Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Marc Armengol Clos
Oscar Duran Gutierrez 

Competències


Competències bàsiques
 • Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia 

Competències específiques
 • Realitzar programes d'activitats físiques i esportives

 • Realitzar programes per a les organitzacions i entitats esportives en l'àmbit de l'Oci, Turisme, el Temps Lliure, i l'Espectacle Esportiu

 • Gestionar  instal.lacions esportives

Competències generals
 • Elaborar textos escrits i audiovisuals relacionats amb les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Aplicar els drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les personas amb discapacitat, de solidaritat, de protecció medioambiental i els valors propios d'una cultura de la pau i de valors democrátics

Competències transversals
 • Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i en altres llengues de presència significativa en l'àmbit científic

 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   

Descripció


Aquesta assignatura està estructurada en dos àrees molt ben diferenciades però íntimament relacionades entre si. En primer lloc la direcció i gestió de l’esport, que introduirà a l’alumne/a en el món de les organitzacions i les instal·lacions esportives en el seu sentit més ampli, així com en el descobriment d’aspectes essencials relacionats amb la indústria de l’esport i el rol de gestor esportiu. Des d’una visió teòrica i pràctica, s’abordaran temes clau d’organització i estratègia empresarial, gestió de recursos humans i màrqueting sense oblidar una capacitació tècnica bàsica amb la qual l’alumne/a podrà afrontar el seu primer contacte professional dins l'àmbit de la gestió esportiva.

D’altra banda, a l’àrea de legislació de l'esport s'aborda l'estructura internacional i, especialment, estatal de l'esport. En aquest sentit, s'estudien els principals organismes internacionals i nacionals, la seva organització i competències. També s'explicarà el paper dels clubs i associacions esportives i les formes de resolució dels conflictes esportius. Aquests continguts són indispensables perquè l'alumne tingui una visió de conjunt de com està regulat l'esport i com s'hi aplica l’ordenament tant de naturalesa jurídica com privada. D'aquesta manera, l'estudiant podrà conèixer amb més detall i de forma interdisciplinària molts dels problemes i conflictes que apareixen després en els mitjans de comunicació (des del dopatge fins a la violència, passant per la manipulació de partits).

Les dues àrees seran tocades de manera integrada, abordant els aspectes de legislació d’aplicació a cada un dels temes de gestió, afavorint així la contextualització de la normativa aplicable en cada cas.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


 

- Posseïr una visió global i integrada del procés de prestació del servei, comprenent els fonaments de la direcció, les normes i regulacions que afecten al sector esportiu, així com analitzar els factors de l’entorn que condicionen el sistema esportiu.

- Demostrar coneixement en la ordenació jurídica bàsica de l’activitat física i de l’esport, així com saber utilitzar els coneixements en matèria d’infaestructures i espais per l’activitat física i l’esport necessaris per a la seva gestió.

Metodologia de treball


Aquesta és una assignatura semipresencial. Això vol dir que hi ha una part % de l’assignatura que es fa de forma presencial, a l’aula, amb diferents activitats individual o en grups d’estudiants i un % de l’assignatura que es treballa de forma autònoma, fóra de l’aula.

La metodologia en assignatures semipresencials requereix de la responsabilitat de l’estudiant, i de la seva bona gestió del temps.

La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants, simulacions

1.2

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció  de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

4.8

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

 

Continguts


 1. Tipologia d’organitzacions del sector.
  1. En funció de la titularitat i la missió de l’activitat.
  2. Stakeholders.
 2. Legislació i organització institucional.
  1. Estructura i organització de l’estat.
  2. Legislació i ordenament jurídic.
 3. Planificació i creació d’empreses.
  1. Concepte i fases de la planificació.
  2. Definició d’objectius empresarials.
  3. Missió, visió, valors i posicionament.
  4. Creació d’empreses (aspectes jurídics, fiscals, mercantils, etc.).
 4. Clients.
  1. Necessitats dels clients i consumidors.
  2. Procés de compra dels productes.
 5. Política de producte.
  1. Definició i tipus de productes i serveis.
  2. Atributs d’apreci.
 6. Política de preus.
  1. Definició de preu i valor.
  2. Factors i criteris per fixar el preu.
  3. Modalitats de preu.
 7. Política de promoció, màrqueting i comunicació.
  1. Definició de conceptes relacionats.
  2. Marca i identitat corporativa.
  3. Mitjans de comunicació.
  4. Tècniques de comunicació.
  5. Patrocini esportiu.
  6. Comunicació on-line.
  7. Pla de comunicació.
 8. Recursos humans.
  1. Competències dels treballadors/es.
  2. Organigrama.
  3. Descripció dels llocs de feina.
  4. Introducció a la normativa laboral, contractació i política retributiva.
 9. Recursos materials.
  1. Característiques de les infraestructures i edificis esportius.
  2. Manteniment d’instal·lacions esportives.
 10. Recursos econòmics.
  1. Introducció als estats comptables de les organitzacions esportives.
   • Compte de resultats, balanç de situació, tresoreria.
   • Pla general comptable.
 11. Qualitat.
  1. Definició de conceptes.
  2. Avaluació de la satisfacció dels clients.
 12. Tecnologia.
  1. Introducció a les eines tecnològiques principals.
 13. Vendes.
  1. Definició del concepte i procés de venda.
  2. Captació de clients.
  3. Fidelització de clients.

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i lliurar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

 

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

Tot seguit es descriuen els criteris d’avaluació i la ponderació corresponent.

ACTIVITAT AVALUADORA

PONDERACIÓ

COMPETÈNCIES AVALUADES

 Examen final individual

40 %

G11,G12,T1,T4,E10,E12,B5

 Activitats / treballs grupals

30 %

G11,G12,T1,T4,E10,E12,B5

 Activitats / treballs individuals

30 %

G11,G12,T1,T4,E10,E12,B5

 

ACTIVITAT AVALUADORA EN PERÍODE DE RECUPERACIÓ

PONDERACIÓ

COMPETÈNCIES AVALUADES

 Examen final de recuperació

40%

G11,G12,T1,T4,E10,E12,B5

 Activitats / treballs grupals

30%

G11,G12,T1,T4,E10,E12,B5

 Activitats / treballs individuals

30%

G11,G12,T1,T4,E10,E12,B5

 

L'examen a fi de trimestre suposa el 40 % de la nota. L’examen teòric tindrà dues parts:

 • Una part amb preguntes tipus test amb quatre respostes possibles de les quals una única resposta és vàlida. El mètode de valoració serà el següent: 1 punt si la resposta és correcta, -0,25 si és incorrecta i 0 si no es respon la pregunta. 
 • Una part de preguntes curtes i/o pràctiques.
 • La nota mínima de l’examen, per ser considerat apte i per fer mitja amb les activitats / treballs individuals i grupals és 5 punts.

El 60 % restant es formarà a partir d’activitats / treballs individuals i grupals que s’aniran explicant en el transcurs de les sessions.

 • Per ser avaluat, cada alumne ha de presentar el 100 % de les activitats / treballs, tant individuals com grupals. En cas contrari, es considerarà no presentat amb la conseqüent pèrdua del dret a fer la recuperació.
 • Cal que es tregui una nota mínima de 4 sobre 10 en cada activitat / treball individual i grupal per tenir dret a fer nota mitja amb l’examen.
 • Es valorarà l’assistència i participació a classe, la defensa en públic, l'explicació davant els companys dels dubtes i preguntes formulades i la resolució de les dificultats proposades.

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Bibliografia


Bàsic

(Palomar Olmeda, A. dir.), Derecho del deporte, Aranzadi-Thomson Reuters, Navarra, 2013

(Palomar Olmeda, A. dir.), Terol Gómez, R. El deporte en la jurisprudencia, Aranzadi-Thomson Reuters, Navarra, 2013

Campos, A, Dirección de Recursos Humanos en las organizaciones de la actividad física y de deporte, Sintesis, Madrid, 2010

Porret, M, Gestión de personas, ESIC, Barcelona, 2014

Complementary

Font, A. – Pérez Triviño, J.L., El derecho para no juristas, editorial Deusto, Barcelona, 2009

Acosta, J.M., Dirigir, ESIC, Barcelona, 2014

Nardi, M. – Gambau, V. – Ferrand, A.C. Marketing en el Fitness, Paidotribo, Barcelona, 2012

Puchol, L. , El libro de las habilidades directivas, Diaz de Santos, Barcelona, 2010

Rosner S., Shropshire K., The Business of Sports, Jones & Bartlett Learning, Burlington, 2010

Schwarz E.- Hunter, J.  – Lafleur A. Advanced theory and practice in Sport Marketing, Roudledge, New York, 2013