Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 5

Professorat: 

Jesus Ezequiel Martínez Marín
Rosana Salama Benazar 

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • English

Aquesta assignatura es fa en format virtual (online). El material de classe pot ser en castellà o en anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • B1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteixi de la base de l'educació secundària general, i es sol trobar a un nivell que, si bé té suport en llibres de texte avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

Competències específiques
 • E3_Analitzar les principals estructures politicoadministratives turístiques i interpretar el marc legal que regula les activitats turístiques

 • E6_Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiu de la seva explotació a través de models de gestió innovadors

 • E11_Gestionar els espais territorials turístics d'acord amb principis de sostenibilitat

Competències generals
 • G2_Ser capaç de generar idees i solucionar problemas, tant de manera individual com col·lectiva

Competències transversals
 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya

 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

   

 • T4_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T5_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

 • T3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments

 • T6.Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic

 • T7_ Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


Aquesta assignatura tractarà sobre el punt de vista de la seva importància al turisme i la relació amb la ciutat. La importacia de la correcta direcció i gestió dels ports esportius com a capital no només turístic sinó socioeconòmic de les ciutats portuàries

"L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres".

Resultats d'aprenentatge


Conèixer la gestió empresarial dels ports esportius

Comprendre l'entramat empresarial d'un port amb aquestes característiques.

Analitzar els fluxos de negoci existents als ports esportius

Conéixer les activitats de generació de valor i activitats connexes pròpies de la vida d'un port

Metodologia de treball


 1. Sessions teòriques
 2. Conferències transmeses online / streaming
 3. Presentacions: formats multimèdia que serveixin de suport a les classes
 4. Aprenentatge dirigit
 5. Debats i fòrums: converses en línia. els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel docent. Es tindrà en compte per a l'avaluació la participació, el contingut de les aportacions i la correcta observació de les normes d'ús 
 6. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi dun cas. L'objectiu és contextualitzar l'estudiant en una situació concreta. El docent pot proposar diferents activitats, tant individualment com en grup, entre els estudiants
 7. Resolució d'exercicis: Activitat no presencial dedicada a la resolució dexercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel docent.
 8. Lectura crítica d'articles: Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que desenvoluparan, seguint les fases de la metodologia de recerca, entre les quals hi ha la lectura crítica d'articles

 

Continguts


L'activitat turística dels ports esportius i les estacions nàutiques: Situació actual i perspectives de futur.

Estructura del mercat turístic nàutic i esportiu. Agents de l'entorn turístic i nàutic-esportiu

Planificació i gestió dels ports esportius com a activitat empresarial

Disseny i execució d'estudis de viabilitat econòmica i financera per a nous projectes d'execució

Models de Gestió de Ports Esportius

El màrqueting i la seva adaptació als ports esportius i estacions nàutiques com a producte

 

 

 

 

Activitats d'aprenentatge


Durant el curs, els alumnes realitzaran activitats pràctiques d'avaluació continuada que permetran aprofundir en els coneixements.

La major part de les activitats es basarà en l'anàlisi de casos reals mitjançant el maneig de dades amb criteri acadèmic (articles científics, articles d'actualitat i anàlisi). La profunditat de l'anàlisi serà un valor que cal tenir en compte durant l'avaluació.

 

Sistema d'avaluació


La nota final serà la ponderació de les qualificacions de les activitats realitzades al llarg del trimestre.

Per superar l'assignatura, caldrà que la nota final sigui superior o igual a 5 punts sobre 10

L'avaluació tindrà en compte els aspectes següents amb les valoracions que s'indiquen:

Exercicis pràctics d'avaluació virtual i fòrums obligatoris: Total 3 (tres) punts.

Un examen/treball parcial: 3 (tres) punts.

Un examen final on s'avaluarà la comprensió dels alumnes del contingut de l'assignatura: 4 (quatre) punts

Important: Caldrà que la nota de l'examen final sigui superior o igual a 5 (cinc) punts sobre 10 (deu) per poder fer mitjana amb la resta de la nota.
Només es pot recuperar lexamen final. Els estudiants que no presentin l'examen final no tenen dret a l'examen de recuperació

Bibliografia


Bàsic

Capeta, S. El Charter Náutico. Todo sobre el alquiler de  barcos, Editorial Juventud, S.A., 2007

El Puerto Deportivo - Soluciones Sostenibles Para Un Negocio Rentable. ISBN-13 : 978-1304620385, Ed. Lulu; 2014

Marine pollution in the nautical seaports in Croatia by the effluent of tourists. Journal Of European Transport. (2017)

https://www.academia.edu/35629015/Marine_pollution_in_the_nautical_seaports_in_Croatia_by_the_effluent_of_tourists_pdf 

Martínez Marín, Jesús. (2021) Fundamentos de Logística y Operatividad Portuaria. Ediciones JMM. ISBN13-978-8409278633 Disponible vía: http://n9.cl/xnvdo

Visions for Global Tourism Industry - Creating and Sustaining Competitive Strategies (2012). Ed. Intech, Croàcia. ISBN 978-953-51-0520-6

Martín Osante, José Manuel. 2019. Navegación de recreo y puertos deportivos: nuevos desafíos de su régimen jurídico. ISBN: 9788491237341. Editorial: Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid. España. Págs.: 214

Complementary

Asociació Catalana de Ports Sportius

https://www.acpet.es/es/

Puertos Deportivos con más atraques: Empuriabrava (Girona) 5000 el mayor de España

https://www.nauticadigital.com/marina/puertos-deportivos-con-mas-atraques-empuriabrava-girona-5000-el-mayor-de-espana/

Ports de la Generalitat

https://ports.gencat.cat/es/