Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Màrian Buil Fabregà

Idiomes d'impartició


Presencial: català 

Materials: anglès, castellà, català

Competències


Competències bàsiques
 • Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia 

Competències específiques
 • Realitzar programes per a les organitzacions i entitats esportives en l'àmbit de l'Oci, Turisme, el Temps Lliure, i l'Espectacle Esportiu

 • Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per l'empreneduria en activitats marítimes, wellness i salut

   

Competències generals
 • Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Elaborar textos escrits i audiovisuals relacionats amb les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Competències transversals
 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   

 • Desenvolupar habilitats de lideratge, relació interpersonal i treball en equip

   

Descripció


Introducció al concepte d'esperit emprenedor i actituds emprenedores que el fan possible, així com les diverses manifestacions de la iniciativa emprenedora per acabar abordant tot el procés emprenedor complet i la seva sostenibilitat. Anàlisi de la figura de l'emprenedor com a element central del procés emprenedor i les principals habilitats de han de tenir.

Conèixer les competències necessàries per generar noves iniciatives empresarials sostenibles per compte propi (emprenedoria) o aliena (intraemprenedor). Les competències emprenedores ajudaran als estudiants a identificar i crear oportunitats de mercat transformant idees en possibles negocis viables i sostenibles.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


5. Gestionar projectes esportius mitjançant la integració de les àrees de coneixement  que són d'aplicació, desenvolupant les habilitats directives, tècniques, personals, socials i deontològiques per l'exercici de la professió de director esportiu, especialment orientat  a Ports Esportius.

6. Aplicar els procediments i accions necessàries per crear una empresa esportiva i disposar dels coneixements i habilitats necessàries per la seva direcció i gestió.

Metodologia de treball


Aquesta és una assignatura semipresencial. Això vol dir que hi ha un % de l’assignatura que es fa de forma presencial, a l’aula, amb diferents activitats individuals o en grups d’estudiants i un % de l’assignatura que es treballa de forma autònoma, fora de l’aula.

La metodologia en assignatures semipresencials requereix de la responsabilitat de l’estudiant, i de la seva bona gestió del temps.

La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencial d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. 

Sessions teòriques 

Classe magistral :Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor a la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.

Conferències :Sessions presencials o transmeses en streaming , tant en les aules de la universitat com en el marc d'una altra institució , en què un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.

Càpsules de vídeo : Recurs en format vídeo , que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures . Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com calgui les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes .

Aprenentatge dirigit 

Seminaris :Format presencial en petits grups de treball . Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau

Debats i fòrums :Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi . Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor

Estudi de casos :Dinàmica que part de l'estudi d'un cas , que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats , tant a nivell individual com en grup , entre els seus estudiants.

Aprenentage autònom

 

Recerca i lectura crítica d'articles: Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que desenvoluparan , seguint les fases de la metodologia d'investigació , entre les quals la lectura crítica d'articles.

Tutories no presencials: per què l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de la universitat.

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

Continguts


TEMA 1: ELS BÀSICS DE L’EMPRENEDORIA

1.1 Emprenedoria i intraemprenedoria

1.2 Models de negoci sostenibles

1.3 Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

TEMA 2: EL ROL DE L’EMPRENEDORIA EN EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

2.1. Tipologies d’innovació

2.2. El procés d’evolució del producte/servei

2.3. Els models hèlix

2.4 L’impacte de les empreses emprenedores a l’economia actual

TEMA 3: LA PERSONA EMPRENEDORA

3.1. La mentalitat emprenedora

3.2. El significat Ikigai

3.3. Quines són les principals competències emprenedores?

3.4. Entreprenedors vs Intraemprenedors

TEMA 4: EL PROCÉS EMPRENEDOR

4.1. El model de procés emprenedor de Timmons

4.2. El procés emprenedor complet

4.3. El Business Model Canvas i Business Model Canvas Social

4.3 El pla d’empresa

TEMA 5: PROJECTE EMPRENEDOR (Desing Thinking) 

5.1. Inspiració i tendències 

5.2. Ideació i validació

5.3. Prototipatge i validació 

5.4. Comunicació

 

Activitats d'aprenentatge


 • Aplicar el Model Hèlix a una iniciativa emprenedora concreta
 • Conèixer quines són les competències emprenedores d'un perfil individual
 • Desenvolupar un projecte emprenedor o intraemprenedor en l'àmbit de l'esport, l'oci o l'animació turística.

Sistema d'avaluació


 • 10% treballs individuals 
 • 40% projecte emprenedor (en equip) 
 • 50% examen (20% examen parcial i 30% examen final)

L'assistència i participació en activitats plantejades dins i fora de l'aula tant presencialment com on-line és obligatòria. L'assignatura no es pot superar sense l'assistència a classe. Per tenir opció a ser avaluat/da d'aquesta assignatura cal haver assistit, com a mínim, al 80 % de les classes. 

La nota per superar l'examen final ha de ser superior a 5 sobre 10. En aquest cas es comptabilitzarà les notes resultants dels Treballs individuals i/o en equip (50 %). 

Es obligatori realitzar l'avaluació continuada per presentar-se a l'examen final. És a dir, l'estudiantat no es podrà presentar directament a l'examen final sense haver realitzat les activitats d'avaluació de l'assignatura.

Les tasques programades dins l'avaluació es podran revisar durant els 5 dies posteriors a l'entrega de notes. Passat aquest període no es podran demanar revisions ni reclamacions de notes. 

Qualificacions: 

 • 0 - 4,9 _ Suspès
 • 5 - 6,9 _ Aprovat
 • 7 - 8,9 _ Notable
 • 9 - 10 _ Excel.lent

Recuperació de l'assignatura :

Només es recuperarà l'examen final. S'haurà d'obtenir una nota superior a 5.

Els Treballs individuals i/o en equip (50 %) NO es recuperaran, però es conservaran les notes per al seu còmput en la nota final de l'assignatura.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

 

Bibliografia


Bàsic

Leydesdorff, L. (2012). The triple helix, quadruple helix,…, and an N-tuple of helices: explanatory models for analyzing the knowledge-based economy?. Journal of the knowledge economy, 3(1), 25-35.

Tang,J. Kacmar,M. Busenitz,L. (2012) Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing 27: 77-94

Teece, D. J. (2012). Dynamic capabilities: Routines versus entrepreneurial action. Journal of Management Studies, 49(8), 1395-1401.

Valliere, D. (2013). Towards a schematic theory of entrepreneurial alertness. Journal of business venturing, 28(3), 430-442.

Liñán, F., & Fayolle, A. (2015). A systematic literature review on entrepreneurial intentions: citation, thematic analyses, and research agenda. International Entrepreneurship and Management Journal, 11(4), 907-933.

Shane, S., Locke, E. A., & Collins, C. J. (2003). Entrepreneurial motivation. Human resource management review, 13(2), 257-279.

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2011). Business Model Generation: Ediciones Deusto.

Van Der Pijl, P., Lokitz, J., & Solomon, L. K. (2016). Design a better business: New tools, skills, and mindset for strategy and innovation. John Wiley & Sons.

Upward, A., & Jones, P. (2016). An ontology for strongly sustainable business models: Defining an enterprise framework compatible with natural and social science. Organization & Environment, 29(1), 97-123

https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Byrne, J., Fattoum, S., & Diaz Garcia, M. C. (2019). Role models and women entrepreneurs: Entrepreneurial superwoman has her say. Journal of Small Business Management, 57(1), 154-184.

Complementary

Trias de Bes F.(2007) El libro negro del emprendedor. Empresa activa

Pandey, S., Lall, S., Pandey, S. K., & Ahlawat, S. (2017). The appeal of social accelerators: What do social entrepreneurs value?. Journal of Social Entrepreneurship, 8(1), 88-109.

Blanka, C. (2019). An individual-level perspective on intrapreneurship: a review and ways forward. Review of Managerial Science, 13 (5), 919-961.

Dentchev, N., Rauter, R., Jóhannsdóttir, L., Snihur, Y., Rosano, M., Baumgartner, R., ... & Jonker, J. (2018). Embracing the variety of sustainable business models: A prolific field of research and a future research agenda. Journal of cleaner production, 194, 695-703.

Grinevich, V., Huber, F., Karataş-Özkan, M., & Yavuz, Ç. (2019). Green entrepreneurship in the sharing economy: Utilising multiplicity of institutional logics. Small Business Economics, 52(4), 859-876.

Marlow, S. (2020). Gender and entrepreneurship: past achievements and future possibilities. International Journal of Gender and Entrepreneurship.