Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Alex Araujo Batlle

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • CE1. Interpretar conceptes econòmics bàsics i el raonament econòmic, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic.

 • CE2. Definir la política de l'empresa en entorns internacionals i infondre una dimensió global i internacional als negocis empresarials.

 • CE3. Analitzar i valorar els estats comptables, avaluar el rendiment econòmic i elaborar informes financers.

 • CE4. Avaluar i definir les polítiques de personal d'una empresa o organització empresarial, seleccionar equips de treball, definir perfils i establir necessitats de personal.

 • CE5. Analitzar contextos empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting mitjançant la utilització de tècniques avançades i innovadores.

 • CE6. Interpretar normativa legal i d'organització institucional i gestionar informació d'àmbit empresarial.

 • CE7. Elaborar projectes i propostes d'empreses innovadores.

 • CE8. Organitzar les operacions productives de l'empresa.

 • CE9. Utilitzar instruments matemàtics i eines avançades d'estadística per a la presa de decisions.

 • CE10.Reconèixer i comprendre els mecanismes d'innovació i emprenedoria i desenvolupar la iniciativa emprenedora mitjançant models teòrics que s'ajustin a una idea de negoci.

 • CE11. Analitzar i valorar l'entorn cientificotecnològic i econòmic, per buscar oportunitats innovadores i establir processos necessaris per adaptar l'organització.

 • CE12. Generar habilitats estratègiques contemplant l'entorn com un projecte.

 • CE13. Crear connexions entre persones, col·laboradors i empreses posant en contacte a gent que en circumstàncies normals no coincidirien.

 • CE14. Identificar els sectors emergents i les estratègies d'innovació empresarial.

 • CE15. Reunir i interpretar dades per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial.

 • CE16. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en almenys una tercera llengua estrangera.

 • CE1. Interpretar els principis del turisme pel que fa a la seva dimensió espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica i identificar les tipologies d'espais i destinacions turístiques i els principals agents turístics que operen en ells, tant públics com privats.

 • CE2. Analitzar els impactes que genera el turisme en els seus aspectes econòmics, socials i mediambientals i aportar solucions innovadores.

 • CE3. Analitzar les principals estructures polític-administratives turístiques i interpretar el marc legal que regula les activitats turístiques.

 • CE4. Convertir un problema "empíric" en un projecte de recerca i elaborar conclusions.

 • CE5. Aplicar una marcada orientació de servei al client i manejar tècniques de comunicació.

 • CE7. Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació econòmic-patrimonial de les organitzacions turístiques.

 • CE8. Dirigir diferents tipus d'entitats turístiques definint objectius, estratègies, polítiques comercials i gestionant els recursos financers.

 • CE9. Treballar en mitjans culturals diferents, aportant solucions als diferents problemes que es presenten.

 • CE10. Reunir i interpretar dades significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora en l'àmbit del turisme.

 • CE11. Gestionar els espais territorials turístics d'acord amb principis de sostenibilitat.

 • CE12. Dominar els procediments operatius de les empreses d'allotjament, restauració i intermediació turística.

 • CE13. Interpretar l'estratègia, els objectius i els instruments públics de la planificació turística.

 • CE14. Reconèixer i aplicar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.

 • CE15. Interpretar un pla públic en matèria turística i les oportunitats que es deriven per al sector privat.

 • CE16. Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.

 • CE17. Reconèixer detalls del funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials a nivell mundial.

 • CE18. Comprendre les característiques de la gestió del patrimoni cultural i ser capaços d'elaborar iniciatives innovadores per a la seva posada en valor com a atractiu turístic.

 • CE19. Detectar les necessitats per a la planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques.

 • CE20. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en almenys una llengua estrangera.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per a aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta enfront del canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

 • CG3. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per a aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


Reconeixement dels principals llocs de destinació turística mundial i els seus recursos.

Elaboració descripció i anàlisi del producte turístic.

NOTES:

- Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

-  L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.
 

Resultats d'aprenentatge


 • Transformar un producte o destinació turística tradicional en un producte innovador que satisfaci les noves demandes
 • Analitzar el patrimoni cultural i els recursos territorials per desenvolupar productes turístics

Metodologia de treball


MD1 Classe magistral

MD2 Conferencies

MD3 Presentacions

MD6 Debats i fòrums

MD7 Estudi de cas

MD8 Jocs de rol

MD10 Investigació i lectura critica

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.
 

Continguts


MÒDUL I:

Tema 1 Els cinc continents. Recursos turístics territorials

1.1 Catalogació dels diferents continents i àrees geogràfiques turístiques

1.2 Europa com a destinació turística. Evolució del continent

1.3 Recursos turístics d’Europa: espais naturals, manifestacions culturals, obres tècniques o científiques, folklore, grans esdeveniments

1.4 Grans recursos turístics mundials

MÒDUL II:

Tema 2 Anàlisi de la destinació turística

2.1 Introducció

2.2 El destí

Tema 3 Oportunitats de creació i modificació de productes

3.1 Processos

3.2 Cicle de vida d’un destí

Tema 4 Disseny i creació de productes turístics

4.1 La intervenció de l’administració pública

4.2 Metodologia de creació de productes en el sector privat

Tema 5 Determinació de preus

5.1 Metodologia

5.2 Càlcul de costos

5.3 Determinació de la rendabilitat del producte

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques

AF2. Seminaris

AF3. Treballs en grup

AF4. Treball individual

AF5.Estudi personal

AF6. Pràctiques externes

Sistema d'avaluació


SE1 Participació a l’aula

SE2 Treballs individuals i/o en grup

SE3 Exposicions orals

SE4 Examen final

Sistema d'avaluació 

-Examen: 50 % de l’assignatura. El 10 % de la nota de l'examen correspon al MÒDUL I i el 40% al MÒDUL II. Es necessari obtenir un mínim d’un 5 en cada Mòdul per fer mitjana.

-Treball T01: 20 % de l’assignatura. Correspon al Mòdul I. No recuperable. En el cas de no entregar els treballs en la data límit assenyalada es puntuarà com 0.

-Treball T02: 20 % de l’assignatura. ECorrespon al Mòdul II. Equips de 2-3 persones. En el cas de no entregar els treballs en la data límit assenyalada es puntuarà com 0

- Participació a l'aula: 10%

Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una nota mitjana igual o superior a 5 en cada examen dels MÒDULS. En cas de suspens d'un dels MÒDULS, l’estudiant només recuperarà aquella part.

Per tenir accés a la recuperació és necessari que l’estudiant s’hagi presentat a la prova final

Bibliografia


Bàsic

Barrado, D.A. Geografía mundial del turismo, Ed. Síntesis, Madrid, 2001

Valls, J.F. Las claves del mercado turístico: como competir con el nuevo entorno. Bilbao: Deusto, 2003

Díaz, B. Diseño de productos turísticos. Madrid: Síntesis, 2011

Mesplier, A i Duraffour, P. Geografía del turismo en el mundo, Síntesis, Madrid, 2000

Complementary

Iglesias, J.R. Comercialización de productos y servicios turísticos. Madrid: Síntesis, 2007