Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 14

Professorat: 

Alba Pardo Fernandez
Jordi Sanchez Grau 

Competències


Competències bàsiques
 • Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació, d'una forma professional per obtenir competènices que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

   

Competències específiques
 • Realitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatiu a l'activitat física i de l'esport, amb atenció a les característiques individuals, col.lectives i contextuals de les persones

 • Posar en funcionament programes d'activitat física i esport adreçat a poblacions especials

 • Programar el procés d'entrenament de les habilitats motrius en els seus diferents nivells i entorns de pràctica

 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives 

 • Avaluar la condició física, preescriure i desenvolupar els exercicis físics orientats a la salut i en condicions de seguretat per aquests practicants 

 • Realitzar programes d'activitats físiques i esportives

 • Realitzar programes per a les organitzacions i entitats esportives en l'àmbit de l'Oci, Turisme, el Temps Lliure, i l'Espectacle Esportiu

 • Gestionar  instal.lacions esportives

 • Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per l'empreneduria en activitats marítimes, wellness i salut

   

Competències generals
 • Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Adquirir la formació científica bàsica aplicada a l'activitat física i a l'esport en les seves diferents manifestacions

 • Descriure els factors comportamentals i socials que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport

 • Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

 • Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre els aspectes psicològics i socials de l'ésser humà

 • Entendre els fonaments del joc i de l'esport

Competències transversals
 • Aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l'ámbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   

 • Desenvolupar habilitats de lideratge, relació interpersonal i treball en equip

   

 • Generar recursos per l'adaptació a noves situacions i resolució de problemes, i per l'aprenentatge autònom i la creativitat

 • Incorporar hàbits de l'excel.lència i de qualitat per a l'exercici professional

 • Actuar dins dels principis ètics necessaris pel correcte exercici professional, segons el marc normatiu

Descripció


La possibilitat d'involucrar a l'estudiant en el context laboral real mitjançant la realització de les Pràctiques Externes, aplicant els coneixements i competències adquirides durant el grau sota la supervisió d'un professional. Durant les pràctiques, l'alumne/a de CAFE de la ESCST genera la transferència de les matèries bàsiques i transversals a l'àmbit professional, de manera progressiva i guiada tant per tutors del centre (o centres) d'acolliment de pràctiques, com per tutors propis de la ESCST. Aquesta matèria, és la que marca la fi del procés acadèmic d'aprenentatge i dóna sortida a la vida professional i al procés d'aprenentatge al llarg de la vida (Long Life Learning).

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


1. Aplicar el mètode científic als diversos àmbits de les ciències de l'activitat física i de l'esport: disseny metodològic,registres, bases de dades i anàlisi estadístic. 

2. Comprendre problemes substancials de les ciències de l'activitat física i de l'esport i proposar hipòtesis per dissenyar l'estratègia empírica per a la demostració teòrica, que portaria a la millor resolució dels problemes identificats.

3. Incorporar les noves tecnologies d'obtenció de registres i de processament de la informació i de la imatge a l'activitat física i l'esport: formular projectes que integrin les diverses operacions.

4. Utilitzar la terminologia específica a la llengua anglesa relacionada amb la tecnologia, la informació i l'estadística aplicada a l'activitat física i l'esport: taules de dades, gràfics, diagrames, procediments, protocols...  

Metodologia de treball


Depenent de la matèria i del tipus d'assignatura podran plantejar-se els següents mètodes:

Sessió magistral
Simulació
Seminari
Reproducció de models
Solució de problemes
Ensenyament mitjançant la cerca
Descobriment guiat
Treballs tutelats
Joc de rol

Continguts


Pel caràcter eminentment pràctic d'aquesta assignatura no es considera pertinent incloure continguts

Activitats d'aprenentatge


Depenent de l'àmbit professional i el tipus de centre podran plantejar-se les següents activitats formatives:

Activitats inicials.
Anàlisi de fonts documentals (audiovisuals i bibliogràfics).
Aprenentatge cooperatiu.
Discussió dirigida.
Esquema.
Esdeveniments científics, artístics i divulgatius.
Fòrum virtual.
Lectures de llibres i articles.
Recensió bibliogràfica.
Portafolio de l'alumne.
Sessió magistral.
Anàlisi de pràctiques reals en video.
Tutories en petit i mig grup.
Panell d'experts.
Tècniques de dinàmica grups (rol playing, taula rodona, panell d'experts…).
Taller.
Sessions pràctiques activitat física i esport.
Pràctiques de camp (realització de sessions d'iniciació).
Simulació de casos pràctics (que es resolen a l'aula).
Mapa conceptual.
Pràctiques de laboratori i de camp.
Diari.
Elaboració de fitxes d'anàlisis.
Producció de videos.
Estudi personal.

El procés d'ensenyament-aprenentatge de la matèria es durà a terme combinant sessions presencials d'assistència obligatòria amb sessions de treball autònom per part l'alumne i suport virtual.
En les sessions presencials s'articulen, tant la lliçó magistral, com les metodologies que propiciïn la participació intel·lectual i motriu de l'estudiant en els continguts corresponents. Es parteix del pressupost que les propostes metodològiques més formatives no són úniques ni excloents, per la qual cosa es plantejaran diferents metodologies potenciant la participació activa i autònoma dels alumnes en el seu propi procés de formació a nivell cognitiu, afectiu, social i motriu si escau, tant en les activitats presencials com en les no presencials.
En les activitats no presencials s'elaborarà una guia de treball que serveixi de suport per als alumnes, combinada amb les accionis tutorials prèvies (presencials i/o virtuals) i posteriors que es considerin necessàries, amb l'objecte de concretar i cristal·litzar els aprenentatges perseguits i optimitzar l'aprofitament i avaluació de les mateixes.

El pla d'estudis del Grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE) aborda diversos possibles àmbits de desenvolupament professional del graduat: docència i educació, oci i recreació, gestió esportiva i d'instal·lacions, rendiment esportiu i entrenament, i activitat física per a la salut.

Etapa ECTS
Etapa de formació 1
Etapa de descripció i observació 2

Etapa d'Intervenció 

9
Elaboració de la memòria i pòster 2

Sistema d'avaluació


Sistema d’avaluació

L'adquisició de competències per part de l'alumne/a serà valorada a través del sistema d'avaluació contínua.

L'avaluació conclourà amb un reconeixement sobre el nivell d'aprenentatge aconseguit per l'estudiant, materialitzat en la qualificació numèrica, d'acord amb l'establert en la legislació vigent. 

Sistema de qualificació (Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal): 

0 - 4,9: Suspens (SS) 

5,0 - 6,9: Aprovat (AP) 

7,0 - 8,9: Notable (NT) 

9,0 - 10: Excel·lent (EX)

L'assignatura s'aprova si s’obté una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10) segons la següent taula de ponderació. Totes les activitats obtindran una qualificació sobre 10 punts, i totes han de ser aptes per a fer mitjana a l’avaluació continuada.

Activitat avaluadora

Ponderació

Seminaris

10%

Avaluació del tutor professional


Avaluació del tutor acadèmic

25%


20%

Pòster


Memòria

10%


35%

El Seminari de Fòrum Talent és d'assistència obligatòria.

Serà obligatori l'entrega de l'annex del conveni correctament emplenat i signat durant el termini establert pels gestors del Pràcticum. La seva no entrega o entrega incompleta es penalitzarà a la nota final de l'assignatura.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Sistema de recuperació

Atès que és un activitat que es realitza fora de la Universitat fent pràctiques externes en una empresa, el Practicum no és recuperable si no s'han realitzat les 180 h. de pràctiques.

Si algun estudiant no la cursa tenint-la matriculada caldrà que, si no vol esgotar convocatòria, faci la renúncia a l’avaluació.

La recuperació només podrà ser de la memòria de pràctiques o del pòster en el cas que la nota sigui inferior a 5 p. S'haurà de tornar a presentar, en el període que s'estableixi, amb les correccions fetes.

Bibliografia


Bàsic

Pel caràcter eminentment pràctic d'aquesta assignatura no es considera pertinent incloure bibliografia