Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Gonzalo Berger Mulattieri

Competències


Competències bàsiques
 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Competències específiques
 • CE6. Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seva explotació a través de models de gestió innovadors.

Competències generals
 • CG2. Ser capaç de generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com col·lectiva.

 • CG3. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reevaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

 • CG4. Ser capaç d'integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Turisme i Gestió de l'Oci contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments.

 • CT4. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

 • CT5. Dominar les principals aplicacions de les eines informàtiques i les noves tecnologies per a l'activitat acadèmica ordinària.

 • CT6. Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic.

 • CT7. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


Introducció a l’espai turístic:taxonomies, models i sistemes de catalogació de recursos territorials.

Definició de l’espai turístic estatal.

Definició de les principals tipologies turístiques en l’àmbit territorial de les Comunitats Autònomes, així com dels seus principals recursos turístics. 

 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Analitzar el patrimoni cultural i els recursos territorials per desenvolupar productes turístics.

Metodologia de treball


MD1. Classe magistral

MD2. Conferencies

MD3. Presentacions

MD6. Debats i fòrums

MD7. Estudi de cas

Continguts


Tema 1 Introducció a l’espai turístic 

         1.1 Taxonomies turístiques:

           1.1.1 El sistema turístic i  factors de localització turística.

           1.1.2 Taxonomies. Criteris turístics, fluxos i recursos.

         1.2 Tipus d’espais turístics: Destinacions turístiques, marques turístiques, destinació i multi destinació, idea de paisatge i anàlisis dels diferents models de desenvolupament turístics.

         1.3 Models de catalogació i reconeixement de recursos turístics: El pla de desenvolupament turístic. Anàlisi, DAFO i posicionaments estratègics.

Tema 2 La península ibèrica com a destinació turística

         2.1 Les destinacions peninsulars. Recurs, producte i marca

         2.2 Grans recursos turístics peninsulars

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques

AF2. Seminaris

AF3. Treballs en grup

AF4. Treball individual

AF5.Estudi personal

AF6. Pràctiques externes

Sistema d'avaluació


Activitats, exercicis i anàlisi de cas: 20% de la nota final. No recuperables.

Treball assignatura: 20% de la nota final. No recuperable.

Prova final:  50% de la nota final.

Actitud i participació a l’aula i foros de debat: 10% de la nota final.

En el cas de no entregar els treballs en la data límit assenyalada es puntuarà com 0.

 

Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una nota mitja igual o superior a 5. En cas de suspens l’estudiant només recuperarà la prova final.

Per tenir accés a la recuperació és necessari que l’estudiant s’hagi presentat a la prova final.

Bibliografia


Bàsic

LATIESA RODRÍGUEZ, MARGARITA (2009). El turismo en el Mediterráneo. Posibilidades de desarrollo y cohesión. Barcelona. Ramón Areces.

LÓPEZ, DIEGO (ed) (2011). Renovación de destinos turísticos consolidados. Barcelona. Tirant lo Blanch.

Complementary

LÓPEZ OLIVARES, DIEGO (1998). La ordenación y planificación integrada de los recursos territoriales turísticos. Castellón. Publicaciones de la Universidad Jaume I.

VERA,JOSÉ FERNANDO (1997). Análisis territorial del turismo. Barcelona. Ariel Geografía.