Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Lluís Codinas Poch

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Es lliuraran articles amb l'idioma anglès

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències específiques
 • CE16. Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per a aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG4. Ser capaç d'integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Turisme i Gestió de l'Oci contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments.

 • CT4. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

 • CT5. Dominar les principals aplicacions de les eines informàtiques i les noves tecnologies per a l'activitat acadèmica ordinària.

 • CT6. Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic.

 • CT7. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


L’assignatura de Recursos Humans I és una assignatura de tall transversal dintre del Grau  que capacitarà l’alumne pel coneixement i aplicació de les eines bàsiques pel desenvolupament dels recursos humans.

És un fet conegut que les empreses estan impregnades d’un component important de relacions interpersonals i, per això és fonamental conèixer en profunditat quin valor té el capital humà en el món de les organitzacions.

Cal saber que l’ empresa és un sistema integrador amb la societat que l’ envolta, on individus amb diferents necessitats s’ han de relacionar, identificant-se amb les polítiques empresarials i alhora s’ han de transformar en col·lectius humans cohesionats per aconseguir unes determinades fites pel bé comú. Sense oblidar que l’ empresa ha d’ adoptar un compromís i una responsabilitat social amb les seves particulars polítiques com és el respecte amb el seu medi.

 

NOTA: L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

 

Resultats d'aprenentatge


Definir les polítiques de gestió de persones.

Metodologia de treball


La Metodologia docent aplicada a l’assignatura serà:
- MD1. Classes magistrals: el professor impartirà els coneixements fomentant la participació i el debat.
- MD5. Seminaris: el professor treballarà amb els diferents equips de treball l’aplicació del coneixement teòric en un cas transversal de l’assignatura.
- MD7. Resolució d’activitats complementàries.
- MD3. Cinefòrum: es faran passis de tres pel·lícules relacionades amb el coneixement de l’assignatura i posteriorment es generarà un debat.

Caldrà portar ordinador portàtil a les sessions de seminari.

 

Continguts


Tema 1

 • La importància del factor humà en les organitzacions
 • Interrelació individu-organització
 • Entendre el valor de les persones per assolir els objectius de tota l'organització
 • Ètica i empresa
 • Perspectiva de gènere

Tema 2

 • Planificació dels recursos humans
  • Anàlisi de necessitats reals i situació actual
  • Pressa de decisions

Tema 3

 • Definició i valoració de llocs de treball
 • Procés qualitatiu de la valoració d’un lloc de treball
 • Perfil professional

Tema 4

 • Reclutament i selecció de treball
 • Conceptes
 • Fases del procés
 • Tècniques de selecció
 • Pla d’acollida

Tema 5

 • La Comunicació interna en les Organitzacions
 • Marc conceptual
 • La percepció
 • Marc teòric
 • Els missatges
 • La Comunicació seriada

Tema 6

 • Motivació i satisfacció laboral
 • Marc conceptual
 • Marc teòric
 • Eines motivadores

Tema 7

 • Lideratge
 • Conceptes
 • Marc teòric

 

Activitats d'aprenentatge


 • AF3. Treball global de l’assignatura. Equips de 2-3 persones. Consistirà amb la realització del treball físic (40%), les sessions al seminari (20%) i la presentació en públic (40%). 

Sistema d'avaluació


L’avaluació consistirà amb l’avaluació continuada i amb els següents percentatges:

 • 40%: Treball global de l’assignatura. Equips de 2-3 persones. Consistirà amb la realització del treball físic (40%), les sessions al seminari (20%) i la presentació en públic (40%). 
 • 10%: Participació activa i constant. Caldrà assistir un 80% de les sessions.
 • 50%: Examen final. S'haurà de treure una nota mínima de 5 per fer mitjana de l'assignatura. En cas contrari s'haurà d'anar a recuperació.

Recuperació. En cas que l’estudiant hagi suspès podrà anar a la recuperació, però només d’aquelles parts que no hagi superat,mantenint-se els percentatges esmentats sobre la nota final. No es podran avaluar aquells/es estudiants que no s’haguessin presentat a la convocatòria ordinària de l’examen ni pujar nota. El treball no és recuperable.

Bibliografia


Bàsic

Pardo, Manuela i Luna, Roberto (2007). Recursos Humanos para Turismo .Editorial Pearson Educación. Madrid.

Complementary

ARAGÓN, Antonio y otros. Coordinación VALLE, Ramón J. (2005). La gestión estratégica de los Recursos Humanos. Editorial Pearson Prentice may. Segunda edición. Madrid.

Dolan,Simon L., Valle,R.,Jacson S.E. i Schuller, R.S.(2007). La Gestión de los Recursos Humanos”. Ed. Mc. Graw Hill, Barcelona.