Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Sònia Llorens Cervera

Competències


Competències específiques
 • CE24: Identificar les tipologies dels complexos industrials, i determinar i dissenyar les seves característiques.

 • CE25: Identificar els models de política industrial i innovació tecnològica.

 • CE26: Dissenyar estratègies de direcció.

Descripció


Assignatura emmarcada en la matèria d’organització d’empreses. L’assignatura pretén introduir a l’alumne en les estratègies i eines per posar en pràctica el procés i la gestió de la innovació industrial, amb un enfoc de learn by doing.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

 

 • RA5: Identificar los conceptos básicos de la dirección estratégica.
 • RA6. Reconocer en el entorno próximo los conceptos de política industrial.
 • RA7: Analizar de casos prácticos, para realizar una síntesis de alternativas posibles.
 • RA8: Razonar sobre los problemas de la dirección de empresas y proponer soluciones a los mismos.
 • RA9: Reconocer los conceptos básicos de la empresa y la organización de empresas.
 • RA10: Reconocer la importancia de la política de defensa de la competencia en coordinación con la política industrial y tecnológica.
 • RA11: Identificar las diferentes etapas del proceso de innovación, los diferentes agentes del sistema de innovación territorial, y les relaciones de cooperación i competencia que se establecen entre ellos.
 • RA12: Reconocer el proceso de creación de un negocio y es capaz de diseñar un plan de negocio.
 • RA13: Tomar iniciativas que generan oportunidades, con una visión de implementación de proceso y de mercado

Metodologia de treball


Els continguts docents i les competències es treballaran en sessions de tres tipus:

 

 1. Classes síncrones: Sessions basades en l’exposició dels continguts més rellevants de l’assignatura.

Es contemplen les següents metodologies d’impartició:

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l’explicació del professor i dels estudiants, on assisteixen els estudiants matriculats a l’assignatura.

MD2. Presentacions de temes i/o treballs per part dels estudiants.

 

 1. Aprenentatge dirigit: Sessions basades en el treball individual o de grup. Els estudiants tenen suport directe del professor.

Es contemplen les següents metodologies d’impartició:

MD5. Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l’assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l’assignatura i on la participació de l’estudiant és clau.

 

 1. Aprenentatge autònom: Sessions planificades com a tasques establertes i organitzades.

MD8.Resolució d’exercicis i problemes individualment o en grup

MD10.Lectures, cerques d'informació.

Continguts


0 # CONTINGUT  INTRODUCCIÓ A L'ASSIGNATURA
  DESCRIPCIÓ Continguts
    Objectius i competències
    Activitats
    Sistema avaluació
     
1 # CONTINGUT  INTRODUCCIÓ A LA INNOVACIÓ
  DESCRIPCIÓ Motivacions i definició de la innovació
    Tipologies d’innovació
    El procés de la innovació
     
2 # CONTINGUT  GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ
  DESCRIPCIÓ Models de procés d’innovació
    Definició de l'estratègia i del pla d'innovació
    Selecció i priorització dels projecets d'innovació
    Gestió de la cartera de projectes. Projectes d’R+D+I
    Nous models per a la gestió: Lean Thinking i Agile Management
    Models per a la gestió de la innovació a les Pimes
    Nous models de negoci industrials
     
3 # CONTINGUT  EINES PER A LA INNOVACIÓ
  DESCRIPCIÓ Eines per a la detecció de necessitats no cobertes i oportunitats
    Intel.ligència competitiva
    Eines de generació de solucions
     
4 # CONTINGUT  GESTIÓ I PROTECCIÓ DEL CONEIXEMENT
  DESCRIPCIÓ Models de capital intel·lectual
    Models de gestió del coneixement
    Propietat industrial
    Patents
    Valorització d’invencions
     
5 # CONTINGUT  ORGANITZACIONS INNOVADORES
  DESCRIPCIÓ Factors clau
    Elements per desenvolupar una cultura de la innovació
    Gestió del canvi i barreres a la innovació
    Innovació oberta i intraemprenedoria
     
6 # CONTINGUT  POLÍTICA TECNOLÒGICA I D'INNOVACIÓ
  DESCRIPCIÓ Innovació i desenvolupament territorial
    Sistemes d’innovació nacionals, regionals i locals
    Ecosistemes per a la innovació
    Cooperació amb objectius d’innovació tecnològica
    Transferència de tecnològica i de coneixement
    La innovació com a base per a la competitivitat empresarial
     
7 # CONTINGUT  INNOVACIÓ PER A L'ECONOMIA CIRCULAR
  DESCRIPCIÓ Economia Circular com a estratègia de resiliència
    Estratègies EC
    Aplicació de la Innovació. Casos pràctics
   
     
     
     
     

 

 

 

Activitats d'aprenentatge


Les activitats que desenvolupen els estudiants, tant a nivell síncron com asíncron es basarà en:

 

AF1: Exposición de contenidos por parte del profesor.

AF4: Trabajo práctico en equipo.

 

AF3: Trabajo práctico individual.

AF8: Estudio personal.

   

Sistema d'avaluació


 

Assistència a examen obligatòria

ACTIVITATS

PES

EXÀMENS

30%

EXERCICIS

30%

PRÀCTIQUES

40%

Bibliografia


Bàsic

“Tecnología e innovación en la empresa”. Ed UPC. Jaume Valls i Pere Escorsa (2003)

La Sistematització de la innovació : normes de la sèrie UNE 166.000 d'R+D+I

ISBN 84-393-6690-6

Complementary

http://www.xaviermarcet.com/

http://xavierferras.blogspot.com/

https://innolandia.es/los-11-mejores-videos-tedx-sobre-innovacion/

http://web.mit.edu/evhippel/www/

"Organizaciones exponenciales", Salim Ismail

2014

ISBN papel: 978-84-686-8631-8
ISBN digital: 978-84-686-8638-7

 

“Generación de modelos de negocio”; Ed Deusto. Alexander Osterwalder&Yves Pigneur

https://www.triz.org/index.php/triz/triz

”Juego serio: Cómo simulan para innovar las mejores empresas.” Ed harvard Business school press; Michael Shrage (2000)

"Esquivar la mediocridad", Xavier Marcet

2017

ISBN: 978-84-17114-35-0