Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Alex Araujo Batlle

Idiomes d'impartició


 • Català

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • CE15. Reunir i interpretar dades per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial.

Competències generals
 • CG2. Ser capaç de generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com col·lectiva.

Competències transversals
 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT5. Dominar les principals aplicacions de les eines informàtiques i les noves tecnologies per a l'activitat acadèmica ordinària.

Descripció


Aquesta assignatura pretén aprofundir en les bases del mètode científic i proporcionar a l'estudiant les eines bàsiques de treball per a poder dissenyar i executar un projecte de recerca. D'altra banda, millorar les seves habilitats per a utilitzar una sèrie d'instruments i eines que li permetin gestionar els diferents passos del procés de recerca amb major eficiència i comunicar els seus resultats amb major eficàcia: eines de recerca i gestió d'informació; de processament i edició de text; d'organització i tractaments de dades; i de presentació i comunicació de resultats.

Així mateix, conèixer i dominar les característiques del mètode científic te una importància crucial en el món de l'empresa: establir preguntes, observar acuradament la realitat a través de la recol·lecció de dades i fets contrastables, formular i contrastar hipòtesis, extreure conclusions i reformular els problemes i preguntes que ens fem és fonamental en el funcionament dels mercats, empreses i organitzacions.

Aquesta assignatura planteja els següents objectius específics:

 1. Proporcionar als estudiants un coneixement bàsic del mètode científic i un conjunt d'habilitats fonamentals per a aplicar-lo a les seves activitats acadèmiques i professionals.
 2. Transmetre la importància de l'ús de dades empíriques i bases de dades i proporcionar les eines bàsiques per a organitzar i presentar la informació derivada d'aquestes dades en forma d'esquemes, gràfics, taules etc. utilitzant el programari apropiat.
 3. Desenvolupar habilitats de comunicació útils per a la presentació dels resultats d'un projecte de recerca, o de qualsevol treball acadèmic o professional, des del disseny dels continguts i materials usats en una presentació, fins a les estratègies més efectives en la comunicació oral per a presentar idees de manera efectiva i eficient.

Resultats d'aprenentatge


 • Convertir un problema empíric en un objecte de recerca i elaborar conclusions.
 • Resoldre problemes a través de mètodes científics.
 • Avaluar diferents recursos per a l'anàlisi.
 • Realitzar recerques en bases de dades científiques i analitzar críticament la utilitat dels resultats de la recerca en el context de la seva pregunta de treball
 • Presentar una síntesi dels estudis i la informació de manera ordenada i seguint un fil argumental, de manera que es puguin extreure conclusions útils per al desenvolupament dels seus propis arguments i anàlisis.
 • Identificar diferents maneres de respondre a la pregunta de recerca i elaborar el disseny de la recerca a partir de les principals metodologies i la seva adequació a cada tipus de pregunta.
 • Entendre les principals decisions en els processos de recollida i anàlisi de dades segons el tipus de metodologia de recerca.
 • Millorar la comunicació dels resultats del treball empíric, ja sigui en reports, assajos o treballs de recerca.
 • Dissenyar i dur a terme presentacions orals i escrites per a transmetre informació, idees, problemes i solucions de manera eficaç.

Metodologia de treball


Sessions teòriques       

MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura

MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de l'assignatura. Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per a revisar tantes vegades com faci mancada els ideïs o propostes que el professor necessita destacar dels seves classes

Aprenentatge dirigit    

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball. Són sessions lligades als sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau

MD6. Debats i fòrums: Conversis presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor

Aprenentatge autònom

MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que desenvoluparan, seguint els fases de la metodologia de recerca, entre els quals la lectura crítica d'articles

MD11. Tutories no presencials: per als quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de l'aula virtual.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Bloc 1. Activitat investigadora a les ciències socials i les fonts d’informació

 1. La investigación científica
 2. Les fonts d'informació
 3. Antecedents

Bloc 2. Comunicació Escrita Acadèmica

 1. El registre formal
 2. Organització del treball escrit
 3. Edició i presentació de documents formals
 4.  Altres documents

Bloc 3. Comunicació Oral Acadèmica

 1. Elements de la comunicació
 2. Estratègies de comunicació oral
 3. Planificació, disseny i execució de presentacions acadèmiques.

Bloc 4. La informació quantitativa i qualitativa: recollida de dades

 1.  Metodologies Quantitatives vs. qualitatives
 2. Recollida de dades
  • Metodologia quantitativa
  • Metodologia qualitativa
 3. Presentació de resultats

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sessions teòriques
 • AF2. Seminaris
 • AF3. Treball en grup
 • AF4. Treball individual
 • AF5. Estudi personal

 

Sistema d'avaluació


AVALUACIÓ CONTÍNUA (40%). Engloba les activitats de classe i lliuraments d'activitats proposades al llarg del curs, incloent lliuraments intermedis de parts del projecte. 

No es pot recuperar. 

PROJECTE (30%). En equips, es plantejarà un projecte que consistirà en realitzar una proposta d'investigació dins del marc dels estudis

Es pot recuperar. Es necessari treure una nota  igual o superior a 5 al lliurament final i per escrit del projecte per superar l’assignatura.

Si la nota del projecte és inferior a 5, tots els membres del grup hauran de repetir-lo i tornar-lo a presentar a la recuperació. 

EXAMEN FINAL (30%). Consistirà en una prova escrita en el qual s'avaluaran conceptes treballats a l'assignatura.

Es pot recuperar. Es necessari treure un nota a l’examen igual o superior a 5 per superar l’assignatura.

 

RECUPERACIÓ. L’alumnat  es presentarà̀ a la recuperació si la nota de l’examen i/o del projecte és inferior a 5 sobre 10 punts, respectivament. Només es podran presentar a la recuperació l'estudiantat que hagi concorregut a la convocatòria ordinària (és a dir, qui hagi fet el treball i l'examen prèviament).

En cap cas l’estudiantat pot rebre ajuda de tercers per cap activitat d’avaluació del curs; i en cas de produir-se el/la estudiant perdrà tot el dret a continuar amb les avaluacions que quedin de l’assignatura. El professorar podrà citar el/la estudiant per a fer els aclariments que calgui en cas de dubte sobre l’originalitat de les activitats.

Bibliografia


Bàsic

Amat Salas, O., Rodrigo de Larrucea, J., & Rocafort Nicolau, A. (2017). Com fer recerca?: treball de final de grau, tesi de màster, tesi doctoral i altres projectes de recerca (Primera ed). Barcelona: Profit Editorial.

Lluch, G., & Nicolás, M. (2015). Escriptura acadèmica: planificació, documentació, redacció, citació i models. Barcelona: Editorial UOC.

Turull, A., Ardanuy Baró, J., Arroyo i Amayuelas, E., & Arroyo i Amayuelas, E. (2017). Tècniques de treball i de comunicació: instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials. Barcelona: Huygens Editorial

McGregor, S. (2018). Understanding and evaluating research. SAGE Publications, Inc https://www.doi.org/10.4135/9781071802656

Ang, S. (2014). Research design for business & management. SAGE Publications Ltd, https://www.doi.org/10.4135/9781473909694