Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Marc Terradellas Fernández

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 10

Professorat: 

Anabel Casanovas Alvarez
Estefania Casas Patarro 
Karima Bouallalene Jaramillo 
Marc Terradellas Fernández 
Melissa González Gómez 
Mª José Alfonso Pavón 
Nerea Sánchez Giménez 
Raquel Tornero Saltó 

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • Català

Competències


Competències bàsiques
 • B5_F Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E4_F Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel.lectuals i destreses tècniques i manuals, que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, de manera que, a l'acabar els estudis, els estudiants sàpiguen aplicar tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com actuacions en l'atenció primària i comunitària

   

 • E8_F Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques propies i atenent a la individualitat de l'usuari

   

 • E9_F Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats

   

 • E10_F Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats

   

 • E13_F Capacitat per treballar en equips professionals com a unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altra personal de les organitzacions assistencials

   

 • E17_F Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats i destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta

   

 • E18_F Adquirir habilitats de gestió clínica que incloguin l'ús eficient dels recursos sanitaris i desenvolupar activitats de planifiació, gestió i control de les unitats assistencials on es doni atenció en fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris

   

 • E19_F Saber comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals

   

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


Les diferents assignatures que conformen el Pràcticum, garanteixen els crèdits i hores formatives clíniques segons es recull a la directiva 2013/55UE del 20 de novembre de 2013. Comprèn totes aquelles activitats dins del procés ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències a l'entorn assistencial de la pràctica professional. Durant el seu desenvolupament, l'alumne/a, participa en la pràctica clínica, així com en tutories grupals que l'orienten a la reflexió sobre la pràctica clínica.

Per poder realitzar el Pràcticum IV, és necessari tenir aprovats els Pràcticums I i II.

El Pràcticum IV està compost per un bloc pràctic de pràctiques externes a centres de fisioteràpia especialitzada, i un altre bloc d’elaboració de treballs relacionats amb les pràctiques. 

El tutor/a clínic/a serà de l’entitat col·laboradora on l’alumne realitzarà les pràctiques i la seva principal funció serà vetllar pel bon desenvolupament de les mateixes respectant la seva finalitat formativa. Aquesta figura es presenta com una eina indispensable en l’aprenentatge de l’alumne/a durant aquest període. L’assessorament, acompanyament i tutorització assegura la qualitat en el procés d’assoliment de coneixements teòrics i pràctics de l’alumne/a, en una àrea de transcendent importància, com són les pràctiques externes.

El/la tutor/a acadèmic/a serà un/a professor/a de la universitat que orienta el procés d’aprenentatge de l'estudiantat sempre des d'una perspectiva docent i en contacte amb el tutor/a clínic/a.

Ambdós tutors tenen la funció de garantir tant el desenvolupament de les competències adquirides per l'alumnat com la seva avaluació. Aquesta, es tracta d'una avaluació continuada i formativa, on s'avaluen tant competències genèriques com específiques de cadascun dels Pràcticums.

En aquesta assignatura, l'alumnat posa en pràctica els coneixements obtinguts durant l'aprenentatge teòric de la titulació i articulen la teoria amb la pràctica desenvolupant la capacitat crítica necessària per la formació d’interrogants professionals.  

L'assignatura del Pràcticum IV té com a objectiu principal el contacte directe amb els pacients i l'equip multidisciplinari en diferents centres de fisioteràpia especialitzada on es tracten pacients amb diferents lesions agudes, subagudes i cròniques de diferents nivells de complexitat per tal d'afavorir l'aprenentatge en l’avaluació, diagnòstic i tractament dels diferents processos patològics on actua el/la Fisioterapeuta.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma es facilitarà l'assoliment dels coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent. No obstant i això, en relació amb aquells continguts pràctics de l'assignatura en què resulti imprescindible l'adquisició de competències procedimentals i actitudinals per part de l'alumnat, es pot considerar, si la situació sanitària ho requereix, la suspensió parcial i temporal d'aquesta amb el consegüent ajornament en la seva continuïtat fins que la situació de salut ho permeti.

Resultats d'aprenentatge


- Avaluar l'estat físic i mental del pacient. Determinar el nivell de disfuncions, minusvalideses i limitacions individuals i socials.
- Analitzar les expectatives del pacient respecte a la seva evolució, demandes i necessitats. Establir el protocol d'intervenció mitjançant la pràctica d'activitat física en funció de la negociació conjunta entre fisioterapeuta i pacient.
- Aplicar tecnologies per l'evolució del pacient. Incorporar nous instruments de mesures que facilitin l'objectivació de les intervencions. Participar en la validació d'eines d'avaluació per la seva incorporació en la pràctica clínica.
- Realitzar el diagnòstic de fisioteràpia per determinar les disfuncions i minusvalideses que requeriran intervenció de fisioteràpia específica.
- Avaluar beneficis i riscos establint un criteri d'intervenció en funció de les prioritats i efectes perseguits.
- Aplicar les teràpies adequades en cada situació per poder obtenir el benefici més alt i la eficàcia més gran.
- Analitzar els efectes produïts per les intervencions. Avaluació de resultats i efectes adversos.
- Interactuar amb els altres professionals sanitaris i de l'activitat física per fonamentar un pla d'intervenció basat en els diagnòstics clínics específics de cada una de les professions. Establir objectius conjunts d'intervenció.
- Dissenyar i aplicar programes de prevenció mitjançant l'activitat física per subjectes amb factors de risc o amb patologia crònica.
- Participar en polítiques sanitàries fonamentades en la pràctica d'activitat física per la prevenció de malalties.
- Desenvolupar projectes empresarials focalitzats al tractament i prevenció mitjançant la pràctica d'activitat física per persones amb factors de risc o amb patologia crònica.

Metodologia de treball


- Pràctiques externes a centres assistencials durant el període establert al calendari acadèmic i segons l'horari pactat entre el centre i el/la Gestor/a del Pràcticum.
- Presentació de casos per part de l'alumnat: realització dels treballs individuals durant el període de pràctiques externes.
- Seminaris presencials individuals i/o grupals amb el/la tutor/a acadèmic/a.
- Tutories no presencials per les quals l'alumne/a disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic del seu tutor/a acadèmic/a i la intranet de la UPF.
- Activitats no presencials dedicades a la resolució d'exercicis pràctics a partir de dades facilitades pel professor/a de l'assignatura per a completar la formació específica del Pràcticum.

Continguts


Les pràctiques externes tutelades pretenen que l'estudiantat desenvolupi i integri, de manera continuada i progressiva, les competències necessàries per aplicar en un context real professional els coneixements adquirits en les diferents matèries que configuren el pla d'estudis.

El Pràcticum IV integra tots els coneixements, habilitats, destreses, actituds i valors adquirits en totes les matèries del Grau en Fisioteràpia i es duu a terme sota la tutela de fisioterapeutes qualificats i amb àmplia experiència professional.

Durant les pràctiques externes es desenvoluparan totes aquelles competències professionals que capacitin l’estudiant per proporcionar un tractament fisioterapèutic eficaç i una assistència integral al pacient/usuari.
Els continguts que es treballaran al Pràcticum IV estan relacionats amb l'aprenentatge del model pràctic de la intervenció de fisioteràpia en les diferents especialitats de la professió, com prevenció, l'avaluació, el diagnòstic específic, disseny dels diferents protocols d'intervenció i plans d’actuació personalitzats.

 

Activitats d'aprenentatge


L'objectiu d'aquestes activitats és que l'alumne desenvolupi un rol actiu davant del seu procés d'aprenentatge fomentant l'aprenentatge col·laboratiu així com el pensament crític davant de situacions habituals a la pràctica clínica dels professionals de fisioteràpia.

L’alumnat, sota supervisió de fisioterapeutes especialistes, realitzarà pràctiques externes en centres assistencials.
Es realitzaran tutories i seminaris en grups per l’assessorament en la realització dels treballs individuals.

Els treballs individuals del Pràcticum IV consten de l'elaboració d'un cas clínic i infografia, d'un procés d'atenció de fisioteràpia en un pacient real de les pràctiques realitzades, escollit pel propi estudiant amb l'assessorament del seu tutor/a clínic/a.

L'entrega dels treballs es realitzarà a través de l'aula virtual tenint en compte les dates d’entrega especificades al cronograma de l’assignatura.

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació del Pràcticum es basa en la valoració de les competències assolides per l’alumnat.  Es realitzarà de forma continuada per part del tutor/a clínic/a i un seguiment proper del tutor/a acadèmic/a. Aquesta avaluació es basa en les competències bàsiques i específiques del Pràcticum.

Els agents avaluadors del Pràcticum són els Tutors/es Acadèmics i els Tutors/es Clínics:

 • El/la Tutor/a Acadèmic/a avaluarà la presentació oral i el desenvolupament del cas clínic mitjançant una rúbrica d’avaluació.
 • El/la Tutor/a Clínic/a avaluarà l’assistència i el desenvolupament de les pràctiques a través d’una rúbrica de valoració de les competències assolides.

L'avaluació final de l'assignatura Pràcticum s'estableix a través del resultat de l'avaluació del tutor/a clínic/a sobre les pràctiques realitzades als centres assistencials i dels treballs individuals supervisats pel tutor/a acadèmic/a.

L'assistència a la totalitat del Pràcticum en els períodes i horaris establerts, és un requisit indispensable per poder ser avaluats i superar l'assignatura.

Únicament es permetrà l’absència de 3 dies de falta justificada per període de Pràcticum.

En cas que les faltes d’assistència justificades superin els dies permesos l’alumne/a suspendrà el període de Pràcticum i l’haurà de recuperar en la seva totalitat, per poder assolir les competències corresponents.

Per tant, la nota final de l’assignatura estarà formada per tres blocs amb la següent ponderació:

Pràctiques externes

Seminari defensa infografia

(70%)

(80%)

(10%)

Treball individual: cas clínic      

(20%)

Per aprovar l'assignatura serà necessari:

 • Superar cada una de les parts que integren l’assignatura amb una nota mínima de 5.
 • Obtenir una nota global de l’assignatura igual o superior a 5.

En el cas de suspendre alguna part, es guarda la nota de les parts aprovades per la recuperació (en el mateix curs acadèmic) i només s’haurà d’avaluar de la part suspesa.

Es considera com alumne/a “no avaluable”, aquell alumne/a que no es presenta a les proves d’avaluació o seminaris programats ni a qualsevol de les activitats formatives que es considerin obligatòries.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Els treballs presentats fora de termini seran avaluats amb la nota mínima de suspens, sense retroaccions per part del/la tutor/a acadèmic. En aquests casos l’alumne/a podrà presentar el treball en període de recuperació.

Les pràctiques externes no superades són recuperables dins el període establert els mesos de juny i juliol del curs acadèmic corresponent.

Segons normativa UPF, els estudiants tindran opció a realitzar la recuperació d’assignatures que hagin obtingut la qualificació de 'suspens', que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

En casos excepcionals d'incompliments greus de la normativa de les pràctiques externes, l'assignatura Pràcticum quedarà suspesa, sense dret a recuperació, i la Junta de Titulació i l'equip de Pràcticum, es reserva el dret sense prejudici de tramitar l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

S'utilitzarà un sistema de qualificació quantitatiu (de 0 a 10) i qualitatiu (suspès, aprovat, excel·lent, matrícula d'honor) segons el RD 1125/2003.

Es recomana a l'alumnat de Pràcticum que consulti i llegeixi antentament la Normativa Reguladora de Pràctiques Externes de l'ESCST i el Dossier de l'Alumnat Pràcticum en Fisioteràpia als quals poden accedir mitjançant l'aula virtual de cada assignatura Pràcticum.