Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Núria Masferrer Llabinés

Idiomes d'impartició


 • Català
 • English

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • CE3. Analitzar i valorar els estats comptables, avaluar el rendiment econòmic i elaborar informes financers.

 • CE6. Interpretar normativa legal i d'organització institucional i gestionar informació d'àmbit empresarial.

Competències generals
 • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta enfront del canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


L’estudiant ha de saber analitzar la situació del negoci, interpretar els estats comptables de l’empresa per tal de diagnosticar els problemes, i a través de la planificació financera proposar possibles solucions. A mes a mes s'analitzarant els elements del circulant, fent èmfasi en cash de l'empresa i la seva forma de finançar-lo

Resultats d'aprenentatge


 • Analitzar, dissenyar i implantar el pressupost d'una empresa i avaluar-ne la seva implementació.
 • Determinar la situació econòmic-financera d'una empresa.
 • Establir els estats financers d'una empresa d'acord amb les normes comptables vigents tenint en
 • compte les distintes normatives en funció de la grandaria de l'empresa, formats i models.
 • Proposar i aplicar un sistema d'informació financera- comptable que estudiï la formació interna de valor a l'empresa. 
 • Raonar i opinar sobre la informació que proporcionen els estats financers.

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura

Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l’estudi d’un cas, que serveix per contextualitzar a l’estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

MD10. Investigació i lectura crítica d’articles: Els estudiants parteixen d’una hipòtesis de treball que van desenvolupant, seguint les fades de la metodologia d’investigació, entre les quals la lectura crítica d’articles.

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1: Finances Operatives: Anàlisi  i diagnòstic

 • Anàlisi del Negoci
 • El balanç: Estructura Econòmica i Estructura financera
 • El compte de resultats
 • Instruments d’anàlisi financer: els ratis
 • NOF versus El Fons de Maniobra
 • Diagnosi econòmic-financera
 • La gestió del circulant i la liquiditat
 • Inversió i finançament a curt termini
 • El circulant empresarial

 

Tema 2: Planificació Financera

 • Objectius de la planificació
 • Balanç de situació previsional
 • Compte de resultats previsional
 • Anàlisi de sensibilitat
 • Pla d’acció

 

Tema 3: Gestió de tresoreria: El cash management

 • El EFE. Estat de Fluxe d’efectiu
 • Principis i objectius del cash management
 • La gestió de cobraments
 • La gestió de pagaments
 • El pressupost de tresoreria
 • Les relacions bancàries

 

Tema 4: Finançament i gestió de dèficits a curt termini

 • Identificació del dèficit
 • Instruments de finançament a curt termini
  • Finançament no bancari
  • Finançament bancari
  • Factoring
 • Selecció d’instruments de finançament a curt termini.

Activitats d'aprenentatge


-Activitats individuals: Es faran i entregaran activitats/exercicis per cada tema, ja sigui mentre es desenvolupa el tema o al finalitzar-lo

-Activitats grupals: Realització d'un treball grupal al finalitzar l'assignatura

- Es treballarà amb suport informàtic amb el programa EXCEL

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'estudiant es fonamentarà en tres punts o activitats.

1. Test (20% de la nota total). Es faran  diferents test teòric-pràctics a classe corresponents als temes estudiats

2. Treball en equip: informe analític d'una empresa real, realitzat en equip de 3 a 5 alumnes. (30% de la nota total).

3. Prova final (50% de la nota total). La nota mínima exigida per fer promig será 4,5 sobre 10

La recuperació de l’assignatura només es farà sobre el 50% de la nota final corresponent a la nota de l’examen 

Sistema

Percentatge

Treball en grup

30%

Test 

20%

Examen final

50%

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació

 

Bibliografia


Bàsic

AMAT, Oriol. (2013). Análisis integral de empresas. Barcelona. Profit

MARTÍNEZ ABASCAL, Eduardo (2012): Finanzas  para directivos, Mc Graw Hill, IESE Business School, 2a edició, Madrid.

Carmen Ruíz Moya, Teresa Noguera Vidal y MªLuz Esteve Crespo (2017). Gestión Financiera. McGrawHill