Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Núria Fernández Pérez

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències específiques
 • CE16. Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per a aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG4. Ser capaç d'integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Turisme i Gestió de l'Oci contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments.

 • CT4. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

 • CT5. Dominar les principals aplicacions de les eines informàtiques i les noves tecnologies per a l'activitat acadèmica ordinària.

 • CT6. Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic.

 • CT7. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


- Tècniques per exercir un lideratge i comunicació sobre els altres. Aquestes tècniques s'agrupen en diferents mòduls com la negociació, resolució de conflictes, gestió del temps, intel·ligència emocional, presa de decisions tècniques d'estudi, treball en equip i tècniques comunicatives.

- Estratègies manuals i informàtiques de cerca, lectura, interpretació, gestió i comunicació de la informació continguda en un document susceptible d'ús acadèmic (text, imatge, mapa), incloent el coneixement de les principals convencions acadèmiques relatives a l'exposició formalitzada de continguts mitjançant la pràctica de l'expressió oral i escrita en llengua catalana i castellana.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Motivar, liderar i comunicar-se amb els recursos humans perquè contribueixin a les metes de l'empresa turística.

 

 

 

Metodologia de treball


MD1.Clase magistral : Sessions preséncials i per zoom expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.

“Si per motius de força major durant la realització de l’assignatura no es pugues desenvolupar amb el model híbrid, consulta en el cronograma de l’assignatura i grup on es contempla les afectacions a les activitats formatives, metodologia i avaluació model online.

Si com a conseqüència del retard en la preinscripció universitària, o problemes sanitaris que l’impedeixin el seguiment per motius d’aïllament hospitalari, l’estudiant s’incorpora a l’aula passat més del 50% del trimestre es podrà sol·licitar una avaluació única a l’Escola”.

MD3 . Presentacions : Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.

MD7 . Estudi de casos : Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas , que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats , tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

MD8 . Jocs de rol : Dinàmica de simulació en què cada estudiant figura un paper especificat pel professor. Com a " paper ", tindrà accés a una informació específica i ha de "jugar " les seves bases, segons les regles del joc, per resoldre o vivenciar la situació de referència de la dinàmica.

 

Continguts


LA COMUNICACIÓ

La Comunicació base de la relacions entre les persones i les organitzacions.

Eïnes actuals de gestió de persones

Diferents tipus de comunicación:

verbal i no verbal

ELS 7 HÀBITS DE LES PERSONES ALTAMENT EFECTIVES

Desenvolupament de les competències més requerides.

El meu perfil i les meves competències

HABILITATS DIRECTIVES

L’empatia a les relacions laborals.

Del grup a l’equip

Gestió eficaç del temps

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL I MOTIVACIÓ

L' Intel.ligència emocional

Competències de la intel.ligència emocional

La comunicació, principal motivador

Empowerment

Personal branding, com i on comunico qui sóc .

 

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques

AF3. Treball en grup

AF4. Treball individual

 

Sistema d'avaluació


 • Participació en les activitats plantejades dins de l'aula : Participació oportuna i que afegeixi valor als temes tractats. Consultes al professorat sobre guies i metodologies per al millor desenvolupament de les assignacions. Participació activa en debats, ja sigui en les classes presencials com mitjançant el fòrum virtual. Elaboració i resolució de casos pràctics. Disseny i participació de sessions pràctiques.  Assistència obligatoria a classe. Representa un  10% de la nota final i no es recuperable.
 • Treballs individuals i/o en grup. Es tindrà en compte: Entrega puntual; Continguts complerts i ajustats;  Qualitat en la presentació. Representa un 20% de la nota final. No recuperable.
 • Exposicions. 10% de la nota final. No recuperable.
 • Examen final tipo test. Representa 60% de la nota final. Obligatoria presència a la primera convocatoria per poder presentar-se a la recuperació.  

Bibliografia


Bàsic

Charreau, Marrion y Johnson, Jenifer L. (2.019), Piensa y Comunica tus ideas con The Storyboard Method. Editorial Conecta.

Complementary

Covey, Stephen R. (2011). Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Editorial Paidós Ibérica,

Gentry, Wiliam (2016). Be the Boss everyone wants to work for. A guide for new leaders. Editorial Berrett-Koehler Publishers,