Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Rafael Suárez Gómez

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Daniel Rissech Roig
Daniel Torras Segura 

Idiomes d'impartició


Tant les pràctiques com la teoria utilitzaran indistintament els idiomes català i castellà.

Competències


Competències específiques
  • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

  • E16_Idear, dissenyar, planificar i realitzar una peça audiovisual publicitària des de la conceptualització del seu missatge, l'elaboració del guió, l'estratègia de comunicació i la seva difusió

Descripció


L'assignatura de Guionatge audiovisual forma part del grup d'assignatures de formació bàsica i constitueix una primera aproximació a l'escriptura de guions (principalment de ficció) i a la seva comprensió estructural i narrativa. S'estudien, doncs, les eines bàsiques d'escriptura per a l'audiovisual, la dramatització i s'aprofundeix en la teoria de la narrativa audiovisual. Tot amb la intenció que l'alumne pugui escriure i analitzar productes audiovisuals des d'un punt de vista de la trama i de la història que es pretén explicar.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç d'obtenir els següents resultats d'aprenentatge generals (RA) i complementaris (RAC):

RA 1:  Realització d'un anàlisi crítica d'un guió per a un programa de TV o una pel·lícula (E5, G5, G4)

RA 2: Elaboració del guió d'un curtmetratge (E16, G5)

RAC 1: Establir les bases teòriques i conceptuals sobre els que es desenvolupa la tasca de producció de guions audiovisuals (E5, G5)

RAC 2: Comprendre els recursos narratius bàsics aplicats a l’escriptura de guions.  (E5, G5)

RAC 3:  Descriure les característiques diferencials dels productes audiovisuals de diferents gèneres. (E5, G5, G4)

RAC 4:  Proporcionar les bases metodològiques per a la creació dels diferents personatges d’una producció. (E10)

RAC 5:. Aplicar metodologies d’avaluació de la qualitat en productes audiovisuals. (E10)

RAC 6: Analitzar i valorar els diferents elements dramàtics, estètics i ètics essencials per a la redacció de guions.  (E16, G5, G4)

RAC 7: Usar adequadament les eines pràctiques i pautes per a la tasca de creació i producció de guions audiovisuals. (E16, G5)

RAC 8: Usar amb fluïdesa processadors de textos aplicats al format de guió. (E16, G5)

RAC9: Identificar les diferències en la representació de gènere dels personatges de ficció. (E10)

Metodologia de treball


Metodologia docent

Les hores d'aprenentatge no autònom consisteixen:

- A fer classes teòriques (grup gran) en què s'exposen els continguts generals per assolir els objectius d'aprenentatge corresponents. Convenientment intercalades, es realitzen activitats i seminaris de seguiment individuals o en grups dins la classe. Aquestes activitats acostumen a ser petits problemes o exercicis de comprensió dels continguts que s'estan presentant.

- A discutir, debatre i treballar en grup alguns exercicis i activitats proposades a classe de teoria.

- A fer unes pràctiques (grup petit), en laboratoris que disposen dels equipaments necessaris per a la realització de les mateixes. S'aprofiten aquestes activitats per a fomentar la competència de treball en grup.

L'alumne disposa i utilitza com a material de suport les diapositives que el professorat posa a la seva disposició a mida que avanci el curs, al campus virtual. A més, es disposa del Pla docent detallat publicat: objectius d'aprenentatge per continguts, programació d'activitats d'avaluació, bibliografia i altres recursos en xarxa.

Es consideren hores d'aprenentatge autònom aquelles hores que l'alumne dedica a cercar informació complementària a la xarxa, a fer una lectura prèvia tant dels apunts com de la bibliografia bàsica per a la classe teòrica corresponent, a realitzar exercicis proposats fora de l'aula, i a l'estudi de materials complementaris per a la realització de les pràctiques i dels seminaris, redacció dels informes i/o fitxes narratives, resolució de qüestionaris d'autoaprenentatge, estudi i preparació dels exàmens parcials, etc..

L’assignatura s’estructura en 4 hores setmanals de sessions de teoria (grup gran) i 2 hores setmanals de sessions pràctiques de laboratori (grup de pràctiques).

Continguts


Temari

Tema 1: El guió i els mitjans.

1.1. Què és un guió.

1.2. Tipus de guions.

1.3. Característiques dels guions en funció del mitjà i ús.

Tema 2: Principis bàsics de la narrativa audiovisual. Estructura i construcció narrativa.

2.1. Narrar amb imatges.

2.2. Principis bàsics.

2.3. El paper del so.

2.4. El concepte de gènere.

2.5. Estructura dramàtica/estructura narrativa.

2.6. Tipologies de guió.

- L'estructura ternària.

- L'estructura mítica: El viatge de l'heroi / Les trames mestres / Els arguments universals.

2.7. La dramatització.

- El conflicte.

- La trama: mestra i secundàries.

2.8. El disseny argumental.

2.9. La narració i el temps. La narració i l'espai.

Tema 3: Construcció del guió: format i recursos narratius.

3.1. Fases en la construcció del guió.

3.2. Guió literari.

- Com escriure'l.

- Formats.

3.3. Guió tècnic.

3.4. Recursos i dosificació d'informació.

3.5. Punt de vista i narrador.

Tema 4: Construcció de personatges i diàlegs.

4.1. Tipus de personatges.

4.2. La caracterització.

4.3. Com donar-los a conèixer.

- La identificació.

- L'arc de transformació.

- Els diàlegs.

4.4. Bíblia de personatges.

4.5. Principis bàsics del diàleg.

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de la part teòrica de l'assignatura es dividiran en examen teòric i seminaris (60% de la nota final de l'assignatura)

1. Examen teòric (80% de la nota de teoria)

Competències relacionades: G4, G5, E5, E10, E16

Resultats d'aprenentatge relacionats: RAC1, RAC 2, RAC 3, RAC 5, RAC 6, RAC 7

Examen individual.

En finalitzar el curs es realitzarà un examen on s'avaluarà el coneixement de tots els continguts tractats durant l’assignatura. L’examen pot incloure també preguntes relatives a les sessions pràctiques de l’assignatura i als visionats fets a classe. La prova consta d'una part de qüestions (test) sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura i d'unes preguntes de desenvolupament que pretenen avaluar el nivell de reflexió i d'utilització dels conceptes exposats a l'assignatura per part de l'estudiant. L'estudiant disposa de 2 hores per a la realització de la prova. És obligatori aprovar aquesta prova per superar l'assignatura.

Es considera necessària una dedicació addicional de 8 hores d'aprenentatge autònom per preparar l'examen.

2. Seminaris (20% de la nota de teoria)

Competències relacionades: G4, G5, E5, E16

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA1, RAC2, RAC3, RAC6, RAC7

Els seminaris consistiran en dos exercicis teòric pràctics individuals a realitzar a l'aula. El professor proposarà un exercici d'escriptura sobre format, comprensió dramàtica, personatges, interpretació d'estructura, etc. en el marc de l'aula. Cadascun compta un 10% de la nota de teoria.

Les activitats de la part pràctica són les següents (40% de la nota final de l'assignatura)

3. Elaborar el dossier i el guió d'un curtmetratge (75% de la nota de pràctiques)

Competències relacionades: G4, G5, E5, E16, E10.

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA1, RA2, RAC4, RAC6, RAC7, RAC8

Es tracta del grup d'activitats vinculades al projecte final de l'assignatura: El guió literari d'un curtmetratge de ficció.

Els estudiants prepararan aquesta activitat en grups de cinc / sis persones amb un material de suport (software CeltX, Fade In, Kit Scenarist, etc.)

En la última sessió s'ha de lliurar la documentació final del curtmetratge. Es faran lliuraments parcials durant les sessions prèvies, en base a les especificacions fetes pels docents.

El resultat de l'activitat (dossier i guió) tindrà una ponderació del 75% respecte del total de les activitats pràctiques.

4. Pitching grupal de presentació del projecte (25% de la nota de pràctiques)

Competències relacionades: G4, G5, E4, E16.

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA1, RAC3, RAC6

La última sessió de pràctiques la dedicarem a exposar oralment, en forma de pitching professional, totes les històries treballades com si les estiguéssim exposant a un productor de cine. La defensa de cada guió també comptarà a la nota final.

El pitching realitzat tindrà una ponderació d'un 25% respecte del total de les activitats pràctiques.

 

Normativa de pràctiques:

- No es convaliden pràctiques per cursos posteriors.

- Faltes de assistència a pràctiques: L'assistència a les pràctiques és obligatòria. Si un alumne falta a més d'un 20% de les sessions de pràctiques programades, la part pràctica de l'assignatura queda automàticament suspesa.

- Per a cada activitat, els docents informaran de les normes i condicions particulars que la regeixin, inclosos els terminis i els medis de lliurament.

- No s’acceptaran lliuraments fora dels terminis que s'indiquin i mitjançant medis no especificats en les normes.

- Les activitats individuals pressuposen el compromís de l'alumnat de realitzar-les de manera individual. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no acompleixi aquest compromís. Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grup pressuposen el compromís per part de l'alumnat que l'integra de realitzar-les en grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què el grup no hagi respectat aquest compromís. La responsabilitat dels resultats del treball és del grup, i no de les individualitats que el composen.

- Les activitats lligades a les sessions pràctiques de l’assignatura es duran a terme als laboratoris, tot i incloure també treball autònom dels estudiants fora de l’horari de classe.

- En tots els treballs s’hauran d’identificar clarament les dades relatives a l’assignatura així com a l’activitat específica i el/s autor/s (en ordre alfabètic). 

- Tant a les redaccions com a les presentacions es tindrà en compte tant el contingut com la forma, inclosa l’ortografia. Les errades ortogràfiques, sintàctiques i lexicals es penalitzaran segons els criteris indicats a cada activitat. Els treballs que no compleixin uns requisits mínims a nivell formal no seran avaluats, per tant es puntuaran amb zero punts.  

- Qualsevol activitat no lliurada es puntuarà amb zero punts.

- Qualsevol activitat on es detectin còpia i/o plagi es puntuarà amb zero punts.

- Qualsevol activitat que no compleixi els requisits especificats a les normes es puntuarà amb zero punts.

Sistema d'avaluació


L'apartat teòric de l'assignatura (60% de la nota final) serà avaluat mitjançant un examen teòric, que constitueix el 80% de la nota de teoria, i dels seminaris, que constitueixen el 20% de la nota de teoria de l'assignatura.

L’apartat pràctic de l’assignatura (40% de la nota final) serà avaluat mitjançant la presentació del dossier de guió de curtmetratge, que constitueix el 75% de la nota de pràctiques, i el pitching corresponent, que constituteix el 25% de la nota de pràctiques.

Sistema de qualificació (avaluació)

1/ Qualificació ordinària

Requisits mínims: Cal aprovar tant l'apartat teòric com l'apartat pràctic de l'assignatura per poder accedir a la qualificació ordinària. Es dóna l'oportunitat a la recuperació d'anar només amb la part suspesa.

La Nota final s'obté de la següent ponderació de les qualificacions parcials (en el cas d'haver aprovat pràctiques i teoria):

NFinal = 0.6 NTeoria +  0.4 NPràctiques
NTeoria = 0.8 NExamen + 0.2 NSeminaris
NPràctiques = 0.75 NDossier + 0.25 NPitching 

NPràctiques s'obté de la mitjana ponderada de les activitats de caràcter pràctic realitzades durant el curs (Dossier i guió d'un curtmetratge i pitching grupal)

NSeminaris consisteix en l'avaluació de dues activitats individuals realitzades durant el curs a l'aula. 

Per tal d'aplicar el 60-40 de la NFinal cal aprovar obligatòriament l'examen teòric.

2/ Qualificació de Recuperació

En cas de no superar els requisits mínims per a una qualificació ordinària, l’alumne podrà recuperar la nota de la part no superada (NTeoria o NPràctiques).

És necessari haver obtingut una qualificació diferent a No Presentat en la part a recuperar. 

Els seminaris no es podran recuperar. La prova de recuperació de la part teòrica (60%) consistirà en un examen teòric que contindrà qüestions relatives a la teoria, els visionats fets a l'aula i els seminaris. La prova de recuperació de la part pràctica (40%) farà referència a qüestions relatives a la part pràctica de l’assignatura. Per recuperar la part pràctica es demanarà a l'alumne l'elaboració i correcció del dossier suspès o una prova individual concreta que es donarà a conèixer abans de la data de recuperació.

La nota vàlida per a calcular la NFinal serà sempre la obtinguda en aquesta Recuperació que serà màxim un 7.  

Bibliografia


Bàsic

- Field, Syd. (1987). "El Libro del Guión: Fundamentos de la escritura de guiones". Plot Ediciones.

- Vogler, Cristopher. (2002). "El viaje del escritor". Ma Non Troppo.

- Aranda, Daniel, De Felipe, Fernando, Icart, Pau, Pujol, Cristina. (2006) "Cómo construir un buen guion audiovisual". Ed. UOC. 

- Comparato, Doc. (2002). "De la creación al guión". Ed. RTVE.

- McKee, Robert. (1997). "El guión". Alba Editorial.

- Campbell, Joseph. (2020). "El héroe de las mil caras". Atalanta.

- Balló, Jordi; Pérez, Xavier. (1995). "La llavor immortal: els arguments universals en el cinema". Empúries. 

Complementary

- Davis, Rib. (2004). "Escribir guiones: desarrollo de personajes". Paidós.

- Chion, Michel. (1989). "Cómo se escribe un guión". Catedra.

- Mamet, David. (2016). "Los tres usos del cuchillo. Sobre la naturaleza y la función del drama". Alba Editorial.

- McKee, Robert. (2018). "El diálogo: El arte de hablar en la página, la escena y la pantalla". Alba Editorial.