Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Marc Terradellas Fernández

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Anabel Casanovas Alvarez
Estefania Casas Patarro 
Karima Bouallalene Jaramillo 
Marc Terradellas Fernández 
Marta Casanovas Marbà 
Mª José Alfonso Pavón 
Nerea Sánchez Giménez 
Raquel Tornero Saltó 

Competències


Competències bàsiques
 • B4_F Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

   

 • B5_F Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E4_F Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel.lectuals i destreses tècniques i manuals, que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, de manera que, a l'acabar els estudis, els estudiants sàpiguen aplicar tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com actuacions en l'atenció primària i comunitària

   

 • E9_F Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats

   

 • E10_F Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats

   

 • E11_F Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, oferint una assistència integral als pacients

   

 • E12_F Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut

   

 • E14_F Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, així com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions

   

 • E16_F Capacitat per portar a terme intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

   

 • E18_F Adquirir habilitats de gestió clínica que incloguin l'ús eficient dels recursos sanitaris i desenvolupar activitats de planifiació, gestió i control de les unitats assistencials on es doni atenció en fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris

   

 • E19_F Saber comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals

   

Competències transversals
 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


Les diferents assignatures que conformen el Pràcticum, garanteixen els crèdits i hores formatives clíniques segons es recull a la directiva 2013/55UE del 20 de novembre de 2013. Comprèn totes aquelles activitats dins del procés ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències a l'entorn assistencial de la pràctica professional. Durant el seu desenvolupament, l'alumne/a, participa en la pràctica clínica, així com en tutories grupals que l'orienten a la reflexió sobre la pràctica clínica.

El Pràcticum I està compost per un bloc pràctic de pràctiques externes a centres de fisioteràpia concertades amb mútues privades, i un altre bloc d’elaboració de la memòria de pràctiques externes i un seminari presencial reflexiu de l’experiència del primer contacte amb pacients reals.

El tutor/a clínic/a serà de l’entitat col·laboradora on l’alumne realitzarà les pràctiques i la seva principal funció serà vetllar pel bon desenvolupament de les mateixes respectant la seva finalitat formativa. Aquesta figura es presenta com una eina indispensable en l’aprenentatge de l’alumne/a durant aquest període. L’assessorament, acompanyament i tutorització assegura la qualitat en el procés d’assoliment de coneixements teòrics i pràctics de l’alumne/a, en una àrea de transcendent importància, com són les pràctiques externes.

El/la tutor/a acadèmic/a serà un/a professor/a de la universitat que orienta el procés d’aprenentatge de l'estudiantat sempre des d'una perspectiva docent i en contacte amb el tutor/a clínic/a.

Ambdós tutors tenen la funció de garantir tant el desenvolupament de les competències adquirides per l'alumnat com la seva avaluació. Aquesta, es tracta d'una avaluació continuada i formativa, on s'avaluen tant competències genèriques com específiques de cadascun dels Pràcticums.

En aquesta assignatura, l'alumnat posa en pràctica els coneixements obtinguts durant l'aprenentatge teòric de la titulació i articulen la teoria amb la pràctica desenvolupant la capacitat crítica necessària per la formació d’interrogants professionals.  

L'assignatura del Pràcticum I té com a objectiu principal el contacte directe amb els pacients i l'equip multidisciplinari en diferents mútues privades, on es tracten pacients amb diferents lesions agudes, subagudes i cròniques de diferents nivells de complexitat per tal d'afavorir l'aprenentatge en l’avaluació, diagnòstic i tractament dels diferents processos patològics on actua el/la Fisioterapeuta.

 

Resultats d'aprenentatge


 • RA15: Aplica, basat en el coneixement, els principis conductuals en el context educatiu, recreatiu, de l'activitat física i la salut i de l'entrenament esportiu.
 • RA17: Tria tècniques de modificació de conducta que es poden utilitzar en els diferents àmbits d'actuació professional.
 • RA20: Identifica els principals agents físics utilitzats en les intervencions de fisioteràpia. Classificar-los segons el seu efecte i importància i establir ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.
 • RA21: Analitza les expectatives del pacient respecte a la seva evolució, demanda i necessitats.
 • RA22: Estableix el protocol d'intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.
 • RA23: Realitza el diagnòstic fisioterapèutic per a determinar les disfuncions i minusvalideses que requeriran d'una intervenció específica de fisioteràpia.
 • RA24: Interactua amb els altres professionals de la salut i de l'activitat física per a fonamentar un pla d'intervenció basat en els diagnòstics clínics específics de cadascuna de les professions.
 • RA27: Interactua amb els professionals mèdics per al guany d'eficàcia terapèutica. Estableix objectius conjunts d'intervenció.
 • RA28: Identificar els principals tractaments utilitzats en les intervencions de fisioteràpia per a cadascuna de les especialitats clíniques. Classificar-los segons la seva importància i establir ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.
 • RA29: Analitza els efectes produïts per les intervencions. Avalua beneficis i riscos i establir un criteri d'intervenció en funció de les prioritats i efectes perseguits.
 • RA30: Analitza les expectatives del pacient per a cadascuna de les especialitats clíniques respecte a la seva evolució, demandes i necessitats.
 • RA32: Aplica tecnologies per a l'avaluació del pacient. Incorpora nous instruments de mesurament que facilitin l'objectivació de les intervencions. Participa en la validació d'eines d'avaluació per a la seva incorporació en la pràctica clínica.
 • RA35: Aplica, les tècniques manuals i instrumentals avançades per al tractament de les disfuncions múscul esquelètiques. Avaluació dels resultats i d'efectes adversos.
 • RA41: Adquireix criteris bioètics per al tractament de les persones amb problemes de salut.
 • RA48: Incorpora la comunicació i difusió de resultats com a part del procés d'intervenció terapèutica.
 • RA51: Aplica les teràpies adequades en cada situació per a poder obtenir el benefici més alt amb la major eficàcia. Aplica les tècniques manuals i instrumentals per al tractament de les disfuncions derivades de la pràctica esportiva. Avalua els resultats i d'efectes adversos.
 • RA53: Dissenya i aplica programes de prevenció mitjançant l'activitat física per a subjectes amb factors de risc o patologia crònica.

Metodologia de treball


- Pràctiques externes a centres assistencials durant el període establert al calendari acadèmic i segons l'horari pactat entre el centre i el/la Gestor/a del Pràcticum.

- Presentació de casos per part de l'alumnat: realització dels treballs individuals durant el període de pràctiques externes.

- Seminaris presencials individuals i/o grupals amb el/la tutor/a acadèmic/a.

- Tutories no presencials per les quals l'alumne/a disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic del seu tutor/a acadèmic/a i la intranet de la UPF.

- Activitats no presencials dedicades a la resolució d'exercicis pràctics a partir de dades facilitades pel professor/a de l'assignatura per a completar la formació específica del Pràcticum.

Continguts


Les pràctiques externes tutelades pretenen que l'estudiant desenvolupi i integri, de manera continuada i progressiva, les competències necessàries per aplicar en un context real professional els coneixements adquirits en les diferents matèries que configuren el pla d'estudis.

El Pràcticum I integra tots els coneixements, habilitats, destreses, actituds i valors adquirits en totes les matèries del Grau en Fisioteràpia i es duu a terme sota la tutela de fisioterapeutes qualificats i amb àmplia experiència professional.

Els continguts que es treballaran al Pràcticum I estan relacionats amb l'aprenentatge del model pràctic de la intervenció de fisioteràpia en les diferents especialitats de la professió, com prevenció, l'avaluació, el diagnòstic específic, disseny dels diferents protocols d'intervenció i plans d’actuació personalitzats

Activitats d'aprenentatge


MD2. Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos reals o simulats.

MD3. Resolució d'exercicis i problemes: exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs.

MD4. Aprenentatge basat en problemes (ABP): desenvolupar coneixements actius a través de la resolució de problemes.

MD6. Aprenentatge cooperatiu: fomentar coneixements actius i significatius de manera cooperativa.

Sistema d'avaluació


L'avaluació del Pràcticum es basa en la valoració de les competències assolides per l’alumnat.  Es realitzarà de forma continuada per part del tutor/a clínic/a i un seguiment proper del tutor/a acadèmic/a. Aquesta avaluació es basa en les competències bàsiques, transversals i específiques del Pràcticum.

Els agents avaluadors del Pràcticum són els Tutors/es Acadèmics i els Tutors/es Clínics.

L'avaluació final de l'assignatura Pràcticum s'estableix a través del resultat de l'avaluació del tutor/a clínic/a sobre les pràctiques realitzades als centres assistencials i dels treballs individuals supervisats pel tutor/a acadèmic/a.

L'assistència a la totalitat del Pràcticum en els períodes i horaris establerts, és un requisit indispensable per poder ser avaluats i superar l'assignatura.

Únicament es permetrà l’absència de 3 dies de falta justificada per període de Pràcticum. En cas que les faltes d’assistència justificades, siguin per motius mèdics i superin els dies permesos l’alumne/a suspendrà el període de Pràcticum i la Junta de Pràcticum decidirà la viabilitat de la recuperació en el període establert i acordat amb el centre de pràctiques.

 

Qualsevol falta d’assistència a pràctiques injustificada, es considerarà un No Presentat (NP) amb el suspens de l’assignatura i sense dret a recuperació.

 

La nota final de l’assignatura estarà formada per tres blocs amb la següent ponderació.

             Pràctiques Externes: 65%

             Memòria de Pràctiques Externes: 20%

             Seminari reflexiu: 15%

Es necessari superar cada una de les parts que integren l’assignatura amb una nota mínima de 5.

Segons normativa UPF, els estudiants tindran opció a realitzar la recuperació d’assignatures que hagin obtingut la qualificació de 'suspens', que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació. En el cas de suspendre alguna part, es guarda la nota de les parts aprovades per la recuperació (en el mateix curs acadèmic) i només s’haurà d’avaluar de la part suspesa.

Es considera com alumne/a “no presentat” (NP), aquell que no es presenti al centre de pràctiques, que no presenti els treballs avaluables o no es presenti als seminaris programats. En aquest casos, no es tindrà dret a recuperació, quedant l’assignatura suspesa en la seva totalitat.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

En casos excepcionals d'incompliments greus de la normativa de les pràctiques externes, l'assignatura Pràcticum quedarà suspesa, sense dret a recuperació, i la Junta de Titulació i l'equip de Pràcticum, es reserva el dret sense prejudici de tramitar l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

S'utilitzarà un sistema de qualificació quantitatiu (de 0 a 10) i qualitatiu (suspès, aprovat, excel·lent, matrícula d'honor) segons el RD 1125/2003. 

Es recomana a l'alumnat de Pràcticum que consulti i llegeixi antentament la Normativa Reguladora de Pràctiques Externes de l'ESCST i el Dossier de l'Alumnat Pràcticum en Fisioteràpia als quals poden accedir mitjançant l'aula virtual de cada assignatura Pràcticum.