Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Alex Araujo Batlle

Competències


Competències bàsiques
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • CE1. Interpretar conceptes econòmics bàsics i el raonament econòmic, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic.

 • CE2. Definir la política de l'empresa en entorns internacionals i infondre una dimensió global i internacional als negocis empresarials.

 • CE3. Analitzar i valorar els estats comptables, avaluar el rendiment econòmic i elaborar informes financers.

 • CE4. Avaluar i definir les polítiques de personal d'una empresa o organització empresarial, seleccionar equips de treball, definir perfils i establir necessitats de personal.

 • CE5. Analitzar contextos empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting mitjançant la utilització de tècniques avançades i innovadores.

 • CE6. Interpretar normativa legal i d'organització institucional i gestionar informació d'àmbit empresarial.

 • CE7. Elaborar projectes i propostes d'empreses innovadores.

 • CE8. Organitzar les operacions productives de l'empresa.

 • CE9. Utilitzar instruments matemàtics i eines avançades d'estadística per a la presa de decisions.

 • CE10.Reconèixer i comprendre els mecanismes d'innovació i emprenedoria i desenvolupar la iniciativa emprenedora mitjançant models teòrics que s'ajustin a una idea de negoci.

 • CE11. Analitzar i valorar l'entorn cientificotecnològic i econòmic, per buscar oportunitats innovadores i establir processos necessaris per adaptar l'organització.

 • CE12. Generar habilitats estratègiques contemplant l'entorn com un projecte.

 • CE13. Crear connexions entre persones, col·laboradors i empreses posant en contacte a gent que en circumstàncies normals no coincidirien.

 • CE14. Identificar els sectors emergents i les estratègies d'innovació empresarial.

 • CE15. Reunir i interpretar dades per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial.

 • CE16. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en almenys una tercera llengua estrangera.

 • CE1. Interpretar els principis del turisme pel que fa a la seva dimensió espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica i identificar les tipologies d'espais i destinacions turístiques i els principals agents turístics que operen en ells, tant públics com privats.

 • CE2. Analitzar els impactes que genera el turisme en els seus aspectes econòmics, socials i mediambientals i aportar solucions innovadores.

 • CE3. Analitzar les principals estructures polític-administratives turístiques i interpretar el marc legal que regula les activitats turístiques.

 • CE4. Convertir un problema "empíric" en un projecte de recerca i elaborar conclusions.

 • CE5. Aplicar una marcada orientació de servei al client i manejar tècniques de comunicació.

 • CE7. Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació econòmic-patrimonial de les organitzacions turístiques.

 • CE8. Dirigir diferents tipus d'entitats turístiques definint objectius, estratègies, polítiques comercials i gestionant els recursos financers.

 • CE9. Treballar en mitjans culturals diferents, aportant solucions als diferents problemes que es presenten.

 • CE10. Reunir i interpretar dades significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora en l'àmbit del turisme.

 • CE11. Gestionar els espais territorials turístics d'acord amb principis de sostenibilitat.

 • CE12. Dominar els procediments operatius de les empreses d'allotjament, restauració i intermediació turística.

 • CE13. Interpretar l'estratègia, els objectius i els instruments públics de la planificació turística.

 • CE14. Reconèixer i aplicar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.

 • CE15. Interpretar un pla públic en matèria turística i les oportunitats que es deriven per al sector privat.

 • CE16. Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.

 • CE17. Reconèixer detalls del funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials a nivell mundial.

 • CE18. Comprendre les característiques de la gestió del patrimoni cultural i ser capaços d'elaborar iniciatives innovadores per a la seva posada en valor com a atractiu turístic.

 • CE19. Detectar les necessitats per a la planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques.

 • CE20. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en almenys una llengua estrangera.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per a aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta enfront del canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

 • CG3. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per a aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


Introducció a l’espai turístic:taxonomies, models i sistemes de catalogació de recursos territorials

Definició de l’espai turístic estatal

Definició de les principals tipologies turístiques en l’àmbit territorial de les Comunitats Autònomes, així com dels seus principals recursos turístics. 

Nota: Esta asignatura dispone de recursos metodológicos y digitales para hacer posible su continuidad en modalidad no presencial en el caso de ser necesario por motivos relacionados con la Covid-19. De esta forma se asegurará el logro de los mismos conocimientos y competencias que se especifican en este plan docente. El TecnoCampus posará al alcance del profesorado y el alumnado las herramientas digitales necesarias para poder llevar a cabo la asignatura, así como guías y recomendaciones que faciliten la adaptación a la modalidad no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Analitzar el patrimoni cultural i els recursos territorials per desenvolupar productes turístics

Metodologia de treball


MD1 Classe magistral

MD2 Conferencies

MD3 Presentacions

MD6 Debats i fòrums

MD7 Estudi de cas

Continguts


Tema 1 Introducció a l’espai turístic 

         1.1 Taxonomies turístiques:

           1.1.1 El sistema turístic i  factors de localització turística.

           1.1.2 Taxonomies. Criteris turístics, fluxos i recursos.

         1.2 Tipus d’espais turístics: Destinacions turístiques, marques turístiques, destinació i multi destinació, idea de paisatge i anàlisis dels diferents models de desenvolupament turístics.

         1.3 Models de catalogació i reconeixement de recursos turístics: El pla de desenvolupament turístic. Anàlisi, DAFO i posicionaments estratègics.

Tema 2 La península ibèrica com a destinació turística

         2.1 Les destinacions peninsulars. Recurs, producte i marca

         2.2 Grans recursos turístics peninsulars

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques

AF2. Seminaris

AF3. Treballs en grup

AF4. Treball individual

AF5.Estudi personal

AF6. Pràctiques externes

Sistema d'avaluació


SE1 Participació a l’aula 

SE2 Treballs individuals i/o en grup

SE3 Exposicions orals

SE4 Exàmen final

Sistema d'avaluació

Activitats, exercicis i anàlisi de cas: 20% de la nota final. No recuperables

Treball assignatura: 20% de la nota final. No recuperable

Prova final:  50% de la nota final

Actitud i participació a l’aula i foros de debat:  10% de la nota final

En el cas de no entregar els treballs en la data límit assenyalada es puntuarà com 0

Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una nota mitja igual o superior a 5. En cas de suspens l’estudiant només recuperarà la prova final

Per tenir accés a la recuperació és necessari que l’estudiant s’hagi presentat a la prova final

Bibliografia


Bàsic

LATIESA RODRÍGUEZ, M (2009). El turismo en el Mediterráneo. Posibilidades de desarrollo y cohesión. Barcelona. Ramón Areces

LOPEZ, D (ed) (2011). Renovación de destinos turísticos consolidados. Barcelona. Tirant lo Blanch

Complementary

LÓPEZ OLIVARES,D. (1998) La ordenación y planificación integrada de los recursos territoriales turísticos. Castellón. Publicaciones de la Universidad Jaume I

VERA,J.F. (1997) Análisis territorial del turismo. Barcelona. Ariel Geografía