Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Rafael Suárez Gómez

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Anna Pilar Llacher Alsina

Idiomes d'impartició


CATALÀ

CASTELLANO

I és possible que algun article, visionat o material de lectura estigui en anglès.

Competències


Competències específiques
  • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

  • E15_Dimensionar i gestionar recursos humans, tècnics i econòmics necessaris pel desenvolupament d'un projecte audiovisual o multimèdia optimitzant temps, costos i qualitat

Descripció


Aquesta assignatura realitza un acostament al procés de producció audiovisual i aprofundeix sobre les diferents fases de la producció d'un projecte audiovisual (televisió, cinema, multimèdia). El temari de l'assignatura és una aproximació als recursos humans i tècnics implicats en la producció audiovisual, i la seva organització, així com als recursos informàtics en la seva gestió. Això es realitzarà fent el seguiment d'ideació, producció, postproducció i comercialització d'un producte audiovisual.

Resultats d'aprenentatge


En acabar la matèria, l’alumne/a serà capaç de:                

RA1 Dominar la terminologia bàsica de la producció audiovisual.

RA2 Conèixer les implicaciones jurídiques de la producció audiovisual.

RA3 Aplicar les tècniques, mètodes i eines tecnològiques que permeten el disseny, planificació i organització dels recursos humans i medis tècnics i pressupostaris per producir obres audiovisuals. 

RA4 Plantejar un projecte audiovisual i multimèdia amb rigor analitzant els requeriments inicials d'un projecte. 

RA5 Conèixer i aplicar la legislació audiovisual vigent en casos concrets. 

Resultats d'aprenentatge complementaris

RC1 Reflexionar de forma crítica sobre els continguts teòrics de l'assignatura a partir de la comparació amb diversos casos reals. 

Metodologia de treball


La metodologia de l'assignatura s'estructura en sessions teòriques (3 h setmanals en grup gran) combinades amb sessions pràctiques de laboratori (2 h quinzenals en grup petit) i aprenentatge autònom. 

Les sessions teòriques consten de: sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor/a i conferències. A aquestes sessions teòriques es combinarà l'exposició teòrica amb l'estudi de casos que complementi el coneixement sobre certs temes. 

Les sessions pràctiques es realitzaran a les aules d'informàtica en grups petits i en elles s'aprofundirà en els coneixements explicats a les classes teòriques mitjançant la seva aplicació a casos reals. 

L'aprenentatge autònom preveu una dedicació per part dels/les estudiants que inclou la realització d'exercicis en grup proposats en les sessions pràctiques. Aquests es complementaran amb la realització d'un exercici individual. 

Continguts


Tema 1: Introducció a l'ofici del productor                    
1.1 Què és la producció audiovisual? 
1.2 El productor de cinema i televisió. 
1.3 El context actual.

Tema 2: La preproducció            
2.1 Com sorgeix la idea? De la idea al projecte. 
2.2 Com ha de ser el projecte?
2.2.1 Viabilitat del projecte.
2.3 Com és un guió de cinema?
2.3.1 Desglossament i punt de vista de la producció.
2.3.2 Pensament creatiu i direcció d'equips.
2.4 Adquisició  dels drets de l’obra.
2.5 Registre de Propietat Intel·lectual.
2.6 Valoració del projecte.
2.7 Pressupost.
2.8. Pla de Finançament.
2.9 Recerca de finançament per projectes en desenvolupament. 
2.9.1 Fonts de finançament públic. 
2.9.2 Fonts de finançament privat.
2.10 Calendari de Treball.
2.11 Primeres reunions. Contracte NDA.
2.12 Proposta de càsting. Cartes d’interès.
2.13 Presentació del projecte a una cadena de TV.
        
Tema 3: La producció                    
3.1 Models de producció: coproduccions, produccions associades, micromecenatge, producció aliena. 
3.2 La recerca del soci productor.
3.3 Tasques de producció en el rodatge.
3.4 Els equips en la fase de rodatge. Casos concrets.
3.5 Un nou repte: els rodatges sostenibles.        
3.6 Altres fonts de finançament després del rodatge. 

Tema 4: La post-producció i comercialització                    
4.1 Control des de producció de tota la fase de muntatge. 
4.2 Pla de comunicació.
4.3 Mercats i Festivals.
4.4 Pitching.
4.5 Pla de difusió i distribució. 

Activitats d'aprenentatge


1. Anàlisi a partir d’un cas de les diferents fases de producció d’un projecte audiovisual (es correspon amb els següents resultats d'aprenentatge:  RA1). 

2. Desglossament d’un guió audiovisual (es correspon amb els següents resultats d'aprenentatge: RA1, RA3, RA4) 

3. Configuració d'un calendari de Producció (organitzar per dates les tres fases de preproducció, producció i postproducció i les tasques relacionades amb cadascuna) i recerca de fonts de finançament (es correspon amb els següents resultats d'aprenentatge: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5). 

4. Configuració d’un pla de rodatge (es correspon amb els següents resultats d'aprenentatge:  RA1, RA2, RA3,  RA5). 

5. Elaboració d'un pla de difusió i distribució (es correspon amb els següents resultats d'aprenentatge: RA1, RA4). 

6. Ressenya d'una lectura obligatòria: Exercici d'anàlisi crític i aplicació dels continguts teòrics de l'assignatura. (es correspon amb els següents resultats d'aprenentatge RA1, RC1 ).  

Sistema d'avaluació


Avaluació i percentatges de la nota final 

50% examen teòric final de l'assignatura. 

50% exercicis pràctics 
Activitat 1: no avaluable. 
Activitat 2: 10% de la nota global.
Activitat 3: 10% de la nota global.
Activitat 4: 10% de la nota global.
Activitat 5: 10% de la nota global.
Actividad 6: 10% exercici lectura obligatòria 

 

  • Perquè l'examen faci mitjana amb la nota dels exercicis pràctics s'ha de treure un 5. Amb menys d'un 5 no es fa mitjana i s'ha d'anar a l'examen de recuperació.
  • El plagi està penalitzat. Si es detecta plagi en algun dels exercicis o en l'examen se suspendrà directament aquella pràctica o l'examen. 

  • Les errades ortotipogràfiques de redacció i estil poden suposar la baixada de la nota tant en els exercicis pràctics com en l'examen final. 

Exercicis pràctics: L'assistència és obligatòria per tal d'aprovar les pràctiques. Per aprovar la part pràctica de l'assignatura és imprescindible l'assistència a les sessions i entregar totes les pràctiques. La part pràctica es fa de forma continuada al llarg del curs i no es recupera.

Recuperació: La recuperació consisteix en un examen que suposarà la nota final de l'assignatura. Les pràctiques no seran recuperables; la reavaluació de l'assignatura només contempla la realització d'aquest examen on es recupera el total de la nota. 
 

Bibliografia


Bàsic

CARRILLO, B.J. (2018). Paradigma Netflix: El entretenimiento de algoritmo. Barcelona: Editorial UOC.

 

SUBIRÓS, PAU. (2015). El productor accidental. Editorial: Anagrama. Colección: Crónicas.

 

FERNÁNDEZ DIEZ, F., MARTÍNEZ ABADIA, J. (1994). La dirección de producción para cine y televisión. Barcelona: Paidós.

 

 

JACOSTE QUESADA, J. G. (1996). El productor cinematográfico. Colección Experiencias e Investigación. Madrid: Editorial Síntesis.

 

MARZAL FELICI, J., GOMEZ TARÍN, F. J. (ed.) (2009). El productor y la producción en la industria cinematográfica. Madrid: Editorial Complutense, S.A.

 

SCOLARI, C.A. (2013). Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan. Barcelona: Deusto. 

MATAMOROS, D. (coord.) (2009). Distribución y marketing cinematográfico: manual de primeros auxilios. Barcelona: Universitat de Barcelona. 

PARDO, A. (2016). Producción ejecutiva de proyectos cinematográficos. Pamplona: EUNSA.

Complementary

Al llarg del curs es proporcionarà bibliografia complementària i diferents articles sobre aspectes concrets de l'assignatura.

 

MARTÍNEZ ABADÍA, J; VILA, P. (2004). Manual básico de tecnología audiovisual y técnicas de creación, emision y difusión de contenidos. Barcelona: Paidós.

 

FERNÁNDEZ DÍEZ, F., BLASCO, J. (1995). Dirección y gestión de proyectos. Aplicación a la producción audiovisual. Barcelona: Edicions UPC.