Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 5

Professorat: 

Carlos Martínez Gaitero
Anna Daer Gómez 
Carla Benedicto Pañell 
Dolors Montserrat Badia 
Francisca Lajara Latorre 
Gemma Pérez Giménez 
Lourdes Alarcón Carmona 
Maria Rosario Moreno Carmona 
Marta Comellas Blanchart 
Monica Ulloa Marin 
Noemí Sech Macías 
Vanessa Vicente Aicua 
Yolanda Sánchez Ruiz 

Competències


Competències bàsiques
 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Competències específiques
 • CE26_Pràctiques professionals, en forma de rotatiu clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitlas i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrat en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i actituds de l'infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que configuren la titulació

Competències generals
 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

 • CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


El Pràcticum Introductori III és una assignatura obligatòria de 5 ECTS emmarcada en la matèria del Pràcticum del Grau d'Infermeria. Les pràctiques externes dins del grau en Infermeria de l’ESCS Tecnocampus es duent a terme en les següents assignatures:

 • Pràcticum Introductori I – II - III, al segon curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Clínic I – II - III, al tercer curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Avançat I – II - III, al quart curs acadèmic del Grau en Infermeria.

Aquestes assignatures garanteixen els crèdits i hores formatives clíniques segons es recull a la directiva 2013/55UE del 20 de novembre de 2013. Les pràctiques externes comprenen totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències en els diferents entorns on la Infermeria desenvolupa la seva pràctica. Existeixen tres figures rellevants encarregades del seguiment, tutorització i avaluació dels alumnes en els diferents períodes del Pràcticum: la tutora acadèmica, la tutor clínica i la tutora de seguiment. Les tres figures, acompanyen i vetllen per l’assoliment de les competències (genèriques i específiques) de cadascun dels Pràcticums a través de l’avaluació continada i formativa.

L'assignatura del Pràcticum Introductori III recull un període, on un dels seus principals objectius és basen en el tenir cura de les persones en edat infantil i adulta, sanes o amb patologia aguda o crònica de salut. Els centres on es realitzen les estades clíniques inclouen Unitats Hospitalàries d'aguts de diferents nivells de complexitat, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i residencials per tal d'afavorir l'aprenentatge de les cures bàsiques de les persones.

Resultats d'aprenentatge


 • RA 7. Actuar d'acord amb els principis ètics i legals normes que regulen la pràctica del tenir cura.
 • RA 12. Planificar i prestar cures orientades als resultats en salut, considerant les guies de pràctica clínica i avaluant el seu impacte.
 • RA 13. Desenvolupar habilitats per garantir la seguretat i el benestar de les persones ateses.
 • RA 15. Reconèixer les funcions i activitats del professional d'infermeria en un área concreta d'intervenció.
 • RA 18. Desenvolupar actituds d'autoanàlisi i d'autoavaluació en el context de les activitats desenvolupades.
 • RA 19. Observar i participar en les actuacions dels professionals dels centres de pràctiques col·laborant en les intervencions realitzades per ells.
 • RA 20. Desenvolupar un esperit crític i capacitat per a la presa de decisions.
 • RA 21. Descriure els sistemes d'informació sanitària.
 • RA 25. Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
 • RA 26. Reconeix en les activitats professionals i no professionals l'impacte dels rols de cura en la salut dels/les cuidadors/es. 
 • RA 27. És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, de forma específica per a dones i homes.
 • RA 28. Aplica el coneixement de sistema sexe/gènere en l'anàlisi dels comportaments d'homes i dones i en l'avaluació i assessorament a les i els pacients, a grups i a poblacions sanes.

Metodologia de treball


A continuació es detallen les metodologies docents (MD):

 • MD 2. Seminaris.
 • MD 4. Treball individual
 • MD 5. Presentacions per temes per part dels alumnes.
 • MD 6. Tutories presencials en grup o individuals
 • MD 9. Pràctica dirigida.  
 • MD 11. Treball autònom.

Continguts


Els continguts que es treballaran al Pràcticum estan relacionats amb els següents eixos de coneixement:

 • Pràctica reflexiva
 • Prevenció i promoció de la salut.
 • Procediments i protocols assistencials.
 • Comunicació i relació amb l’usuari.
 • Treball en equip i relació interprofessional.
 • Principis ètics i legals que guien la professió.
 • Autoconsciència i autoconeixement.
 • Gestió de les emocions i conflictes.
 • Seguretat dels pacients.
 • Rols i tasques dels professionals d’infermeria en els diferents àmbits assistencials: hospitalari, sociosanitari, atenció primària.

Activitats d'aprenentatge


La següent taula recull les activitats formatives (AF) i la metodologia docent (MD) que reforcen el rol actiu de l’estudiantat davant el seu procés d'aprenentatge fomentant l'aprenentatge col·laboratiu i el pensament crític davant de situacions habituals a la pràctica clínica dels professionals d'infermeria.

 Activitat  ECTS   Metodologia
 AF4. Pràctiques Clíniques  5  MD2. Seminaris
 MD4. Treball individual
 MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes 
 MD6. Tutories presencials en grup o individuals
 MD9. Pràctica dirigida
 MD11. Treball autònom

Sistema d'avaluació


L'avaluació es realitzarà de forma continuada basant-se en la valoració de les competències assolides per l’estudiant.

 Sistema d'avaluació  Ponderació   Activitat avaluada
 SE8. Seguiment individual  50%  Seguiment individual 
 SE5. Seminaris 20%  Seguiment individual
 SE2. Treballs individuals  30%  Treball final del pràcticum (Portfoli) 

 

Seminaris: Durant el període del Pràcticum Introductori II es realitzen dos seminaris en línia, en grups reduïts (10-12 estudiants), i dinamitzats per la tutora acadèmica. Addicionalment, es contempla en l'avaluació dels seminaris la complementació de l'Enquesta de Satisfacció del Pràcticum.

Seguiment individual: El seguiment individual de l’estudiantat es desenvolupa a les institucions sanitàries amb l’acompanyament i suport d’un tutor/a clínic/a i un tutor/a de seguiment, tots dos són professionals d’Infermeria que vetllen per la millora i l’adquisició de competències de l’estudiantat durant la seva pràctica clínica. L’avaluació es realitza de forma conjunta tenint en compte l’evolució de l’estudiantat durant el període pràctic.

Treball final: L'estudiantat, durant les seves estades pràctiques, realitza un treball escrit avaluable basat en la pràctica reflexiva i el pensament crític.

Informació important: L'assistència de les pràctiques externes i als seminaris requereix obligatorietat i estan sotmeses a la "Normativa Reguladora de Pràctiques Externes a les Institucions Sanitàries pels estudiants de la UPF" i la "Normativa reguladora de pràctiques externes pels estudiants del Grau en Infermeria del ESCST” aprovada el 10 de Juliol del 2019.  

Cada seminari tindrà una ponderació que formarà part de l’avaluació final dels seminaris. En el cas de no assistir per causa justificada aquesta avaluació no es comptabilitzarà en la nota final i es farà la mitja de la resta de notes dels seminaris.

Serà necessari aprovar el treball escrit del Pràcticum, així com l'avaluació del tutor/a clínic/a per poder fer mitja. En cas de suspens del treball l'alumne el podrà realitzar de nou i entregar al període de recuperació.  En cas de suspens de l'avaluació per part del/la tutor/a clínic/a, l'assignatura del Pràcticum quedarà suspesa i s’haurà de recuperar durant els mesos de juny –juliol.

En cas de suspens de les pràctiques externes, es guardarà la nota de les part aprovades per a la recuperació i tan sols s'avaluarà la part suspesa. S'utilitzarà un sistema de qualificació quantitatiu (de 0 a 10) i qualitatiu (suspens, aprovat, excel·lent, matricula d'honor) segons el RD 1125/2003. 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Requisits de matricula: Haver superat com a mínim una assignatura d’Infermeria Integrada.

Bibliografia


Bàsic

Bases de dades científiques: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Cochrane: https://es.cochrane.org/es

NGC: National Guideline Clearinghouse: https://www.ahrq.gov/gam/index.html

Martin-Zurro, A., & Solà, G.J. (2011). Atención familiar y salud comunitaria: Concepto y materiales para docentes y estudiantes. Elsevier.

Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008.

Swearingen PL. Enfermería médico-quirúrgica. 6ª ed. Barcelona: Elsevier, 2008.