Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Second and third quarters

Crèdits: 8

Professorat: 

Lourdes Maria Montoro Del Valle
Estela Pombo Gutiérrez 
José Ramón Ruiz Molina 

Idiomes d'impartició


Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Tota  la  bibliografia  recomanada ha  de  ser  consultada  en  les  últimes  edicions  a  partir  del  2020 i  especialment  en  laboral a  partir  del  2022.

"L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres". 

Competències


Competències bàsiques
 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • E6_Interpretar normativa legal i d'organització institucional i gestionar informació d'àmbit empresarial.

   

Competències generals
 • G3_Integrar els valors de justicia social, d'igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació controbueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i que es basa en la cultura del diàleg i de la pau

   

Competències transversals
 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dies llengües oficials a Catalunya

Descripció


L'assignatura posa a l'alumne en contacte amb les nocions bàsiques jurídiques, així com la terminologia jurídica de l’àmbit del dret mercantil i laboral.

Aplicar la legislació mercantil en els casos pràctics que es troben en la realitat econòmica. Observar el dret com instrument social que acota les relacions i negocis jurídics de caràcter laboral. 

 

Resultats d'aprenentatge


Aplicar coneixements sobre el Dret i les seves implicacions en l'àmbit econòmic. En particular, sobre el Dret dels contractes amb les relacions econòmiques i ambn les relacions laborals.

 

 

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1. Classe magistral. Sessions de classe expositives basades en l’ explicació del professor en la que assisteixen tots els estudiants matriculats en l’ assignatura.

MD3. Presentacions. Formats multimèdia que serveixen de suport a las classes presencials.

Aprenentatge dirigit MD7. Estudi de casos. Dinàmica que parteix de l’ estudi d’un cas, que serveix per a contextualitzar a l’ estudiant en una situació concreta, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup entre els estudiants.
Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

MD11. Tutories no presencials. Per a les que l’ alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de la ESCSET.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


DRET MERCANTIL (2N TRIMESTRE)

TEMA 1: INTRODUCCIÓ AL DRET EMPRESARIAL.

1.1 EL DRET EMPRESARIAL EN SENTIT AMPLI I ESTRICTE.

1.2 EL DRET MERCANTIL COM A  EIX DEL DRET EMPRESARIAL.

TEMA 2: L’EMPRESARI MERCANTIL.

2.1 EMPRESARI INDIVIDUAL

2.2 EMPRESARI SOCIAL NO MERCANTIL.

2.3 EMPRESARI SOCIAL MERCANTIL.

2.4 EL REGISTRE  MERCANTIL

TEMA 3: ELS CONTRACTES MERCANTILS.

3.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES.

3.2 ELS DIFERENTS TIPUS DE CONTRACTES MERCANTILS.

TEMA 4: SOCIETATS MERCANTILS.

4.1 ANÀLISIS DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL.

4.2 LA SOCIETAT ANÒNIMA.

4.3 LA SOCIETAT LIMITADA.

4.4 DIFERENCIES Y SIMILITUDS.

TEMA 5: EL CONCURS DE CREDITORS.

5.1 ANÀLISIS DE LA LLEI CONCURSAL.

5.2 CONEIXEMENT DEL PROCEDIMENT CONCURSAL.

TEMA 6: LA COMPETÈNCIA EMPRESARIAL.

6.1  ANÀLISIS DE LAS NORMES JURÍDIQUES QUE REGULEN LA COMPETÈNCIA EMPRESARIAL.

TEMA 7: LA PROPIETAT INDUSTRIAL Y LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

7.1 ANÀLISIS DE LAS NORMES JURÍDIQUES QUE REGULEN LA PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL·LECTUAL.

TEMA 8: L’EMPRESA I EL MEDI AMBIENT.

8.1 ANÀLISIS DE LA NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT APLICAT A L’ EMPRESA.

 

DRET LABORAL (3r TRIMESTRE)

TEMA 1  PRINCIPIS GENERALS DEL DRET:

1.1 EL DRET LABORAL

1.2 LES FONTS DEL DRET LABORAL

1.3 ELS PRINCIPIS D’ APLICACIÓ DEL DRET LABORAL

1.4 L’ ADMINISTRACIÓ LABORAL

1.5 LA JURISDICCIÓ LABORAL

TEMA 2  LA  RELACIÓ  LABORAL  COL·LECTIVA:

2.1  LA NEGOCIACIÓ  COL·LECTIVA

2.2  ELS CONFLICTES COL·LECTIUS

2.3 LA VAGA

2.4 EL TANCAMENT DE L’EMPRESA.

2.5 ELS REPRESENTANT DELS TREBALLADORS

 

TEMA 3  LA  RELACIÓ LABORAL INDIVIDUAL:

3.1 CONCEPTE I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE DE TREBALL

3.2 ELEMENTS DEL CONTRACTE DE TREBALL

3.3 ELS SUBJECTES DEL CONTRACTE DE TREBALL

3.4 TREBALLS EXCLOSOS DE LA LEGISLACIÓ LABORAL

3.5 RELACIONS LABORALS DE CARÀCTER ESPECIAL

3.6 ASPECTES BÀSICS DEL CONTRACTE DE TREBALL

3.7 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL

3.8 MODIFICACIONS SUBSTÀNCIALS DEL CONTRACTE DE TREBALL

3.9 SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL

310 EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL

 

TEMA 4 EL  SALARI

4.1 EL SALARI: CONCEPTES SALARIALS I NO SALARIALS

4.2 LA NÒMINA.

4.3 LA QUITANÇA.

 

TEMA 5  LA  SEGURETAT  SOCIAL:

5.1 EL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL

5.2 RÈGIMS  DE LA  SEGURETAT  SOCIAL

5.3 ESTRUCTURA  ADMINISTRATIVA DE LA  SEGURETAT  SOCIAL

5.4 OBLIGACIONS  DE  L’ EMPRESARI   AMB  LA  SEGURETAT  SOCIAL

5.6 PRESTACIONS DE LA  SEGURETAT  SOCIAL

Activitats d'aprenentatge


 • Assistència continuada a les diferents sessions
 • Treball personal mitjançant la lectura dels textos recomanats, la realització d'exercicis, redacció de treballs i estudi personal de continguts i procediments
 • Treball amb el docent i amb altres grups d'alumnes a la classe
 • Treball amb el seu grup de recerca i defensa davant de la resta de companys i docent

Sistema d'avaluació


La  matèria  de  dret  Empresarial es  de  8  crèdits  ECS  i  la  seva  avaluació  final es  realitza al  tercer  trimestre.

Consta de  dos  parts  : Mercantil  segon  trimestre  i  Laboral  tercer  trimestre.

 

PARTS  DE  L´ AVALUACIÓ  CONTINUA :

60 %  de  la  nota  s' obtindrà  de l´ examen  de  cada trimestre que consistirà en  preguntes  tipus  test / pregunta  oberta  curta.

40 %  de  la  nota s´ obtindrà  de la  realització  de  casos  pràctics, qüestionaris, treballs realitzats  sempre  en  equip  de  treball/  o  individual.

Es  valorarà  la  participació  voluntària  i  assistència  a  les  activitats  proposades.

 

2on  trimestre parcial  part  mercantil  de  caràcter  eliminatori , els  alumnes  que  superin amb nota  mínima  de  5  eliminaran aquesta  part  al  tercer  trimestre.

NO  hi  ha  recuperació   en  el  segon  trimestre.

 

3er  trimestre dos  tipus  d´ examen

Examen  final  de  les  dos  parts  per  aquells  que  no  van  eliminar  la  part  mercantil  en  el  segon  trimestre, els  alumnes  han de  superar  amb  nota  mínima  de 5, per  sumar  la  part d´ avaluació  continua.

Examen final part  laboral  per  aquells  alumnes  que  van  superar  i  eliminar  la  part  de  mercantil  en  el  2on  trimestre.

L’avaluació de l’assignatura es composarà del mitja  entre la nota obtinguda part mercantil i laboral sempre que cadascuna d' elles sigui igual o superior a 5 sobre 10.

 

EXAMENS RECUPERACIÓ :

Examen  de  les  dos  parts  per  aquells  que  en  convocatòria  juny  els hi  hagi  quedat  la  totalitat de  la  matèria

Examen  part  laboral  per  aquells  que  els  ho  quedi  aquesta  part  suspesa  en  convocatòria  de  juny

En cas de suspendre l'assignatura només es podrà recuperar les parts corresponents als exàmens finals (60% de cada trimestre), es guardarà la nota de les activitats desenvolupades durant el curs de les parts aprovades pràctiques . Nota  mínima  de  la  prova  de  recuperació  ha  de  ser  de  5  sobre  10.

 

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Derecho del trabajo. Alfredo Montonya Melgar. Editorial Tecnos.   

Manual de Dret Mercantil. Volums I y II Tecnos.

Introducció al Dret Mercantil. Tirante el Blanco. Francisco Vicent Chuliá.

Curso de derecho de Trabajo. Manuales de Tirant lo Blanch. Director Juan M. Ramírez Martínez. últimes edicions. 

Apunts de Dret Mercantil. Aranzadi. - Alberto Brercovitz Rodriguez Cano.

Dret mercantil. Volums I y II Marcial Pons. Guillermo Jimenez Sanchez.

Codi de Comerç y Altres Normes mercantils. Ed. Thomson Aranzadi. Ramon B. Garcia Luengo I ALTRES. Última edició. Mínim 2011.

Calzada Conde, María Angeles; E. Villa y E. López. Sociedades mercantiles básicas. Pamplona, Editorial Aranzadi, 2007 (KKT1050/C35)

SALA FRANCO (coord), Curso de Derecho del Trabajo. Tirant lo Blanch, Valencia, (última edición).

Complementary

Memento pràctic Francis Lefebvre. Societats Mercantils . Últimes edicions. Mínim Maig 2015.

www.gencat.cat/treball

www.mtas.es

www.seg-social.es

www.ilo.org

Registre Mercantil.
El registrador mercantil.
Web Concursal. Notaris.

www.labourlawnetwoek.eu 

www.reformalaboral.com  

www.redtrabaja.es 

www.europa.eu

www.etuc.org 

www.ces.es

Memento pràctic Francis Lefebvre. Societats limitades. Últimes edicions. Mínim 2014.

Memento pràctic Francis Lefebvre. Concursal. Últimes edicions. Mínim 2015.

Aguilar Rubio, Marina. Crédito tributario y concurso de acreedores. Madrid,Editorial Wolters Kluwer, 2009 (KKT1942/A48

MERCADER UGUINA, Derecho del trabajo, nuevas tecnologías y sociedad de la información. Lex Nova, Valladolid, 2002.