Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Marc Terradellas Fernández

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Alejandro Robles Pérez
Xavier Quiroga Arbonés 

Idiomes d'impartició


En els materials de l'alumne pot haver documentació en anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B4_F Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

   

Competències específiques
 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E6_F Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

 • E9_F Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats

   

 • E16_F Capacitat per portar a terme intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

   

Competències transversals
 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


L’assignatura de Patologia cardiorespiratòria està ubicada dins la matèria de Fisioteràpia en especialitats clíniques. És una assignatura de formació obligatòria del Grau de Fisioteràpia i del grau doble de Fisioterapa i CAFE.

L’assignatura comprèn l’estudi de diferents patologies cardíaques i respiratòries, així com aquells aspectes clínics, diagnòstics i terapèutics que interessen a fisioterapeutes.

S’expliquen els processos patològics, que han de donar fonament lògic per al desenvolupament de la seva activitat profesional.

L’assignatura requereix que l’alumnat tingui coneixements bàsics de fisiologia i anatomia cardiovascular i respiratòria.

Aquesta asignatura vetlla per introduir la perspectiva de gènere en el seu contingut i desenvolupament.

 

Resultats d'aprenentatge


RA23: Identificar les principals patologies respiratories i cardíaques. Aprendre les intervencions mèdico-quirúrgiques, efectes i resultats. Aportació de la fisioteràpia en el tractament i milloria de les intervencions mediques i/o quirúrgiques.

RA24: Interactuar amb els altres professionals de la salut i de l'activitat física per fundamentar un pla d'intervenció basat en els diagnòstics clínics específics de cada una de les professions. 

RA27: Interactua amb els professionals mèdics per al guany d'eficàcia terapèutica. Establir objectius conjunts d'intervenció

RA31. Evalua l'estat físic i mental del pacient. Determina el nivell de severitat, disfuncions, minusvalies y limitacions tant a nivell individual com social.

RA52. Interactua amb altres professionals de la salut i de l'activitat física per a fonamentar un plà d'intervenció basat en els diagnòstics clínics específics de cada una de les professions.

Metodologia de treball


Activ. Formatives

PATO CardioRespi

AF1. Classes teòriques

35

AF5.Tutories

10

AF3. Classes pràctiques

_

AF6. Estudi i treball en grup

10

AF7. Estudi i treball autònom, individual

45

Total

100

Continguts


 • Generalitats, Nomenclatura  i conceptes bàsics de patologia mèdica cardíaca i respiratòria.
 • Exploració física bàsica cardíaca i pulmonar
 • Interpretació de les principals exploracions complementàries en patologia cardiorespiratòria. Pulsioximetria, GSA, Espirometria. Radiologia simple.
 • Oxigenoterapia i Ventilació.
 • Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).  Concepte. Epidemiologia. Etiologia i factors de risc per a la malaltia. Patogènia. Clínica. Diagnòstic. Tractament farmacològic i No farmacològic. Prevenció.
 • Asma. Concepte de ASMA. Epidemiologia. Etiologia i factors de risc per a la malaltia. Patogènia. Clínica. Diagnòstic. Tractament farmacològic i No farmacològic. Prevenció.
 • SAHS. Concepte de SAHS (Síndrome d’Apnea i Hipoapnea de la Son). Epidemiologia. Etiologia i factors de risc per a la malaltia. Patogènia. Clínica. Diagnòstic. Tractament farmacològic i No farmacològic. Evolució. Prevenció.
 • Patologia Infecciosa aguda. Coneixement i nocions bàsiques en patologia infecciosa respiratòria per tal de distingir-la d’altres processos respiratoris crònics.
 • Patologia pleural. Tuberculosi.
 • Patologia pulmonar restrictiva.  Fibrosi pulmonar. Cirurgia toràcica-pulmonar.  
 • Patologia respiratòria extratoràcica.
 • Bronquièctasis. Fibrosi quística. Conceptes. Epidemiologia. Etiologia i factors de risc per a la malaltia. Patogènia. Clínica. Diagnòstic. Tractament farmacològic i No farmacològic. Evolució. Maneig de complicacions
 • Patologia respiratòria pediàtrica.
 • Fisiologia cardiovascular. Anatomia cardíaca i funcions dels diferents components del sistema cardiocirculatori.
 • Lectura d’ECG.
 • HTA i altres factors de risc cardiovascular. Cardiopatia isquèmica. Concepte de Cardiopatia Isquèmica. Epidemiologia. Etiologia i factors de risc per a la malaltia. Patogènia. Clínica. Diagnòstic. Tractament. Evolució. Prevenció.
 • Insuficiència cardíaca. Edema agut de pulmó. Concepte de Insuficiència Cardíaca. Epidemiologia. Etiologia i factors de risc per a la malaltia. Patogènia. Clínica. Diagnòstic. Tractament farmacològic i No farmacològic. Evolució. Prevenció.
 • Tromboembolisme pulmonar i Hipertensió pulmonar.  
 • Miocardiopaties. Conceptes. Epidemiologia. Etiologia i factors de risc per a la malaltia. Patogènia. Clínica. Diagnòstic. Tractament farmacològic i No farmacològic. Evolució..
 • Pacient crític. Nocions bàsiques en el pacient crític i importància de la fisioteràpia en aquests pacients.

Activitats d'aprenentatge


MD1: Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l'estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional

MD2: Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos reals o simulats.

MD3: Resolució d'exercicis i problemes: exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs

MD4: Aprenentatge basat en problemes (ABP): desenvolupar coneixements actius mitjançant  la resolució de problemes

MD5: Aprenentatge orientat a projectes: realització d'un projecte per a la resolució d'un problema, aplicant habilitats i coneixements adquirits.

MD6: Aprenentatge cooperatiu: fomentar coneixements actius i significatius de manera cooperativa

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura consta d’una part d’avaluació continuada, un examen final i un treball en grup en forma de portafoli electrònic.

SE1: Portafoli electrònic: 20%

SE3: Exàmens parcials i treballs individuals: 40%

SE3: Examen final 40%

“La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.”

 

Període de recuperació:

Respecte a la recuperació, només serà possible recuperar l'examen final, no la part d'avaluació continuada.

La nota final de l'assignatura continuarà sent una suma de l'avaluació continuada, el treball en grup (60%) i de l'examen final de recuperació.

Els estudiants tindran l’opció de realitzar la recuperació de l’assignatura en cas que s'hagin presentat a l’examen final i hagin suspès.

Bibliografia


Bàsic

Farreras Rozman.2016.Tractat de Medicina Interna. Volum I i II. 18º edició. Ed. Elsevier

Harrison. 2016 Principis de Medicina Interna. 19º edició. Ed. MacGraw Hill

Guyton i Hall. 2016. Tractat de Fiologia Mèdica. 13º edició. Ed.Elsevier.

West. Fisiopatología pulmonar. Ed wolters Kluwer. 2017