Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Lluís Garay

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Català/Castellà. Alguns recursos complementaris en Anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

Competències específiques
 • E8_Dirigir diferents tipus d'entitats turístiques definint objectius, estratègies, polítiques comercials i gestionant els recursos financers

Competències generals
 • G1_ Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de concens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

 • G4_Integrar els valors de justicia social, d'igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació controbueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i que es basa en la cultura del diàleg i de la pau

   

Competències transversals
 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya

 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

   

 • T4_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T5_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

 • T3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments

 • T6.Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic

 • T7_ Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


Les societats dels països del nostre entorn geogràfic i econòmic han experimentat importants transformacions pel que fa als models d’oci en les darreres dècades. Aquestes transformacions han vingut acompanyades d’importants canvis en altres esferes (demografia, tecnologia, consciència ambiental), donant lloc a nous productes i mercats i també rejovenint d’altres que s’havien desenvolupat fa dècades o fins i tot segles.

En general, es preveu que el temps d’oci i les necessitats de gestionar el nostre benestar vagin en augment, en totes les societats, però particularment en aquelles amb un nivell de desenvolupament social i econòmic més gran.  Aquesta realitat convida a conèixer quins han estat les principals forces o motors que han transformat l’oci recentment així com anticipar amb detall quins són aquells recursos i processos que poden impulsar nous canvis, a imaginar escenaris plausibles i a detectar noves oportunitats que ara com ara potser no són prou evidents o tot just comencen a intuir-se.

Resultats d'aprenentatge


Estudi de l'evolució cap a la societat de l'oci.

Anàlisi de l'oci associat a diferents territoris i recursos.

Creació de productes i esdeveniments lligats a l’oci.

 

Al finalitzar l'assignatura l'alumne serà capaç de:

Identificar productes relacionats amb l'oci i el benestar i desenvolupar models de negoci innovadors.

A més de:

 • Entendre els motors que han propiciat el desenvolupament de l’oci a les nostres societats en relació a diferents escenaris i recursos
 • Aconseguir una visió de l’oci i el benestar que vagi més enllà de les propostes específicament turístiques que s’han vist durant el doble grau
 • Detectar i analitzar les noves tendències en la manera d’entendre l’oci.
 • Conèixer les variables externes i les noves tecnologies que podrien tenir un impacte més significatiu en les activitats d’oci
 • Entendre el procés de presa de decisions dels consumidors, en particular les decisions de compra
 • Imaginar nous models de negoci viables en l’àmbit de l’oci. Analitzar casos d’èxit (des de diferents perspectives) actuals i proposar nous models possibles.
 • Aplicar de manera pràctica i directa conceptes i experiències de l’assignatura als TFGs que els alumnes estan desenvolupant.

Metodologia de treball


Donada la situació de l’assignatura al pla d’estudis, es prioritzarà el debat i la participació activa dels estudiants a les classes. Hi haurà una retroalimentació permanent entre la participació de l’alumne i les píndoles de coneixement que el professor compartirà de manera verbal o a través de continguts disponibles a l’aulari.

Es treballaran també, en aquest cas de manera individual, casos d’estudi reals que els estudiants podran adaptar als seus interessos. Finalment, també es privilegiarà el treball col·laboratiu amb una activitat final en grup.

 

Continguts


 1. Antecedents de l'oci. De les primeres manifestacions lligades a l’oci en l’antiguitat fins a l’oci en les primeres etapes de la industrialització
 2. L'oci de sol i platja. La costa com a gran protagonista de l’oci a les societats fordistes o industrials del segle XX.
 3. L'oci a l'àmbit urbà. La ciutat pren el relleu com principal escenari de l’oci post-industrial. Èxit i perills de l’oci a les ciutats globalitzades del segle XXI.
 4. L'oci a l'àmbit rural. L’oci com a eterna esperança de desenvolupament per a les economies i societats buidades de l’àmbit rural.
 5. L'oci vinculat als recursos naturals. La natura en el centre de les noves manifestacions d’oci de les societats desenvolupades.
 6. L'oci vinculat als recursos culturals. La cultura com eix d’unes tipologies que han passat de l’elitisme a la massificació.
 7. L'oci responsable i accessible. De les necessitats d’un oci compatible amb el context climàtic, social i econòmic als perills del greenwashing.
 8. L'impacte de les TIC a l'oci. Les profundes transformacions en el marc de la revolució tecnològica. D’Internet a l’impacte de les plataformes i el metavers.
 9. Innovació a la producció d'oci. Noves possibilitats de transformació que conjuguen sostenibilitat i tecnologia o que s’aparten de les mateixes.
 10. Exemples de productes d'oci. La necessitat de que les noves generacions de professionals s’empoderin en les propostes d’oci futures.

 

Activitats d'aprenentatge


Es valorarà de manera molt positiva la participació activa a les classes, que volen tenir una vocació més de debat que de classe magistral. Es realitzaran dos treballs relacionats amb casos d’Estudis pràctics al voltant de la realitat de l’oci a les nostres societats. Com també s’ha esmentat, es realitzarà un treball grupal final per desenvolupar la cooperació entre els estudiants. Es tancarà l’assignatura amb un examen final que no hauria de significar dedicar molt esforç extra si s’han seguit les anteriors activitats.

Sistema d'avaluació


La nota final de l’assignatura es conformarà per la suma de diferents activitats d’avaluació continuada:

 1. Participació activa a les classes presencials. 10%
 2. Participació als debats a l'aula virtual. 10%
 3. Treball individual en estudi de casos, cerca i creació de nous exemples (30%)
 4. Treball grupal que mostri l’aplicació dels conceptes treballats en un model de negoci concret (10%).
 5. Exposició del Treball grupal (10%)
 6. Examen final (30%)

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una mitjana de 5 o més i cap de les parts pot tenir menys d’un 4. Sols es pot recuperar l’examen final. Per poder presentar-se a la recuperació és obligatori haver-se presentat a l’examen final.

Bibliografia


Bàsic

Jensen, Rolf i Aaltonen, Mika (2013). The Renaissance Society: How the Shift from Dream Society to the
Age of Individual Control will Change the Way You Do Business. McGraw‐Hill Education

Bauman, Zygmunt (2003). Modernidad líquida. Editorial del Fondo de Cultura económica.

Puertas, Xavier (2014). Gestión del ocio en el ámbito turístico. Editorial Síntesis.

Complementary

Cànoves, Gemma; Herrera, Luis i Villarino, Montserrat (2005). Turismo rural en España: paisajes y usuarios, nuevos
usos y nuevas visiones. Cuadernos de Turismo (15).

André, María Encarnación (2002). El turismo urbano en España: retos y oportunidades de una actividad en
expansión. Economistas (XX, 92).

Anton Clavé, S. (2006). De los procesos de diversificación y cualificación a los productos turísticos
emergentes. Cambios y oportunidades en la dinámica reciente del turismo litoral. Papeles de
Economía Española (2004, 102).

SRI, Global Wellness Institute (2013) The Global Wellness Tourism Economy

https://globalwellnessinstitute.org/

https://www.researchgate.net/publication/306321621_Sensorization_to_Promote_the_Well-Being_of_People_and_the_Betterment_of_Health_Organizations

https://www.worldleisure.org/