Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Màrian Buil Fabregà
Estel Paloma Cisa 

Idiomes d'impartició


Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • E10_Reconèixer i comprendre els mecanismes d'innovació i emprenedoria i desenvolupar iniciativa emprenedora a través de models teòrics que s'ajustin a una idea de negoci.

Competències generals
 • G1_Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dies llengües oficials a Catalunya

 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

Descripció


Introducció al concepte d'esperit emprenedor i actituds emprenedores que el fan possible, així com les diverses manifestacions de la iniciativa emprenedora per acabar abordant tot el procés emprenedor complet i la seva sostenibilitat. Anàlisi de la figura de l'emprenedor com a element central del procés emprenedor i les principals habilitats de han de tenir.

Conèixer les competències necessàries per generar noves iniciatives empresarials sostenibles per compte propi (emprenedoria) o aliena (intraemprenedor). Les competències emprenedores ajudaran als estudiants a identificar i crear oportunitats de mercat transformant idees en possibles negocis viables i sostenibles.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

 

Resultats d'aprenentatge


 • Avaluar oportunitats que poden transformar-se en negocis viables i sostenibles.
 • Crear oportunitats de mercat sostenibles.
 • Adquirir competències emprenedores. 
 • Desenvolupar un procés emprenedor a partir d'una necessitat identificada.

Metodologia de treball


Sessions teòriques      

MD1.Classe magistral : Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor a la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.

MD2 . Conferències : Sessions presencials o transmeses en streaming , tant en les aules de la universitat com en el marc d'una altra institució , en què un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.

MD4 . Càpsules de vídeo : Recurs en format vídeo , que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures . Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com calgui les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes .

Aprenentatge dirigit

MD5 . Seminaris : Format presencial en petits grups de treball ( entre 14 i 40 ) . Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau

MD6 . Debats i fòrums : Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi . Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor

MD7 . Estudi de casos : Dinàmica que part de l'estudi d'un cas , que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats , tant a nivell individual com en grup , entre els seus estudiants.

Aprenentatge autònom

MD10 . Recerca i lectura crítica d'articles: Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que desenvoluparan , seguint les fases de la metodologia d'investigació , entre les quals la lectura crítica d'articles.

MD11 . Tutories no presencials: per què l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l' ESCSET .

 

 

Continguts


TEMA 1: LA  COMPETÈNCIA EMPRENEDORA

1.1. Actitud i mentalitat emprenedora 

1.2. Principals competències emprenedores 

1.3. Les dimensions de la Competència Emprenedora

1.4. Ikigai

 

TEMA 2: ELS BÀSICS DE L'EMPRENEDORIA

2.1. Emprenedoria i Intraemprenedoria (segon curs: Creativitat i Innovació) 

2.2. Similituds i diferències de les persones emprenedores i intraemprenedores

2.3. Models de negoci sostenibles

2.3.1. Els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS)

2.4. Tendències 

 

TEMA 3: EL PROCÉS EMPRENEDOR

4.1. El model de Timmons

4.2. El procés emprenedor complet

4.3. El pla d'empresa  (darrer curs del Grau: Creació d’Empreses Innovadores i de Base Tecnològica) 

 

TEMA 4: EL PROJECTE EMPRENEDOR A LA PRÀCTICA

5.1. Inspiració  

5.2. Ideació i validació

5.3. Prototipatge i validació 

5.3. Definició del model de negoci

5.4. Tècniques de comunicació en emprenedoria

Activitats d'aprenentatge


 • Conèixer quines són les competències emprenedores d'un perfil individual
 • Desenvolupar un model de negoci d'un projecte emprenedor o intraemprenedor innovador i sostenible 

Sistema d'avaluació


 • 30% avaluació continuada (treball individual i/o en grups)

 • 20% participació i activitats dins l’aula

 • 20% projecte emprenedor

 • 30% examen final

La nota per superar l'examen final ha de ser superior a 5 sobre 10. En aquest cas es comptabilitzarà les notes resultants a l'avaluació continuada.

En el cas que la nota de l'examen final sigui inferior a 5, no es comptabilitzaran les notes resultants de l'avaluació continuada.

Es obligatori realitzar l'avaluació continuada per presentar-se a l'examen final. És a dir, l'estudiantat no es podrà presentar directament a l'examen final sense haver realitzat les activitats d'avaluació de l'assignatura.

Les tasques programades dins l'avaluació es podran revisar durant els 5 dies posteriors a l'entrega de notes. Passat aquest període no es podran demanar revisions ni reclamacions de notes. 

Recuperació de l'assignatura :

Només es recuperarà l'examen final. S'haurà d'obtenir una nota superior a 5.

Les activitats d'avaluació continuada NO es recuperaran, però es conservaran les notes de la resta d'avaluació per al seu còmput en la recuperació.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

           

Bibliografia


Bàsic

Van Der Pijl, P., Lokitz, J., & Solomon, L. K. (2016). Design a better business: New tools, skills, and mindset for strategy and innovation. John Wiley & Sons.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Liñán, F., & Fayolle, A. (2015). A systematic literature review on entrepreneurial intentions: citation, thematic analyses, and research agenda. International Entrepreneurship and Management Journal, 11(4), 907-933.
 

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2011). Business Model Generation: Ediciones Deusto.
 

Tang,J. Kacmar,M. Busenitz,L. (2012) Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing 27: 77-94

 

Complementary

Marlow, Susan. (2020). Gender and entrepreneurship: past achievements and future possibilities. International Journal of Gender and Entrepreneurship.

Trias de Bes F.(2007) El libro negro del emprendedor. Empresa activa
 

Blanka, Christine. (2019). An individual-level perspective on intrapreneurship: a review and ways forward. Review of Managerial Science, 13 (5), 919-961.