Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Manuel Gomis Bataller

Idiomes d'impartició


  • Castellano
  • Català

Aquesta assignatura s'imparteix en Català i Castellà.

Competències


Competències bàsiques
  • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Competències específiques
  • Seleccionar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat i població i en condicions de seguretat

Competències generals
  • Adquirir la formació científica bàsica aplicada a l'activitat física i a l'esport en les seves diferents manifestacions

  • Elaborar textos escrits i audiovisuals relacionats amb les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Competències transversals
  • Incorporar hàbits de l'excel.lència i de qualitat per a l'exercici professional

Descripció


L'assignatura d'activitats esportives a la platja (ADP) es planteja des d'una perspectiva vivencial, la qual pretén potenciar la participació de l'alumnat en un conjunt d'activitats esportives: voleibol, handbol, rugbi i futbol platja, les quals es consideren esports reglats i amb calendari competitiu a Catalunya. Els esports de la platja es consideren una influència directa en la socialització i cohesió de l'alumnat, així com de conèixer l'essència pròpia de realitzar esports reglats a la platja. En el conjunt de classes pràctiques i tallers d'aprenentatge faran que l'alumnat obtingui un gran coneixement competitiu d'aquests esports.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Endemés, se subratllarà la rellevància social i mediambiental de la perspectiva de gènere, a través del temari de la assignatura, així com mitjançant activitats de cerca de informació i debats crítics.

Continguts


Tema 1. Normatives de seguretat a la platja.

Tema 2. Futbol platja.
2.1. Habilitats tècniques i tàctiques.
2.2. Treballs grupals, avaluació.
2.3. Torneig i competició.

Tema 3. Handbol platja.
3.1. Habilitats tècniques i tàctiques.
3.2. Treballs grupals, avaluació.
3.3. Torneig i competició.

Tema 4. Rugbi platja.
4.1. Habilitats tècniques i tàctiques.
4.2. Treballs grupals, avaluació.
4.4 Torneig i competició

Tema 5. Voleibol platja.
5.1. Habilitats tècniques i tàctiques.
5.2. Treballs grupals, avaluació.
5.3. Torneig i competició.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de setembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

Per superar l’assignatura caldrà que la nota mitjana de les diferents proves obligatòries doni com a mínim un 5 sobre 10. L'assistència a classe és obligatòria i formarà part de l'avaluació continua.

La valoració al final de l’assignatura s’obtindrà mitjançant una avaluació continuada durant tot el trimestre valorada al 100% dividida en (assistència 30%, posició de l'equip en cada una de les lligues 10%, tasques organitzatives de l'assignatura 25%, sessions organitzades 35%).

 

 

Avaluació

Activitat avaluadora

Ponderació

Continua

Treballs en grup

100%

 

En el cas de no arribar al 5 sobre 10 s'haurà de realitzar un treball per optar a la recuperació de l'assignatura.

Activitat avaluadora en período de recuperació

Ponderació

Examen

100%

 

 

 

 

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

http://www.rugbiplatja.cat/

http://fcf.cat/futbol-platja

http://www.rfebm.com/RBMPLAYA.PDF

http://voleiplatja.fcvolei.cat/documentacio_voleiplatja.php

Complementary

AGUADO, A. (2001). Actividades físicas en el medio natural en la Educación Física escolar. Palencia: Patronato Municipal de Deportes

GUILLÉN, R., LAPETRA, S. & CASTERAD, J. (2000). Actividades en la naturaleza. Barcelona: INDE.