Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Marc Terradellas Fernández

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Karima Bouallalene Jaramillo
Carola Subirach Segovia 

Idiomes d'impartició


Les classes i el material utilitzat será en castellà i català. 

Competències


Competències bàsiques
 • B1_F Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i es trobi en un nivell que, si es recolza amb llibres de text avançats, inclou també algun aspecte que impliqui coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_F Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

   

 • B4_F Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

   

 • B5_F Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E1_F Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social

   

 • E2_F Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els que es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioterapia

   

 • E3_F Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminades tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar en la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut

   

 • E4_F Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel.lectuals i destreses tècniques i manuals, que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, de manera que, a l'acabar els estudis, els estudiants sàpiguen aplicar tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com actuacions en l'atenció primària i comunitària

   

 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E6_F Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

 • E7_F Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

 • E8_F Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques propies i atenent a la individualitat de l'usuari

   

 • E9_F Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats

   

 • E10_F Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats

   

 • E11_F Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, oferint una assistència integral als pacients

   

 • E12_F Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut

   

 • E13_F Capacitat per treballar en equips professionals com a unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altra personal de les organitzacions assistencials

   

 • E14_F Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, així com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions

   

 • E15_F Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia

   

 • E16_F Capacitat per portar a terme intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

   

 • E17_F Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats i destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta

   

 • E18_F Adquirir habilitats de gestió clínica que incloguin l'ús eficient dels recursos sanitaris i desenvolupar activitats de planifiació, gestió i control de les unitats assistencials on es doni atenció en fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris

   

 • E19_F Saber comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals

   

 • E20_F Identificar els factors estructurals, fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport

 • E21_F Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

   

 • E22_F Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana

   

 • E23_F Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre els aspectes psicològics i socials de l'ésser humà

   

 • E24_F Entendre els fonaments del condicionament físic per la pràctica de l'activitat física i l'esport

   

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


Es presenta una assignatura, teòrico-pràctica, que permeti a l’alumne descobrir diferents conceptes, metodologies, técniques o estrategies en l’ambit del pacient uroginecològic. 

L’assignatura té com a principal objectiu, adquirir el coneixements bàsics dels diferents conceptes i mètodes d’abordatge que actualment tenim a l’abast, així com que l’alumne sigui capaç d’identificar el seu rol dintre d’un equip multidisciplinar i assolir els següents objectius d’aprenentatge:

- Conèixer la anatomia i la fisiologia implicada en el sòl pelvià. 

- Identificar les diferents patologies uro-gine-coloproctologiques. 

- Realitzar una valoració externa del pacient (no intracavitaria).

- Dissenyar i realitzar un protocol d’actuació en funció de la disfunció exposades a l’assignatura.

- Realitzar plans de treball en grup 

- Dissenyar estratègies de prevenció 

- Cerca i aplicació de eines validades per la utilització a nivell clínic.

El contingut teòric i pràctic d’aquesta assignatura, pretén donar una visió basada en l’evidencia clínica i fomentada amb l’evidència científica publicada. 

Aquesta assignatura vetlla per comunicar-nos i treballar des del respecte a la diversitat, l’equitat i la igualtat de gènere.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


- Identificar els principals tractaments utilitzats en les intervencions de fisioteràpia per a cadascuna de les especialitats clíniques.

- Classificar-los segons el seu efecte i importància i establir ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.

- Analitzar els efectes produïts per les intervencions. Avalua beneficis i riscos i establir un criteri d'intervenció en funció de les prioritats i efectes perseguits.

- Analitza les expectatives del pacient per a cadascuna de les especialitats clíniques respecte a la seva evolució, demandes i necessitats. 

- Establir  el protocol d'intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.

- Avaluar l'estat físic i mental del pacient. Determina el nivell de severitat, disfuncions, minusvalideses i limitacions tant a nivell individual com social.

- Aplicar tecnologies per a l'avaluació del pacient. Incorpora nous instruments de mesurament que facilitin l'objectivació de les intervencions. Participa a la validació d'eines d'avaluació per a la seva incorporació a la pràctica clínica. 

- Realitzar el diagnòstic fisioterapèutic específic per a cadascuna de les especialitats clíniques per tal de determinar les disfuncions i minusvalideses que requeriran d'una intervenció específica de fisioteràpia.

 - Interactuar amb els altres professionals de la salut i de l'activitat física per fonamentar un pla d'intervenció basat en els diagnòstics clínics específics de cadascuna de les professions

 - Interactuar amb els professionals mèdics per al guany d'eficàcia terapèutica.Establir objectius conjunts d'intervenció .

Metodologia de treball


Activitat Hores Metodologia Competències
Classe magistral 17.5 Sessió presencial a la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.En aquesta sessió, el professor presenta els continguts, normalment amb el suport de les presentacions multimèdia. CB2, E5, E6, E7, E8 E9, E10, E13, E16,
Treball Grupal 10  Realització d'activitats en grup CB2, CB4 T2, E5, E6, E7, E8 E9, E10, E13, E16
Treball individual 5 Realització treball individual CB2, CB4 T2 , E5, E6, E7, E8 E9, E10, E13, E16
Tutoria grupal 2 Tutoria presencial a l'aula CB2, CB4 T2 , E5, E6, E7, E8 E9, E10, E13, E1
Tutoria individual 3   CB2, CB4 T2 , E5, E6, E7, E8 E9, E10, E13, E16,
Pràctiques reglades  17.5 Pràctiques realitzades en aules específiques CB2, CB4 T2, T3 , E5, E6, E7, E8 E9, E10, E13, E16
Estudi Personal 45 Solució de problemes, recerca bibliogràfica, i estudi personal CB2, CB4 T2, T3 E5, E6, E7, E8 E9, E10, E13, E16
Total 100    

 

Continguts


En l'assignatura es presentaren les principals afeccions i tractaments en l'àmbit de la fisioterapia uroginecològica, abdominal, coloproctológica i sexual. Distribuint l’aprenentatge en diferents apartats:

 

- Anatomia del sòl pelvià. 

- Fisiologia dels sistemes que integren el sòl pelvià

 - Factors de risc. 

- Historia clínica. 

- Aplicació de eines validades. 

- Activitat física i sòl pelvià

 - Embaràs i part 

- Post-part 

- Fisiopatologia del sòl pelvià 

- Tractament de les disfuncions del sòl pelvià.

Activitats d'aprenentatge


Metodologia Competències
Sessió presencial a la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.En aquesta sessió, el professor presenta els continguts, normalment amb el suport de les presentacions multimèdia. CB2, E5, E6, E7, E8 E9, E10, E13, E16,
Realització d'activitats en grup CB2, CB4 T2, E5, E6, E7, E8 E9, E10, E13, E16,
Realització treball individual CB2, CB4 T2 , E5, E6, E7, E8 E9, E10, E13, E16,
Tutoria presencial a l'aula CB2, CB4 T2 , E5, E6, E7, E8 E9, E10, E13, E16,
Pràctiques realitzades en aules específiques CB2, CB4 T2, T3 , E5, E6, E7, E8 E9, E10, E13, E16,
Solució de problemes, recerca bibliogràfica, i estudi personal. CB2, CB4 T2, T3 E5, E6, E7, E8 E9, E10, E13, E16,

 

 

 

Sistema d'avaluació


La qualificació final de l'alumne és el resultat d'una avaluació contínua i una avaluació final. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d'acord amb la següent taula de ponderació:

 

Avaluació Activitat avaluadora Pondereació Competència
Continua Treball Grupal 20% CB2, CB4 T2, T3 E5, E6, E7, E8 E9, E10, E13, E16
Continua Activitat Avaluativa Pràctica 30% CB2, CB4 T2, T3 E5, E6, E7, E8 E9, E10, E13, E16,
Final Examen teòric 50% CB2, CB4 T2, T3 E5, E6, E7, E8 E9, E10, E13, E16

Per poder aprovar l'assignatura és obligatòria entregar totes les parts (Treball, activitat avaluativa pràctica i exàmen teòric) i treure com a mínim un 5/10  a totes les parts avaluatives. 

Serà obligatori assistir al 80% de les classes, permetent-se un 20% de no assistència sempre que sigui justificada

L'examen final comprendrà la totalitat dels continguts i es realitzarà en finalitzar l'assignatura, durant el període avaluador del trimestre en què s'imparteix i / o durant el període de recuperació.

Recuperació: Dins el mateix curs, hi ha la possibilitat de recuperar competències no assolides durant l'assignatura. D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació es de No presentat tat / da, no es podrà optar a la recuperació.

 Les qualificacions superades (amb un valor mínim de 5) obtingudes en l'avaluació contínua seran conservades com a part de la nota final de l'assignatura, per preservar els criteris de l'avaluació continuada, mantenint la mateixa ponderació que en la primera convocatòria

Totes les activitats avaluadores tindran unes dates concretes de realització i lliurament, que es comunicaran a l'alumne en començar l'assignatura mitjançant el Cronograma i la Guia d'activitats. 

Activitats individual i participació en activitats a classe, els treballs en grup formen part de l'avaluació continuada. Es publicarà al moodle de l'assignatura i aniran relacionades amb el temari. Es valoraran les participacions dels alumnes en les activitats proposades en les classes presencials i en els fòrums de l'aula.

Totes les activitats avaluadores tindran unes dates concretes de realització i lliurament, que es comunicaran a l'alumne en començar l'assignatura mitjançant el Cronograma i la Guia d'activitats. Activitats individual i participació en activitats a classe Els treballs en grup formen part de l'avaluació continuada. Es publicarà al moodle de l'assignatura i aniran relacionades amb el temari. Es valoraran les participacions dels alumnes en les activitats proposades en les classes presencials i en els fòrums de l'aula. Possibilitat d ' Obtenció de Matrícula d'Honor Quan la qualificació final de l'assignatura sigui d'Excel·lent (de 9 a 10 punts), l'alumne / a podrà optar a obtenir la calificac ió de matrícula d'honor (MH) a criteri del docent.

Segons la normativa acadèmica de la UPF, el nombre màxim de MH possibles en una assignatura és del 5% en relació al total d'alumnes matriculats a la mateixa. La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu