Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Alex Araujo Batlle

Idiomes d'impartició


Les presentacions i les classes són en català. Els materials de suport, casos o activitats, poden estar en català, castellà o alglès.

Competències


Competències bàsiques
 • B5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • E13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

   

 • E9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • G2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • T4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

Descripció


Al finalitzar l’assignatura, l’estudiant serà capaç de:

 • Identificar i conèixer els diferents elements que cal tenir en compte a l’hora de posar en funcionament un projecte web..
 • Conèixer les possibilitats de les diferents plataformes digitals actuals segons els seus usos així com la relació entre els diferents elements que n’optimitzen el seu ús en base a una finalitat determinada.
 • Muntar, configurar i gestionar una plataforma web tant pel que fa al l’ús d’aquells elements propis de cada gestor com de la capacitat per editar elements de manera manual.
 • Plantejar un projecte triant, desplegant, configurant i gestionant una plataforma digital encarant-la a uns determinats objectius

 

Resultats d'aprenentatge


Dominar les eines tecnològiques bàsiques per a l'aprofitament dels recursos d'e-Màrqueting, i xarxes socials com a suport a la presa de decisions empresarials

Metodologia de treball


Sessions teòriques
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials

Aprenentatge dirigit
MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau

Aprenentatge autònom
MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor


 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1. Fonaments de la web i llenguatges de marcatge

 • Protocols i tecnologies de la WWW.
 • Webs estàtiques i webs dinàmiques. Característiques i llenguatges.
 • Introducció als llenguatges de marcatge. HTML i CSS.
 • Els elements principals d’un projecte web. Infraestructures i identificació.
 • Allotjaments web. Característiques .
 • Els Dominis. Característiques.

Tema 2. El projecte web. UCD

 • El disseny centrat en l’usuari (UCD).
 • Definició de necessitats i objectius del web.
 • Detecció de funcionalitats i continguts.
 • Estructura de la informació.
 • Disseny visual i d’interacció.

Tema 3. El projecte web. Wordpress

 • Introducció als gestors de contingut Opensource.
 • Configuracions generals.
 • Els continguts. Pàgines, entrades i menús.
 • Les funcionalitats. extensions principals.
 • Integracions verticals. Woocommerce.
 • Les plantilles i els ginys. Finestres a Wordpress.

Tema 4. El projecte web. Avaluació i rendiment

 • L’usabilitat. Característiques i principis.
 • L’accessibilitat. Característiques i principis.
 • El disseny responsive. Mobilitat i multiplataforma.
 • Introducció al SEO.
 • Eines d’avaluació i rendiment.

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sessions teòriques
 • AF2. Seminaris
 • AF3. Treball en grup
 • AF4. Treball individual
 • AF5. Estudi personal
 • AF7. Tutories presencials

Sistema d'avaluació


Proves presencials escrites (40%)

 • 20% SE4. Part HTML & CSS
 • 20% SE4. Part Web & CMS

Activitats d’avaluació continuada (60%)

 • 40% SE1 + SE2 Projecte Web 
 • 20% SE1 + SE2 Activitats HTML & CSS

NOTA:

 • Cal que la nota resultant de les proves presencials escrites sigui igual o superior al cinc per poder fer mitjana amb l'avaluació continuada. (Cal que la nota mínima de cadascuna de les dues proves presencials escrites sigui de 4 per poder fer mitja entre elles).
 • Al període de recuperació només es podrà recuperar el 40% corresponent a les proves presencials escrites. Les activitats de l'avaluació continuada no són recuperables.

Bibliografia


Bàsic

Andy Williams (2019). "Wordpress for Beginners: A Visual Step-by-Step Guide to Creating your Own Wordpress Site in Record Time, Starting from Zero!" Ed. CreateSpace Independent Publishing Platform

Steve Krug (2015) "Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability". ADDISON WESLEY LONGMAN INC DIV PEARSON SUITE 300

Complementary

Ferández, P.E. (2020). Usabilidad Web. Teoría y uso: 1. American Book Group-RaMa. ISBN-13: ‎ 978-1681656953

Fernández Casado P.E. (2020). Usabilidad Web. Teoría y uso: 1. Ed. American Book Group-RaMa. ISBN-13: ‎ 978-1681656953