Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Alexandra Masó Llorente
Anaïs Arderiu 
Cristina Del Ramo Ortega 
Georgina Dalmau Sanleandro 
Zahaira Fabiola González Romo 

Idiomes d'impartició


Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E5_Analitzar contextes empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting mitjançant la utilització de tècniques avançades i innovadores.

   

 • E15_Reunir i interpretar dades significatives per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants en l'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

   

Competències generals
 • G1_Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

 • G3_Integrar els valors de justicia social, d'igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació controbueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i que es basa en la cultura del diàleg i de la pau

   

Competències transversals
 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dies llengües oficials a Catalunya

Descripció


Aquesta assignatura està destinada a capacitar als alumnes per realitzar un pla de màrqueting, amb especial èmfasi en la planificació estratègica de la disciplona. Els alumnes analitzaran l'estratègia de diferents empreses d'èxit, realitzaran casos pràctics i elaboraran el seu propi pla de màrqueting. 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres

Resultats d'aprenentatge


 1. Entendre el paper del màrqueting en la definició i consecució dels objectius empresarials.
 2. Entendre el paper del màrqueting com a factor determinant i integrador de totes les àrees funcionals de l'empresa, de cara a crear valor diferencial pel client.
 3. Prendre consciència i entendre la importància per a la competitivitat de l'empresa de treballar amb objectius, estratègies i accions de màrqueting.
 4. Conèixer les estratègies de marleting més comuns en el mercat.
 5. Desenvolupar una estratègia adequada per als diferents reptes empresarials
 6. Saber desenvolupar un pla de màrqueting adequat als objectius de l'empresa i a la realitat del mercat

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

MD2. Conferencies: Sessions presencials o transmeses en streaming, tant en les aules de la universitat com en el marc de una altra institució, en les que un o varis especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.

MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.

Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

MD6.Debats i foros: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l’assignatura persegueixi.  Els debats tenen una data d’inici i de fi i estan dinamitzats pel professor, qui també en redactarà les conclusions.

MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l’estudi d’un cas, que serveix per contextualitzar a l’estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

MD10. Investigació i lectura crítica d’articles: Els estudiants parteixen d’una hipòtesis de treball que van desenvolupant, seguint les fades de la metodologia d’investigació, entre les quals la lectura crítica d’articles.

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

• Classes presencials i virtuals amb suport de material en Power Point 

• Treballarem a través de l'Aula Virtual 

• Casos per resoldre en grup. 

• Elaboració d'un Pla de Màrqueting per equip 

• Dinàmiques de grup amb temes de discussió a classe

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


0. Introducció Pla de Màrqueting

1. Fase analítica

 • Anàlisi interna
  • Presentació empresa/producte
  • Anàlisi de les vendes per producte i per tipus de client
  • Descripció model de negoci
  • Nivell de digitalització
 • Anàlisi externa - macro entorn
  • Anàlisi PESTEL 4.0.
  • Anàlisi canal digital
 • Anàlisi externa – micro entorn
  • Anàlisi del consumidor/usuari
  • Anàlisi competidors
  • Mapa de posicionament
 • Diagnòstic de situació
  • DAFO
  • CAME

2. Fase estratègica

 • Objectius
 • Pla estratègic

3. Fase operativa

 • Tàctiques i accions
 • Calendari
 • Pressupost
 • Monitorització

Activitats d'aprenentatge


AF1. sessions teòriques

AF2. seminaris

AF3. Treball en grup

AF4. treball individual

AF5. estudi personal

AF7. tutories presencials

 

Sistema d'avaluació


20% Avaluació continua

50% Projecte grupal d’assignatura Universitat – Empresa :

 35% Projecte formal descrit

15% Exposició de projecte

Fins a un 5% de la nota de projecte correspon a la valoració d’empresa.

30% Examen final.

 

NOTES:

 • Per aprovar l’assignatura es necesita una nota mitja global mínima de 5 sobre 10.

 • Per aprovar l’assignatura s’ha d’entregar el treball grupal i presentar-se a l’examen final.

 • En cas de no assolir una nota mínima de 5 sobre 10 en la primera convocatoria, s’accedeix a l’examen de recuperación, que pondera un 30% de la nota final, fent mitja amb el treball i l’avaluació contínua

 

Bibliografia


Bàsic

Sainz de Vicuña, J.M. (2007). “El Plan de marketing en la práctica”. Madrid: ESIC Editorial.

Kotler, P. & Keller, K. (2011). Marketing Management 14th Edition, Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall. 

Lieb, Rebbeca;(2016)  Content, the atomic particle of marketing: the definitive guide to content marketing strategy¿

Lamb,C., McDaniel,C. & Hair,F. (2015). MKTG: Marketing. 7ª ed. Cengage Learning Editores.

Complementary

Sainz de Vicuña, J.M. (2007). “Estrategias de Marketing”. Madrid: ESIC Editorial.

Munuera, J.L, Rodríguez, A.I. (2009). “El Plan de marketing en la PYME”. Madrid: ESIC Editorial.