Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Carlos Escribano Muñoz

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències específiques
 • Establir projectes de negocis marítims i de l'àmbit de la logística que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, adoptant idees innovadores i creatives

 • Mostrar coneixements sobre l'organització del transport marítim, terrestre, aeri i multimodal, la gestió aduanera i el comerç internacional per a poder gestionar i/o contractar el transport

Descripció


DRET DEL TRANSPORT i el seu impacte en tota la cadena logística.

Resultats d'aprenentatge


Respecte del dia a dia de la tasca professional per a la qual es preparen els alumnes, conèixer els drets i deures inherents als transports, per poder complir amb ells amb les màximes garanties de seguretat jurídica.

 

Respecte dels conflictes infreqüents, tenir un coneixement general suficient per enfocar el conflicte, minimitzar-ne els efectes, obtenir proves per acreditar el que ha passat i identificar els seus responsables.

 

Respecte dels conflictes freqüents, tenir una capacitat de resposta immediata i eficaç.

Metodologia de treball


Sessions teòriques: Classe magistral, recolzada amb presentacions (pps) i amb l'anecdotari d'experiències professionals reals.  Es tracta de transmetre en classes orals i amb llenguatge periodístic (que eviti la necessitat d'esforç per captar i recordar el missatge) els coneixements objecte de l'assignatura. Les presentacions pps ajuden a reproduir el missatge oral en escrit, i a la seva consulta via plataforma Moodle o similar

Aprenentatge dirigit: Estudi de casos, a partir de a  de sentències que transmeten no només el Dret, sinó la seva aplicació pràctica.

Aprenentatge autònom: Lectura de textos legals i jurisprudencials, Tutories no presencials. Preparació i desenvolupament d'un cas pràctic.

Continguts


Tema 1.

Transport i reglamentació administrativa. Política del transport a la Unió Europea.

 

 1. El transport com a activitat reglada. Permisos administratius necessaris per a l'activitat.
 2. Política del Transport a la Unió Europea.
 3. Infraestuctures i operadors. El seu règim jurídic.
 4. Policia administrativa de transports: Documentació genèrica necessària per als transports.
 5. Riscos penals. El compliance. El contraban i decomís. Les requises en les operacions antidroga. Tràfic il·legal de persones.
 6. La normativa sobre competència i els transports. Preus. Condicions generals de contractació.
 7. El transport i les Duanes.

 

 

Tema 2.

Règim jurídic del transport intern: Llei del Contracte de Transport Terrestre de Mercaderies, LOTT, ROTT; normes de desenvolupament.

 

 1. Ordenació de transports terrestres: Aspectes administratius i mercantils.
 2. Definició dels actors.
 3. Obligacions: Les autoritzacions i capacitacions administratives.
 4. La documentació del transport. Règim sancionador.

 

 

 

Tema 3.

Transport internacional. Àmbit d'aplicació.

 

 1. Transport intracomunitari de mercaderies. Característiques i reglamentació.
 2. Transport extracomunitari de mercaderies: el règim del quadern TIR: Característiques i reglamentació.
 3. El Conveni CMR.
 4. El Conveni COTIF.
 5. El Conveni de Montreal.

 

Tema 4.

Transport terrestre de mercaderies per carretera.

 

 1. Transport terrestre de mercaderies per carretera. Vehicles pessants i lleugers.
 2. Transport de mercaderies perilloses i especials. El Conveni ADR. El Conveni RID
 3. Transport urgent.
 4. Les Juntes Arbitrals del Transport: funcions arbitrals i altres funcions.
 5. Activitats auxiliars del Transport: operadors de transport de mercaderies.

 

Tema 5.

El transport ferroviari de mercaderies

 

 1. El contracte de transport de mercaderies per ferrocarril: El transport internacional de mercaderies per ferrocarril.
 2. El transport combinat de mercaderies per ferrocarril.

 

Tema 6.

Transport aeri

 1. Regulació jurídica del transport aeri nacional, comunitari i internacional.
 2. El contracte de transport aeri.

 

Tema 7.

Transport multimodal.

 

 1. Regulació jurídica.
 2. Distinció de figures afins: transport multimodal, intermodal i combinat.

 

Tema 8.

Transport i segur.

 

 1. Introducció: elements generals; contracte de transport i contracte d'assegurança.
 2. Assegurança de danys sobre les mercaderies.
 3. Contracte d'assegurança de responsabilitat civil del portador.

Activitats d'aprenentatge


Els materials que es facilitaran als alumnes, vía Moodle:

 1. Textos legals.
 2. Sentències.
 3. Presentacions pdf

Sistema d'avaluació


Avaluació contínua i examen final obligatori:

Assistència a les classes teòriques: mínim del 80% de les sessions (1 punt) o mínim 90 % de les sessions (2 punts).

Participació aplicada i activa en el desenvolupament i resolució del cas pràctic (Fins a 3 punts)

Examen final obligatori. (Per considerar-ho superat i poder augmentar nota global amb els sistemes d'avaluació contínua, requerirà aprovar amb una nota mínima de 5)

En cas de suspens en l'examen final, s'haurà d'acudir a nou examen de recuperació, que -per superar-ho- requerirà de nou una nota mínima de 5, i sense que per això es perdin els punts obtinguts pels sistemes d'avaluació contínua)

Bibliografia


Bàsic

Els materials que es facilitaran als alumnes, vía Moodle:

Textos legals.

Sentències.

Presentacions pdf

Complementary

Manual de Derecho del Transporte

Dir. Fernando Martínez Sanz; Coord. Achim Puetz.

ISBN: 9788497687928

Editorial: Marcial Pons, Edicions Jurídiques i Socials

Data de l'edició: 2010

Derecho europeo y transporte por carretera

Autor: Unai  Belintxon Martín

ISBN: 978-84-9098-047-7

Editorial: Aranzadi

Data de l'edició: 12/05/2015

Colecció: Estudios Aranzadi

El transporte terrestre por carretera: su regulación jurídica en el Derecho Laboral

Autor: CARLOS ARROYO ABAD

ISBN: 978-84-9098-934-0

Editorial: Aranzadi

Data de l'edició: 26/02/2016

Colecció: Estudios Aranzadi