Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Lluís Codinas Poch
Benet Maimí Pou 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències específiques
 • Establir projectes de negocis marítims i de l'àmbit de la logística que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, adoptant idees innovadores i creatives

 • Demostrar capacitat per comunicar de manera fluida en llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita en l'entorn de la logística i els negocis marítims

 • Mostrar coneixements i habilitats per a la coordinació dels departaments de compres, aprovisionament, producció i distribució d'un producte a qualsevol empresa, analitzant diferents tipus de tècniques

 • Operacionalitzar l'emmagatzematge de mercaderies, mitjançant aplicacions informàtiques pròpies de la gestió logística

 • Mostrar coneixements sobre l'organització del transport marítim, terrestre, aeri i multimodal, la gestió aduanera i el comerç internacional per a poder gestionar i/o contractar el transport

Descripció


Visió transversal de l'activitat dels creuers turístics des d'un punt de vista d'operacions, logística i de gestió des d'un punt de vista turístic.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


 • Emprendre projectes de negocis marítims que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, aplicant idees innovadores i creatives.
 • Mostrar coneixements sobre les activitats de gestió, direcció, control, organització i planificació d'indústries o explotacions relacionades amb les activitats de la nàutica i el transport marítim.
 • Mostrar coneixements sobre els elements que integren el negoci marítim i les variables que incideixen, utilitzant les tècniques més avançades i innovadores.
 • Mostrar coneixements sobre el paper que exerceix el transport de persones i el turisme de creuers.

Metodologia de treball


La Metodologia docent aplicada a l’assignatura serà:

 •  Classes magistrals: el professor impartirà els coneixements fomentant la participació i el debat.
 • Resolució d’activitats complementàries.
 •  Xerrades de professionals dels sector de Turisme de Creuers.
 • Visites a la infraestructura portuària de creuers.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

 

Continguts


L’ESTRUCTURA DE LA INDÚSTRIA TURÍSTICA

 1. L’IMPACTE DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA A L’ECONOMIA NACIONAL
 2. TIPOLOGIES D’EMPRESES TURÍSTIQUES
 3. TIPOLOGIES DE TURISME

 

EL PRODUCTE

 1. EL CREUER COM A PRODUCTE TURÍSTIC
 2. EL PREU
 3. L’ITINERARI
 4. PRINCIPALS ZONES OPERATIVES
 5. SEGMENTACIÓ DEL MERCAT

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

 1. ASSOCIACIONS NAVIERES
 2. PRINCIPALS GRUPS
 3. ANÀLISI OFERTA-DEMANDA

 

ESTUDI DE LA DEMANADA

 1. ASPECTES QUANTITATIUS
 2. ASPECTES QUALITATIUS

 

COMERCIALITZACIÓ

 1. ANÀLISI DE LA CADENA DE VALOR: INTERMEDIARIS
 2. PRINCIPALS CONVENCIONS I FIRES MONOGRÀFIQUES

 

ELS DESTINS, LES SEVES INFRAESTRUCUTRES I LES OPERATIVES

 1. L’IMPACTE ECONÒMIC LOCAL
 2. L’OFERTA TURÍSTICA
 3. LES INFRAESTRUCTURES PORTUÀRIES DESTINADES ALS CREUERS
 4. LA CONSIGNACIÓ: LES OPERATIVES I PROCESSOS DELS CREUERS

 

ELS RECURSOS HUMANS EN EL CAMP DELS CREUERS

 1. PERFILS
 2. PROCESSOS DE SELECCIÓ
 3. LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

 

EL FUTUR DELS CREUERS TURÍSTICS

Activitats d'aprenentatge


Activitats d’avaluació continuada programades al llarg del curs ( resolució de casos, preparació de lectures, debats i classes, recerca d'informació,...). Caldrà realitzar, com a mínim, un 80% de les activitats.

Treball global de l’assignatura. Equips de 2-3 persones. Consistirà amb la realització del treball del coneixement de l’assignatura.

Sistema d'avaluació


L’avaluació consistirà amb l’avaluació continuada i amb els següents percentatges:

 • 40%: Activitats i participació activa:

Activitats d’avaluació continuada programades al llarg del curs ( resolució de casos, preparació de lectures, debats i classes, recerca d'informació,...). Caldrà realitzar, com a mínim, un 80% de les activitats.

Treball global de l’assignatura. Equips de 2-3 persones. Consistirà amb la realització del treball del coneixement de l’assignatura.

 • 10%: Assistència. Caldrà assistir un 80% de les sessions.
 • 50%: Examen final tipus test amb una pregunta oberta. Mínim un 4 per fer mitjana.

Recuperació. En cas que l’estudiant hagi suspès podrà anar a la recuperació, però només d’aquelles parts que no hagi superat,mantenint-se els percentatges esmentats sobre la nota final. No es podran avaluar aquells/es estudiants que no s’haguessin presentat a la convocatòria ordinària de l’examen ni pujar nota.

Bibliografia


Bàsic

Organización Mundial del Turismo (2008). Turismo de cruceros: Situación actual y tendencias.

Cruise Lines Industry Guide: Books https://guides.library.cornell.edu/cruise/books , CORNELL UNIVERSITY LIBRARY

Dowling, R.; Weeden, Cl.(2017) Cruise Ship Tourismn

Complementary