Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Enric Sant Marqués

Idiomes d'impartició


Els materials podran proporcionar-se tant en català com en castellà.

Competències


Competències específiques
 • E8. Representar de forma visual conceptes i/o dades per a la ideació i creació de videojocs.

 • E10. Dissenyar i desenvolupar la modelització d'escenes i personatges 3D.

Competències generals
 • G1. Demostrar tenir i comprendre coneixements avançats de la seva àrea d'estudi que inclouen els aspectes teòrics, pràctics i metodològics, amb un nivell de profunditat que arriba fins a l'avantguarda del coneixement.

 • G4. Comunicar informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat com no especialitzat.

 • G5. Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals
 • T1. Comunicar en un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els graduats i graduades.

Descripció


L'assignatura Disseny 3DI es centra en la creació artístico-tècnica dels gràfics per als videojocs. La part artística es refereix a l'aspecte visual i gràfic d'un videojoc. La part tècnica és la conceptualització, disseny i creació de models, texturització i il·luminació en un motor gràfic. En l'assignatura de Disseny 3D I, farem més èmfasi en la part tècnica. L'alumne aprendrà a modelar en 3D tant models orgànics com inorgànics, a generar coordenades UV, a texturitzar, a il·luminar i implementar en un motor gràfic els seus models. Les classes constaran d'una part teòrica i una pràctica, així l'alumne podrà seguir al professor en la realització i explicació d'exemples reals i aquest supervisarà després les pràctiques dels alumnes. Per assolir els coneixements de l'assignatura s'avaluen per un costat exercicis de modelatge curts realitzats a classe i entregues que demostrin l'aprenentatge, a més d'un examen pràctic final.
 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura, l'estudiant ha de ser capaç de:

E10.1. Descriure els fonaments del modelatge 3D, les metodologies, els tipus de modelatge, il·luminació, texturització i implementació en motor gràfic.
E10.2. Dissenyar i modelar l'entorn 3D d’un videojoc d'acord amb les especificacions.
E10.3. Desenvolupar el modelatge 3D dels elements d'un videojoc, escenes i props.
E10.4. Composar, Il·luminar i texturitzar una escena 3D.

Metodologia de treball


L'assignatura utilitza les següents metodologies de treball:
Classe magistral, presentacions, càpsules de vídeo, estudi de casos, aprenentatge col·laboratiu, resolució de problemes i aprenentatge basat en preguntes.

Continguts


Tema 1. Introducció al disseny 3D

1.1.Que es el 3d, vèrtex, arestes i polígons.
1.2.Introducció a 3d max, vistes, navegació i menús.
1.3.Eines de 3dmax,edició de polys, extrusió, divisió, assemblatge de polígons.

Tema 2. Introducció a la texturització.

2.1.Com funciona la texturització, projecció, uvs.
2.2.Els materials, tipologies i tipus de mapes.
2.3.Uvs, seams i unwrap.
2.4.Aplicació de textures a model. (difús).

Tema 3. Il·luminació.

3.1.Teoria sobre il·luminació,
3.2.Utilització de la il·luminació com a element d'expressió.
3.3.Creació d'una escena il·luminada en unity.

Tema 4. Baking de textures de highpoly a lowpoly.

4.1.Que és un bake
4.2.Retopologia
4.3.Explicació de normalmaps, altres mapes i les seves utilitzacions
4.4.Aplicació dels mapes a materials de 3dmax i PBR
4.5.Introducció a software de texturització avançada.

Tema 5. Creació d'assets per a un joc.

5.1.Anàlisis del joc sobre el qual hem de realitzar l'asset. (guies d'estil, moodboards )
5.2.Assets modulars, escenaris i interiors, roques, textures desert, nau i interior. (reutilització d'assets )
5.3.Creació de concept art.( look and feel concepts i blueprints )
5.4.Modelant amb referències, blueprints, planta, perfil i alçat
5.5.Generació d'ID maps i UVS avançades

Tema 6. Creació d'una escena a unity.

6.1.Sistemes de creació d'escenes, predisseny amb blocking
6.2.Importació i col·locació de models
6.3.Edició i texturització de terreny a unity
6.4.Realització d'un skybox o esfera amb imatges 360
6.5.Creació de prefabs, i organització de projectes
6.6.Il·luminació dimàmica i Baking de lightmaps.

Activitats d'aprenentatge


Amb l'objectiu de recollir evidència de l'assoliment dels resultats d'aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu.

A1. Exercicis a classe (Evidència del resultat d'aprenentatge E10.1-E10.2-E10.3-E10.4)

Realització de varios exercicis curts a classe relacionats amb la matèria del dia.

A2. Pràctiques de laboratori - Individual: Modelatge d'un model per a un motor gràfic. (Evidència del resultat d'aprenentatge E10.2)

Realització d'un model 3D complert, amb un setup de UVS, textures i materials i implementació a motor gràfic.

A3.Pràctiques de laboratori - Individual: Creació d'escenari. (Evidència del resultat d'aprenentatge E10.3 E10.4)

Realització d'escenari 3d i implementació a motor gràfic.

A4. Examen final: Modelatge d'estructures poligonals. (Evidència del resultat d'aprenentatge E1.6)

Realització de models poligonals amb bisells, forats i extrusions.

Criteris generals de les activitats:

-El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d'avaluació i/o rúbriques.

-El professor informarà de les dates i format del lliurament de l'activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà següent els següents percentatges:

A1. Exercicis a classe: 15%
A2. Pràctiques de laboratori - Individual: Modelatge d'un model per a un motor gràfic: 20%
A3. Pràctiques de laboratori - Individual: Creació d'escenari: 30%
A4. Examen final: 35%

Nota final = A1 0,15 +A2 0,2  + A3 0,3  + A4 0,35

Consideracions:

 • L'examen final es realitzarà en l'horari d'examen final marcat pel cap d'estudis dins de les setmanes d'exàmens.
 • Les pràctiques i exercicis s'han de lliurar en les dates límit que s'establiran per a cada activitat. Una activitat lliurada fora de termini i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) no serà acceptada pel professor i constarà com un 0 de cara a calcular la mitjana de nota final.
 • Les notes d'aquestes pràctiques no es podran recuperar.
 • Si en finalitzar el curs un estudiant no té una nota final igual o superior a cinc podrà recuperar l'assignatura bé amb la presentació o d'un treball addicional o bé amb un examen final en les dates que determini el cap d'estudis, que serà ben online o presencial.
 • Es responsabilitat de l'alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà tenir una nota de 0. a més, el professor comunicarà a la Cap d'estudis la situació a per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.
 • Els alumnes han de portar ordinador portàtil tant a les classes de laboratori com a les classes de teoria. Han de tenir instal·lada la versió 2019 de 3DStudio Max edició estudiants que poden descarregar des d'Autodesk.com.
 • Al llarg de l'assignatura se'ls anirà indicant més programes que hauran d'anar instal·lant.

Recuperació:

 • La recuperació serà de tota l'assignatura.
 • Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final/prova equivalent de recuperació per a aprovar l’assignatura.
 • La nota màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 5,5 sobre 10.

Bibliografia


Bàsic

3ds max 8 Curso de Iniciación
Josep Molero - INFORBOOK'S, S.L.
ISBN 84-96097-51-X

Arte de videojuegos - Da forma a tus sueños
Daniel González - RA-MA
ISBN 978-84-9964-276-5

3D Max Speed modeling for 3D Artists
Thomas Mooney - Packt Publishing
ISBN 978-1-84969-236-6

 

3DS Max Modeling for Games Volumes I and II
Andrew Grahan – Focal Press 2015 Edition
ISBN 978-0-240-81606-7

 

Autodesk 3dS Max Essentials 2016
Dariush Derakhshani & Randi L. Derakhshani
ISBN-13: 978-1119059769

CG Textures
www.cgtextures.com

Complementary

Técnicas digitales de textura y pintura
Owen Demers - Anaya Multimedia
ISBN 84-415-1305-8

Digital Lighting and Rendering (3rd Edition) (Voices That Matter)
Jeremy Birn
ISBN 978-0321928986

Kelly L. Murdock's Autodesk 3ds Max 2016 Complete Reference Guide
Kelly Murdock