Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Cristina Alonso Corral
Eulàlia Bassas Bullich 

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

   

Competències específiques
 • E5_Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E6_Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

 • E7_Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

 • E8_Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques propies i atenent a la individualitat de l'usuari

   

 • E9_Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats

   

 • E10_Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats

   

 • E13_Capacitat per treballar en equips professionals com a unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altra personal de les organitzacions assistencials

   

 • E16_Capacitat per portar a terme intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

   

Competències transversals
 • T2_Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


Fisioteràpia neurològica és una assignatura que pretén posar a disposició de l'alumne els coneixements necessaris per entendre els principis bàsics de la neurorehabilitació així com les principals afectacions neurològiques en pacients adults. Tant mateix es proporcionarà a l'alumne les nocions, eines i estratègies necessàries per poder avaluar el pacient, així com planificar i executar-ne el tractament.

Aquesta assignatura vetlla per la introducció de la perspectiva de gènere tant en els continguts com en el desenvolupament.

Resultats d'aprenentatge


 • RA22_Estableix el protocol d’intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.
 • RA23_ Realitza el diagnòstic fisioteràpic per a determinar les disfuncions i minusvalideses que requeriran d'una intervenció específica de fisioteràpia.
 • RA26_ Identifica les principals patologies múscul-esquelètiques. Aprèn les intervencions mèdic-quirúrgiques, efectes i resultats. Aportació de la fisioteràpia en el tractament i millora de les intervencions mèdiques i/o quirúrgiques.
 • RA27_Interactua amb els professionals mèdics per al guany d'eficàcia terapèutica. Estableix objectius conjunts d’intervenció.

Metodologia de treball


Tipologia

Hores

Presencialitat

AF1. Classes teòriques

17,5 hores

100

AF3. Classes pràctiques

35 hores

100

AF5. Tutories

15 hores

40

AF6. Estudi de treball en grup

10 hores

10

AF7. Estudi i treball autònom individual

72,5 hores

0

Total

150

 

Continguts


 1. Introducció a la Neurorehabilitació
  1. Neuroplasticitat
 2. Història clínica:
  1. Observació, valoració exploració
  2. Formulació objectius
  3. Planificació del tractament
 3. Patologies del Sistema Nerviós:   
  1. Ictus
  2. Traumatismes Craneo-Encefàlics
  3. Lesió Medul·lar
  4. Malalties Neurodegeneratives:
   1. Parkinson
   2. Esclerosi Múltiple
   3. Esclerosi Lateral Amiotròfica
  5. Síndromes cerebel·loses: Atàxia                                                                                                                    
 4. Abordatges en fisioteràpia neurològica:
  1. Concepte Bobath o tractament neuro-evolutiu
  2. Exercici Terapèutic cognoscitiu o Mètode Perfetti
  3. Entrenament orientat a la tasca
  4. Teràpia restrictiva

Activitats d'aprenentatge


 • MD1_ Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l'estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional
 • MD2_ Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos reals o simulats
 • MD3_ Resolució d'exercicis i problemes: exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs
 • MD6_ Aprenentatge cooperatiu: fomentar coneixements actius i significatius de manera cooperativa.

Sistema d'avaluació


Activitat avaluadora

Ponderació

SE3. Examen

(40% teòric – 20% pràctic)

60

SE1. Portafolis electrònic

30

SE5. Avaluació entre iguals o coavaluació

10

L'assistència a les classes pràctiques és obligatòria en un 80%. L'alumne que no compleixi aquest requisit constarà com a NO PRESENTAT i no es podrà avaluar (examen teòric ni pràctic) i no tindrà opció a la recuperació.

L'examen teòric i pràctic s'ha d'aprovar amb un mínim de 5, per fer mitjana i aprovar l'assignatura. L’assignatura s’aprova amb un mínim de 5 de mitjana total.

La còpia total o parcial a qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" a l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu

Recuperació:

Les qualificacions obtingudes durant el trimestre resultat de l’avaluació continuada no es poden recuperar i per tant es conservaran les notes com a part de la nota final de l’assignatura (tant les superades com les no superades).

Els alumnes que hagin suspès l’examen pràctic i/o teòric tindran dret a un examen de recuperació.

(D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no podreu optar a la recuperació.)

Bibliografia


Bàsic

Cano de la Cuerda, Roberto; Collado Vázquez, Susana; et al. Neurorrehabilitación. Métodos específicos de valoración y tratamiento. 1a ed. Barcelona, Ed Panamericana, 2012

Bisbe Gutiérrez, Marta; Santoyo Medina, Carmen; Segarra Vidal, Vicenç; Fisioterapia en Neurología. Procedimientos para restablecer la capacidad funcional. 1a ed. Barcelona, Ed. Panamericana, 2009

Cano de la Cuerda, Roberto; Martínez Piédrola, Rosa María; Miangolarra Page, Juan Carlos. Control y aprendizaje motor. 1a ed. Barcelona, Ed. Panamericana, 2017

Seco J. (2020). Sistema Nervioso. Métodos, fisioterapia clínica y afecciones para fisioterapeutas. Madrid: Editorial Médica Panamericana

Complementary

Shumway-Cook, A. Woollacott, M. (2019). Control Motor. De la Investigación a la Práctica Clínica. España: Editorial: Lippincott.

Davies, P.M. Pasos a seguir. Tratamiento integrado de pacientes con hemiplejía. 2a ed. Madrid, Panamericana, 2003

Carr, Janet; Shepherd, Roberta. Rehabilitación de pacientes en el Ictus. 1a ed. Madrid: Elsevier, 2003

Sociedad espanyola de RHB y MF. Evaluación clínica y tratamiento de la espasticidad. 1a ed. Barcelona, Ed. Panamericana, 2009

Bobath, Berta. Hemiplejía del adulto: Evaluación y tratamiento. 3a edició. Buenos Aires: Panamericana, 1993

Paeth, Bettina. Experiencias con el concepto Bobath. 1a ed. Barcelona: Panamericana, 2000

Strokes, Maria. Rehabilitación neurológica. Colección Fisioterapia Vol 2. 1a ed. Barcelona: Harcourt, 2000

Kandel E. (2001). Principios de neurociencia. Madrid: McGraw-Hill  Interamericana de España.

Cano de la Cuerda R, Collado Vazquez S. (2018). Nuevas tecnologías en neurorrehabilitación: aplicaciones diasgósticas y terapéuticas. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Rizzolatti, G. Singaglia, C. (2006) Las neuronas espejo; los mecanismos de la empatia emocional. Barcelona: Paidos Iberica.