. El salt d'eix amb personatges en moviment.
 • 4.3 Formes de visualitzar l'acció
 • 4.4 Posada en escena al cinema low cost


Activitats vinculades: Activitat 3, Activitat4, Activitat 5, Activitat 6

Activitats d'aprenentatge


Les Activitats es duran a terme en els dos platós. El del TCM així com el de M1TV. S'anirà informant de les normes a seguir i els termes per dur-les a terme. És necessari ser puntual durant les Pràctiques en plató. No es consentirà la falta de puntualitat. Els projectes audiovisuals es lliuraran per via e-mail amb un enllaç en Vimeo el dia del lliurament que marqui el professor. Els correus sempre tindran el títol de la pràctica a més dels components que integrin el grup de treball ordenats alfabèticament pel seu cognom i la memòria del projecte. Qualsevol Activitat que no compleixi aquestes normes o que es lliuri fos de la data marcada obtindrà un 0 independentment del motiu de la no presentació d'aquesta.

Les Activitats escrites de forma individual es tindrà en compte l'ortografia. Una falta greu o diverses lleus significaran no poder obtenir més d'un 5 de nota màxima en l'exercici o fins i tot suspendre-ho. En els treballs una falta descomptarà 0,5 punts, mentre que en l’examen descomptarà 0,25. Tampoc s'acceptarà en cap cas un exercici fora de la data de lliurament marcat pel professor sigui quina sigui la justificació de l'alumne. Les Activitats individuals es lliuraran en format paper, o a través de la plataforma Moodle. Les Activitats sense nom o sense seguir el format de lliurament de presentació establert no s'avaluaran, i la nota numèrica serà 0.

 

Títol de l’activitat: Gravar un diàleg entre dos personatges. (Contingut 2)

 

 

 

 

Descripció general

En grup, es gravarà un diàleg entre dos personatges escollint un format de ficció o bé d'entrevista televisiva i seleccionant el treball de càmera en conseqüència.

 

Material de suport

Càmera de vídeo, trípode, tràveling, bateries, micròfons, monitor, equip d'il·luminació, etc...

 

Lliurable i vincles amb l’avaluació

- S'ha de lliurar al cap de 15 dies ja editat.
- Els estudiants hauran de lliurar un guió tècnic, o bé en esquema de planta de realització en funció de l’opció escollida.
- S'observarà la pràctica realitzada i s'analitzarà per part del professor. A classe es comentaran els errors detectats i es farà un visionat on es debatran en conjunt amb tots els estudiants.
- S'avaluarà la capacitat demostrada pels estudiants a l'hora de demostrar els seus coneixements adquirits així com l'originalitat del producte. La nota significarà un 10% de la nota final de l'assignatura.

 

Objectius específics

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

 

- Posar a prova els coneixements adquirits en la teoria a classe i en l'anterior activitat.
- Demostrar la seva competència a l'hora d'escollir i treballar amb una sola càmera o bé en format multicàmera.

- Demostrar un coneixement tècnic de la càmera així com de la col·locació dels personatges en funció d'un esquema de gravació previ (principi triangle i les seves variacions).
- Demostrar creativitat i professionalitat en la seva qualitat artística i tècnica a l'hora de gravar un producte audiovisual.

 

       

 

Títol de l’activitat: Gravar un diàleg entre tres o més personatges.

(Contingut 3)

 

 

 

 

Descripció general

En grup, es gravarà un diàleg d’uns tres minuts de duració entre tres personatges on es produeixi alguna acció visual.

 

Material de suport

Càmera de vídeo, trípode, tràveling, bateries, micròfons, monitor, equip d'il·luminació, etc...

 

Lliurable i vincles amb l’avaluació

- S'ha de lliurar al cap de quinze dies ja editat.
- Els estudiants hauran de lliurar un guió tècnic.
- S'observarà la pràctica realitzada i s'analitzarà per part del professor. A classe es comentaran els errors detectats i es farà un visionat on es debatran en conjunt amb tots els estudiants.
- S’avaluarà la capacitat demostrada pels estudiants a l'hora de demostrar els seus coneixements adquirits així com l'originalitat del producte. La nota significarà un 10% de la nota final de l'assignatura.

 

Objectius específics

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

 

- Posar a prova els coneixements adquirits en la teoria a classe i en l'anterior activitat.
- Demostrar la seva competència a l'hora de treballar amb una sola càmera per tal que els plans tinguin raccord de mirades i moviment i es treballi de manera correcte el centre d'interès.
- Demostrar un coneixement tècnic de la càmera així com de la col·locació dels personatges en funció d'un esquema de gravació previ per a la gravació de tres personatges.
- Demostrar creativitat i professionalitat en la seva qualitat artística i tècnica a l'hora de gravar un producte audiovisual.

 

 

Títol de l’activitat: Gravar una persecució.

(Contingut 4)

 

 

 

 

Descripció general

En grup, es decidirà una idea per dur a terme una persecució d' uns tres minuts de durada a l'exterior on s'haurà de treballar la disposició i moviments de la càmera, la continuïtat entre plans, l'edició des de la mateixa càmera i de forma consecutiva a la narració i els enllaços en moviment entre els personatges de tal manera que aconsegueixin transmetre l'acció. A més, els alumnes han de planificar la seqüència fent el guió tècnic i el pla de treball.

 

Material de suport

Càmera de vídeo, trípode, figrig, bateries, micròfons, equip d'il·luminació, etc...

 

Lliurable i vincles amb l’avaluació

- El producte s'ha de lliurar al cap de quinze dies ja editat.
- S'ha de lliurar la cinta del brut de càmera original on s'ha gravat la persecució.
- Els estudiants han de lliurar el guió tècnic i el pla de treball de l'activitat.
- S'observarà la pràctica realitzada i s'analitzarà per part del professor.
- S'avaluarà la capacitat demostrada pels estudiants a l'hora de demostrar els seus coneixements adquirits així com l'originalitat del producte. La nota significarà un 25% de la nota final de l'assignatura.

 

Objectius específics

 

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

 

Posar a prova els coneixements adquirits en la teoria a classe i en l'anterior activitat.
- Demostrar la capacitat d'organitzar un pla de treball i guió tècnic.
- Posar a prova les capacitats d'edició amb la càmera en seqüències en moviment i comparar després el resultat entre el brut de càmera i la edició final.
- Demostrar la continuïtat entre accions en seqüències en moviment.
- Demostrar creativitat a l'hora de crear un contingut audiovisual i excel·lència tècnica
en la seva gravació.

 

       

 

Títol de l’activitat: Examen final.

(Contingut 1,2,3,4)

 

Descripció general

Aquest exercici pretén posar a prova els coneixements adquirits en les docències de contingut. L'examen comptarà amb dues parts, una de definició acurada de continguts i una altra basada en la demostració de les capacitats d'interpretació d'un exemple audiovisual en referència al contingut de l'assignatura.

 

Material de suport

Enunciat de la prova.

 

Lliurable i vincles amb l’avaluació

- Examen resolt.
- Un 40% de la nota final de l'assignatura.

 

Objectius específics

L'objectiu d'aquesta activitat és avaluatiu, per saber si l'estudiant està adquirint correctament els coneixements de l'assignatura.

 

       

 

L'assignatura també comptarà amb una Activitat 0 que es realitzarà en el primer dia de classe com a introducció a l'assignatura i on els alumnes aprendran a usar l'escenari i la direcció artística com a mètodes per a potenciar la posada en escena. Aquesta activitat es realitzarà en les classes pràctiques i tindrà un valor de 5% de la nota final.

També es realitzara un treball grupal (Activitat 4) de caràcter teòric pràctic. El treball estarà relacionat amb qüestions de posada en escena i llenguatge narratiu i tindrà lloc durant una de les sessions teòriques. Tindrà un valor de 10% de la nota final.

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura està separada entre contingut teòric, impartit en classe, i la pràctica en el laboratori (plató).

El contingut teòric serà avaluat en una prova (Examen Final) que suposarà un 40% de la nota final de l'assignatura. També es realitzara un treball grupal de caràcter teòric pràctic. El treball estarà relacionat amb qüestions de posada en escena i llenguatge narratiu i tindrà lloc durant una de les sessions teòriques. La suma de la nota d'aquest treball serà del 10% respecte a la nota final.

Les pràctiques seran puntuades de la següent manera: L'Activitat 0 valdrà un 5% de la nota final; l'activitat 1 valdrà un 10% de la nota final; l'Activitat 2 valdrà un altre 10% de la nota final de l'assignatura; i finalment la 3 un 25%. Una Activitat no lliurada equivaldrà a un 0 de nota numèrica. En aquest últim cas, un 15% serà avaluat pel professor de pràctiques i un 10% pel professor de teoria.

A part de les activitats esmentades, hi haurà una opció voluntària que consistirà a presentar-se amb un projecte al Calella Film Festival. Aquells que participin en el concurs rebran un 5% extra en la seva nota.

Per poder fer mitjana, la nota de l'examen teòric haurà de ser com a mínim d'un 5. En cas de suspendre l'assignatura, la recuperació constarà d'un examen teòric de tot el contingut de l'assignatura que farà mitjana amb la nota mitja de les pràctiques. La nota mínima per fer mitjana amb la pràctica haurà de ser un 5. Només poden optar a la recuperació aquells alumnes que han realitzat l’examen final.

En cas d'anar a recuperació, la nota mínima de l'examen per fer mitjana amb les pràctiques haurà de ser d'un 5, en cas contrari l'assignatura quedarà suspesa. No es guardarà la nota de pràctiques d'un curs a un altre.

 

Resumint:

Activitat 0 (Escenari): 5% de la nota.

Activitat 1 (Diàleg 2 personatges): 10% de la nota.

Activitat 2 (Diàleg 3 personatges): 10% de la nota.

Activitat 3 (Persecució): 25% de la nota.

Activitat 4 (Treball en grup a la classe teòrica): 10% de la nota.

Activitat 5 (Calella): +5% extra.

Activitat 6 (Examen Final): 40% de la nota.

Total: 10%+10%+25%+10%+40%+5%=100% (+5%)

Bibliografia


Bàsic

CATALA, Josep María. La puesta en imágenes. Barcelona: Paidós Comunicación, 2001

ARIJON, Daniel. Gramática del lenguaje audiovisual. Andoain: Escuela de cine y vídeo, 2003.

Complementary

FERNANDEZ DIEZ, Federico; MARTINEZ ABADIA, José. Manual básico del lenguaje y narrativa audiovisual. Barcelona: Paidos, 2005.

AUMONT, Jacques; BERGALA, Alain; MARIE, Michel & VERNET, Marc. Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Paidós, 1985.

MARTIN, Marcel. El lenguaje del cine. Gedisa, 2009

STRAUSS, Frédéric & HUET, Anne. Hacer una película. Paidós, 2007

THOMPSON, Roy. Manual de montaje. Plot ediciones, 2001

REA, Peter; IRVING, David. Producción y dirección de cortometrajes en cine y vídeo. Andoain: Escuela de cine y vídeo, 2001.

ROSS, Edward. Filmish. Un viaje gráfico por el cine. Reservoir books, 2015.

CASTILLO, José María. Televisión y lenguaje audiovisual. Madrid: IORTV, 2005

ALONSO GARCIA, Luís. Lenguaje del cine, praxis del filme: una introducción al cinematógrafo. Madrid: Plaza y Valdés, 2010.

 

KATTZ, Steven. Plano a plano: De la idea a la pantalla. Madrid: Plot ediciones, 2000.