Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Roberto Dopeso Fernández

Idiomes d'impartició


 • English

Anglès 100%

Competències


Competències bàsiques
 • B1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteixi de la base de l'educació secundària general, i es sol trobar a un nivell que, si bé té suport en llibres de texte avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis postriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E4_Convertir un problema "empíric" en un projecte d'investigació i elaborar conclusions

Competències generals
 • G3_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

 • G4_Integrar els valors de justicia social, d'igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació controbueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i que es basa en la cultura del diàleg i de la pau

   

 • G2_Ser capaç de generar idees i solucionar problemas, tant de manera individual com col·lectiva

Competències transversals
 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya

 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

   

 • T4_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T5_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

 • T3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments

 • T6.Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic

 • T7_ Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


Conèixer quins són els principals mètodes d'investigació de mercats tant quantitatius com qualitatius.

 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


 • Aplicar tècniques estadístiques qualitatives i quantitatives per a la investigació de mercats.
 • Plantejar, organitzar, realitzar i presentar un projecte d'investigació de mercats en l'àmbit empresarial del sector turístic i utilitzar els resultats obtinguts per a la presa de decisions.

Metodologia de treball


La metodologia consisteix en la combinació de diferents tipus d'activitats que en combinació busquen el desenvolupament dels continguts temàtics d'una forma dinàmica i convenient. Les activitats que composen aquesta metodologia són les següents

Sessions teòriques:

Sessions magistrals per part del professor per explicar els continguts temàtics del curs, s'utilitzarà en les sessions introductòries i per als temes més complexos de l'assignatura.

Discussió de Articles Especialitzats, es tracta de posar l'estudiant en coneixement de l'avantguarda en el camp de la investigació de mercats. Quins són els desenvolupaments més recents i que aplicabilitat tenen dins del nostre marc d'aprenentatge.

Presentació dels Alumnes: Els alumnes hauran de presentar alguns dels continguts de la classe al davant dels seus companys, de tal manera que demostrin la seva capacitat d'investigar i presentar resultats, així com manejar preguntes per part dels seus companys.

Aprenentatge dirigit

Control de Lectura: Seran petites proves realitzades abans de les classes en les que hi hagi la discuión d'un article per a poder comprovar que tots els alumnes s'hagin familiaritzat amb el material que es discutirà a classe.

Casos Pràctics: Es demanarà que els alumnes participin en equip en la resolució d'un cas pràctic que presentarà una situació real (o hipotètica recreant un problema real) que requereix la resolució d'una problemàtica relacionat amb els temes vistos a classe.

Discussió de Article Divulgatius: La intenció serà relacionar la temàtica teòrica de classe amb articles divulgatius (notícies, reportatges, documentals, etc.) de recent presentació per il·lustrar l'aplicació dels coneixements en temes

Aprenentatge autònom:

Exercicis Teòrics: Són exercicis que busquen reforçar els coneixements teòrics de l'assignatura per part dels alumnes. Poden ser individuals o en equip.

Treball Final: Els alumnes hauran de treballar en equip en la planificació, disseny i execució d'un Pla de Recerca de Mercats. El treball ha de ser presentat al davant del professor i els seus companys així com la generació d'un informe escrit.

 

Per a la resolució d'alguns dels exercicis, així com per l'anàlisi dels resultats dels alumnes utilitzessin el programa de programari estadístic de base lliure R. De la mateixa manera es recomana que els alumnes portin ordinador portàtil per a algunes de les sessions teòriques i pràctiques.

 

Continguts


Tema 1

Introducció a la Investigació de Mercats

• Definició del Concepte

• Exemples d'Investigació de Mercats

• El sistema de Màrqueting

• Algunes dades del Negoci de la Investigació de Mercats

• Procés d'Investigació de Mercats

Tema 2

Disseny de la Investigació de Mercats

• Definició del problema d'Investigació i Elaboració d'Objectius

• Tipus d'Investigació de Mercat

• Fonts de Dades

Tema 3

 

Tècniques Qualitatives d'Investigació de Mercats

• Grups Focus

• Entrevista en Profunditat

• Observació

• Tècniques Projectives

• Altres Tècniques Qualitatives

Tema 4

Tècniques Quantitatives d'Investigació de Mercats

• Qüestionari

• Experimentació

• Observació Estructurada

Tema 5

Introducció al Programari R

Conceptes bàsics

• Aplicacions per a Investigació de Mercats

Tema 6

Pla de Mostreig i Recollida de Dades

• Els Principis de Mostreig

• Mostreig aleatori simple i Mida de la Mostra

• Procediments més complexos de Mostreig

• Operacions de Camp

Tema 7

Anàlisi de Dades i Elaboració d'Informes

• Processament de Dades

• Anàlisi univariada de Dades

• Anàlisi bivariada

• Anàlisi Multivariada

• L'Informe de la Recerca

• Aplicacions

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques
AF2. Seminaris
AF3. Treball en grup
AF4. Treball individual
AF5. Estudi personal

Sistema d'avaluació


L'avaluació trimestral tindrà en compte els següents aspectes amb els pesos que s'indiquen:

- SE1+SE2. Avaluació Contínua (Exercicis Teòrics, Casos Pràctics, Control de Lectura, Discussió d'Articles i Participació en Classe) 40%

- SE2+SE3. Treball Final 30% (Informe Escrit 20%, Presentació Final 10%)

- SE4. Examen Final 30% (Per passar el curs s'ha d'aprovar l'examen final)

 

Hi haurà una recuperació en acabar el trimestre. Només es recuperarà la qualificació de l'Examen Final, i en casos excepcionals el treball final sempre que ho justifiqui el report escrit. D'aquesta manera, entre un 50-70% de la nota és irrecuperable.

Bibliografia


Bàsic

Feinberg, Fred M., Thomas C. Kinnear, and James R. Taylor. (2013) Modern Marketing Research: Concepts, Methods, and Cases. Stamford: Cengage Learning,

Malhotra, N. (2020). Marketing research. Harlow. Pearson

Complementary

Fernández Nogales, Ángel. “Investigación y técnicas de mercado”  Editorial ESIC, 2ª Edición, 2004.

Burns, A. (2016). Marketing research, global edition. Pearson Education Limited.

Merriam, S., & Tisdell, E. (2015). Qualitative research (4th ed.). Jossey-Bass (Wiley).

Maxwell, J. (2013). Qualitative research design. Los Angeles: SAGE.