Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Aleksander Kucel

Competències


Competències bàsiques
 • B4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • E10. Analitzar i avaluar el paper de les comunitats digitals i les xarxes socials a l'empresa.

 • E12. Aplicar la llengua anglesa en diferents entorns culturals de negociació empresarial.

 • E14. Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals.

 • E1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

 • E7. Gestionar oportuna i convenientment els recursos disponibles en els ambients de treball en els que toqui dirigir.

 • E8. Sintetitzar idees per convertir-les en negocis factibles i rendibles entenent el mercat actual.

Competències generals
 • G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • G2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • T5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


Aquesta assignatura pretén familiaritzar els estudiants amb les implicacions econòmiques de les xarxes socials sobre les decisions personals a través de diversos, i sovint no trivials, canals. Les xarxes socials afecten a les nostres vides de manera directa i indirecta, a través de l'educació, la feina, el consum, la salut o la presa de decisions. Sembla doncs important conèixer els mecanismes d'aquesta influencia per ser capaços de preveure els seus efectes econòmics.

 
 

Resultats d'aprenentatge


Dominar les eines tecnològiques bàsiques per l'aprofitament dels recursos de màrqueting, e-màrqueting i xarxes socials com a suport per la presa de decisions empresarials.

Metodologia de treball


Sessions teòriques
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura
MD2. Conferències: Sessions presencials o transmeses en streaming, tant a les aules de la universitat com en el marc d'una altra institució, en les quals un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials

Aprenentatge dirigit
MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. 
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants

Aprenentatge autònom
MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que van a desenvolupar, seguint les fases de la metodologia de recerca, entre les quals la lectura crítica d'articles
MD12. Tutories no presencials: per les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de la ESCSET.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1. Educació com a procés que involucra les xarxes socials

Tema 2. Emparellament selectiu i les xarxes socials

Tema 3. Salut i les seves relacions amb les xarxes socials

Tema 4. Treball, emprenedoria i les xarxes socials

Tema 5. Política en les xarxes socials

Tema 6. Consum en el context de les xarxes socials

Tema 7. Seguretat, terror en les xarxes socials

Tema 8. Conclusions

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques
AF4. Treball individual
AF5. Estudi personal
AF7. Tutories presencials
AF10. Cerca, lectura i elaboració de recensions/comentaris de text  sobre bibliografia/informació a través de les Tics/plataforma virtual.

Sistema d'avaluació


 • Examen parcial 1 en grups de 3 persones = 20% de la nota final
 • Examen parcial 2 en grups de 3 persones = 20% de la nota final
 • Examen final individual = 60% de la nota final
 • Cal superar l'examen final amb un mínim de 5/10 per superar l'assignatura irrespectivament de les notes anteriors.

Bibliografia


Bàsic

CHECCHI D.The economics of education. Cambridge Books, 2008.

BERMAN, L.F., KAWACHI, I. & GLYMOUR, M.M. eds. Social epidemiology. Oxford University Press, 2014.

AKERLOF, G.A. & CRANTON, R.E. Identity Economics: How Our Identities Shape Our Work. Wages, and Well-being. Princeton University Press 2010.

BOURDIEU, P. & PASSERON, J.C. Reproduction in education, society and culture (Vol. 4). Sage, 1990.

WATSON, T. & KORCZYNSKI, M. Sociology, work and industry. 6th edition, Routledge, 2012.

VALENTE, T.W. Social networks and health: Models, methods, and applications. Oxford University Press, 2010.

KRUEGER, A.B. What Makes a Terrorist. Princeton University Press, 2017.

BORJAS, G.J. Labor Economics (Seventh). New York: The MacGrow-Hill Companies, 2016.

BROWN, S. & SESSIONS, J.G. Signalling and screening. International handbook on the economics of education, 2004.

MARMOT, M. & WILKINSON, R. eds.Social determinants of health. OUP Oxford, 2005.

BROWNING, M., CHIAPPORI, P.A. & WEISS, Y. Economics of the Family. Cambridge University Press, 2014.

KAWACHI, I., TAKAO, S. & SUBRAMANIAN, S.V. Global perspectives on social capital and health. New York: Springer, 2013.

HEYWOOD A. Politics, Macmillan International HE, 2019.

HUDSON, R.A.Who Becomes a Terrorist and Why?: The Psychology and Sociology of Terrorism. Simon and Schuster, 2018.

ROBLES-MORALES, J.M. & CORDOBA-HERNANDEZ, A.M.Digital political participation, social networks and Big data: Disintermediation in the Era of Web 2.0. Palgrave Macmillan, 2019.

HOFFMAN, J. & GRAHAM, P.. Introduction to political theory. Routledge, 2015

PISKORSKI, Mikolaj Jan. A social strategy: How we profit from social media. Princeton University Press, 2016.

CHRISTAKIS, Nicholas A.; FOWLER, James H. Connected: The surprising power of our social networks and how they shape our lives. Little, Brown Spark, 2009.

KADUSHIN, Charles. Understanding social networks: Theories, concepts, and findings. Oup Usa, 2012.

CENTOLA, Damon. How behavior spreads: The science of complex contagions. Princeton University Press, 2018.