Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Narcís Martí Fabregó

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • Català

Competències


Competències bàsiques
 • B1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteixi de la base de l'educació secundària general, i es sol trobar a un nivell que, si bé té suport en llibres de texte avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

Competències específiques
 • E2_Analitzar els impactes que genera el turisme en els seus aspectes econòmics, socials i mediambientals i aportar solucions innovadores

Competències generals
 • G3_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

 • G2_Ser capaç de generar idees i solucionar problemas, tant de manera individual com col·lectiva

Competències transversals
 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya

 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

   

 • T4_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T5_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

 • T3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments

 • T6.Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic

 • T7_ Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


Durant les sessions s'anirà aprofundint sobre el concepte i la implantació d'un Sistema de Gestió de la Qualitat dins d'una empresa turística. S'analitzarà cada un dels passos a realitzar per assegurar el disseny del servei per assegurar la satisfacció de l'hoste, comensal o visitant. Així com el control i millora del servei utilitzant diferents eines i indicadors.

 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Analitzar, dissenyar, controlar i millorar els serveis turístics oferts per l'empresa, seguint els objectius i estratègies marcades per les diferents polítiques de l'empresa.

Metodologia de treball


A part de les exposicions magistrals del professor s'aniran realitzant exercicis sobre anàlisis i càlculs de casos verídics, en els quals l'alumna haurà de buscar la millor solució a problemes i millores en els serveis.

Primer es portarà a terme una exposició del tema a tractar, seguidament es faran exemples real sobra l'aplicació de la part teòrica del tema i seguidament l'alumna rebrà un altre exercici que haurà de solucionar.

El treball, per altra banda, estarà formada per dues entregues. La primera entrega serà la d'un treball o cas real que vulguin millorar o implantar un Sistema de Gestió de Qualitat. Una vega aplicada la teòrica i la pràctica donada durant les sessions hi haurà la segona entrega del treball amb les millores adoptades o amb el Sistema de Qualitat implantat. Finalment hi haurà una auditoria interna del treball.

Continguts


1- La qualitat en el servei turístic
2- Implantació del Sistema de Qualitat
3- Visió de la qualitat en establiments turístics
4- Definició del servei ofert en establiments turístics
5- Gestió per Mapes de Processos
6- Eines de la qualitat
7- Cost de la qualitat i la no qualitat
8- La qualitat en establiments turístics en relació amb el seu entorn

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques

AF3. Treball en grup

AF4. Treball Individual

AF5. Estudi personal

AF7. Tutories presencial

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura serà:

50% de la nota sobre els exàmens parcials i finals. L'examen parcial permet alliberar material teòric en l'examen final

45% de la nota sobre el treball de grup. El treball de grup estarà dividit entre una part grupal, un altre individual i una auditoria interna.

5% de la nota sobra els exercicis que es vagin fent durant les sessions i també sobra l'assistència a classe.


Cal aprovar l'examen final per comptabilitzar el porcentatge del treball i les pràctiques

Recuperació: Només es recupera l'examen

L'ASSISTÈNCIA MÍNIMA PER APROVAR L'ASSIGNATURA ÉS DE 18 SESSIONS.

Bibliografia


Bàsic

Marti Fabregó N. (2022) EL director de calidad en empresas de alojamiento y restauración. Editorial Diaz de Santos. Madrid

Martí Fabreó, N. (2021). Gestión por procesos en hostelría y restuaración. Manual de mapas de procesos para servicios de hostelría y restauración. Editorial Círculo Rojo.

Complementary

Deming W. Edwards.(1989) Calidad, productividd y competitividad. La salida de la crisis. Editorial Diaz de Santos

Grönroos Ch. (1994) Marketing y gestión de servicios. Editorial Diaz de Santos

Amat, O. (2005) Costes de la calidad y de no calidad. Gestión 2000