Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Alex Araujo Batlle
Guillem Pera Blanco 
Vera Butkouksaya 

Idiomes d'impartició


Consulta els horaris per saber l'idioma d'impartició de l'assignatura, tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • CE1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

 • CE2. Aplicar els principis de màrqueting i investigació de mercats

 • CE4. Analitzar i avaluar les estratègies de desenvolupament, llançament i posicionament de nous productes, així com prendre decisions en relació amb la variable del producte, preu, distribució i comunicació.

 • CE8. Sintetitzar idees per convertir-les en negocis factibles i rendibles entenent el mercat actual.

 • CE9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

 • CE10. Analitzar i avaluar el paper de les comunitats digitals i les xarxes socials a l'empresa.

 • CE11. Aplicar els coneixements per emprendre projectes de negocis que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, aplicant idees innovadores i creatives.

 • CE12. Aplicar la llengua anglesa en diferents entorns culturals de negociació empresarial.

 • CE13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

 • CE14. Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals.

 • CE15. Reunir i interpretar dades  significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

 • CE3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

Competències generals
 • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT3. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


Aquesta assignatura pretén aprofundir en les bases del mètode científic i proporcionar a l'estudiant les eines bàsiques de treball per a poder dissenyar i executar un projecte de recerca. D'altra banda, millorar les seves habilitats per a utilitzar una sèrie d'instruments i eines que li permetin gestionar els diferents passos del procés de recerca amb major eficiència i comunicar els seus resultats amb major eficàcia: eines de recerca i gestió d'informació; de processament i edició de text; d'organització i tractaments de dades; i de presentació i comunicació de resultats.

Així mateix, conèixer i dominar les característiques del mètode científic te una importància crucial en el món de l'empresa: establir preguntes, observar acuradament la realitat a través de la recol·lecció de dades i fets contrastables, formular i contrastar hipòtesis, extreure conclusions i reformular els problemes i preguntes que ens fem és fonamental en el funcionament dels mercats, empreses i organitzacions.

Aquesta assignatura planteja els següents objectius específics:

 1. Proporcionar als estudiants un coneixement bàsic del mètode científic i un conjunt d'habilitats fonamentals per a aplicar-lo a les seves activitats acadèmiques i professionals.
 2. Transmetre la importància de l'ús de dades empíriques i bases de dades i proporcionar les eines bàsiques per a organitzar i presentar la informació derivada d'aquestes dades en forma d'esquemes, gràfics, taules etc. utilitzant el programari apropiat.
 3. Desenvolupar habilitats de comunicació útils per a la presentació dels resultats d'un projecte de recerca, o de qualsevol treball acadèmic o professional, des del disseny dels continguts i materials usats en una presentació, fins a les estratègies més efectives en la comunicació oral per a presentar idees de manera efectiva i eficient.

L'estudiant serà capaç de:

 • Convertir un problema empíric en un objecte de recerca i elaborar conclusions
 • Resoldre problemes a través de mètodes científics.
 • Avaluar diferents recursos per a l'anàlisi.
 • Realitzar recerques en bases de dades científiques i analitzar críticament la utilitat dels resultats de la recerca en el context de la seva pregunta de treball
 •  Presentar una síntesi dels estudis i la informació de manera ordenada i seguint un fil argumental, de manera que es puguin extreure conclusions útils per al desenvolupament dels seus propis arguments i anàlisis.
 • Identificar diferents maneres de respondre a la pregunta de recerca i elaborar el disseny de la recerca a partir de les principals metodologies i la seva adequació a cada tipus de pregunta.
 • Entendre les principals decisions en els processos de recollida i anàlisi de dades segons el tipus de metodologia de recerca.
 • Millorar la comunicació dels resultats del treball empíric, ja sigui en reports, assajos o treballs de recerca.
 • Dissenyar i dur a terme presentacions orals i escrites per a transmetre informació, idees, problemes i solucions de manera eficaç.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

 

Resultats d'aprenentatge


Proporciona les tècniques, eines i habilitats necessàries per a dur a terme un treball de recerca o un pla d'empresa.

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura

MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per a revisar tantes vegades com faci falta les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes

Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris: Sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

MD6. Debats i fòrums: Conversis presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor

Aprenentatge autònom

MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que desenvoluparan, seguint els fases de la metodologia de recerca, entre els quals la lectura crítica d'articles

MD11. Tutories no presencials: per als quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de l'aula virtual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continguts


Bloc 1. Activitat investigadora a les ciències socials i les fonts d’informació

 1. La investigación científica
 2. Les fonts d'informació
 3. Marc Teòric

Bloc 2. Presentació Escrita de Treballs de Recerca

 1. L'escriptura científica
 2. Organització del treball escrit
 3. Edició i presentació de documents formals
 4.  Altres documents

Bloc 3. La informació quantitativa i qualitativa: recollida i anàlisi

 1.  Metodologies Quantitatives vs. qualitatives
 2. Recollida de dades
 3. Metodologia quantitativa
 4. Metodologia qualitativa
 5. Instruments de recollida de dades: El qüestionari
 6. Escriure la secció de metodologia
 7. Presentació de resultats

Bloc 4. Presentació Oral de Treballs de Recerca

 1. Elements de la comunicació
 2. Estratègies de comunicació oral
 3. Planificació, disseny i execució de presentacions acadèmiques i professionals. Què presentar del meu treball escrit?

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sessions teòriques
 • AF2. Seminaris
 • AF3. Treball en grup
 • AF4. Treball individual
 • AF5. Estudi personal

 

Sistema d'avaluació


L'assignatura té una part d'avaluació continua i un examen final. Per superar l'assignatura cal que:

 1. La mitjana de l’avaluació continua del curs sigui superior a 5. 
 2. Superar l'examen final amb una nota igual o superior a cinc. 

Resum del sistema d'avaluació:

 • Activitats individuals i/o grupals (55%)
  • 10% Bloc I
  • 20% Bloc II
  • 10% Bloc III
  • 15% Projecte final
 • Exposicions orals (15%)
  • 15% Bloc IV
 • Examen final (30%)

Per tant, per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir una mitjana de 5 sobre 10, o superior, tant en l'avaluació contínua com a l'examen global. 

RECUPERACIÓ

Al període de recuperació només es podrà recuperar:

 1. L'examen. En cas d'haver tret una nota inferior a cinc a l'avaluació ordinaria.
 2. La part del projecte final (15%). En cas d'haver-lo suspès en l'avaluació continua. (La resta d'activitats de l'avaluació contínua no són recuperables)

En cap cas l’estudiantat pot rebre ajuda de tercers per cap activitat d’avaluació del curs; i en cas de produir-se el/la estudiant perdrà tot el dret a continuar amb les avaluacions que quedin de l’assignatura. En cas de no comprensió de la resolució qualsevol activitat de l'avaluació, es podrà citar a el/la estudiant posteriorment i realitzar-li un examen oral sobre aquella l’activitat d’avaluació. Aquelles qüestions que no es sàpiguen justificar es poden penalitzar en la nota final.

Bibliografia


Bàsic

Ang, Siah (2014). Research design for business & management. SAGE Publications Ltd, https://www.doi.org/10.4135/9781473909694

Amat, Oriol y Rocafort, Alfredo (2017). Com fer recerca. Barcelona: Profit Editorial.

Lluch, Gemma & Nicolás, Miquel (2015). Escriptura acadèmica: planificació, documentació, redacció, citació i models. Barcelona: Editorial UOC.

Turull, Max; Ardanuy Baró, Jordi i  Arroyo i Amayuelas, Esther. (2017). Tècniques de treball i de comunicació: instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials. Barcelona: Huygens Editorial.

Complementary

McGregor, Sue (2018). Understanding and evaluating research. SAGE Publications, Inc. https://www.doi.org/10.4135/9781071802656