Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Maria Carmen Rubinat Masot

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació, d'una forma professional per obtenir competènices que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

   

Competències específiques
 • Promoure la formació d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport

 • Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps de l'activitat física i de l'esport

 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives 

 • Avaluar la condició física, preescriure i desenvolupar els exercicis físics orientats a la salut i en condicions de seguretat per aquests practicants 

Competències generals
 • Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Reconèixer els fonaments epistemològics, històrics i educatius de l'activitat i de l'esport

 • Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

 • Entendre els fonaments de l'acondicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i de l'esport

Competències transversals
 • Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i en altres llengues de presència significativa en l'àmbit científic

 • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Comunicar-se en anglès fluidament, tant oralment como per escrit, en contextos professionals i acadèmics

Descripció


L'objectiu principal d'aquesta assignatura és que l'alumnat adquireixi les competències necessàries per promoure i prescriure estils de vida actius i saludables a tota la població i en totes les franges d'edat, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones i disminuir els riscos de patir malalties no transmissibles.

Aquesta assignatura optativa proposa aprofundir en la prescripció de l'activitat física per a la salut com un hàbit saludable que determina un estil de vida actiu i saludable, tenint en compte les actuals tendències i guies mundials per a la promoció de la salut i la millora de la qualitat de vida.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Continguts


 1. La salut i els seus determinants socials. Conceptes bàsics i contextualització.
 2. Beneficis i riscos de la inactivitat física. Directrius de la OMS sobre AF i comportament sedentari.
 3. Competències  professionals i personals de l'agent del canvi d'estil de vida.
 4. La Salutogènesis. Metodologia i eines d'identificació dels Actius en salut.
 5. Promoció d'activitat física com hàbit saludable a l'entorn laboral. Eines i recursos per ser empresa promotora de la salut. Avaluació de programes.
 6. Arquitectura i urbanisme actiu i saludable. Aprendre a generar i dissenyar accions sobre entorns urbans per afavorir la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 7. Promoció d'activitat física i l'esport en l'àmbit educatiu. Disseny i planificació d'accions per incrementar la salut física en entorns educatius (escoles, instituts, universitats, biblioteques, etc.). Mètodes d'avaluació.
 8. Envelliment Actiu i Saludable. La prescripció d'AF amb gent gran. Dissenyar i planificar accions de promoció de l'activitat física en l'àmbit comunitari. 
 9. Programes de promoció i prescripció d'activitat física i exercici físic dins l'àmbit sanitari a nivell de l'administració pública (Generalitat, Diputació) i ens locals (ajuntaments, consells esportius, clubs, etc.). Avaluació de programes.
 10. Les tecnologies (TICs) aplicades a la salut. Com a través dels dispositius intel·ligents, aplicacions mòbils, etc. s'afavoreix la creació d'un hàbit incrementant la salut de la persona. Ús saludable de les tecnologies.
 11. Disseny de campanyes de promoció d'AF com estil de vida actiu i saludable.

 

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal):
0 - 4,9: Suspens (SS)
5,0 - 6,9: Aprovat (AP)
7,0 - 8,9: Notable (NT)
9,0 - 10: Excel·lent (SB)
La qualificació final de l'alumne és el resultat d'una avaluació contínua a través de diferents activitats avaluatives. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d'acord amb la següent taula de ponderació:

Activitat avaluadora

Ponderació

Competencies avaluadas

 Tasques

 40%

 B3; G4; G6; T3; T7; E7; E9; E13

 Treball grupal

 30%

 B3; G4; G6; T3; T7; E7; E9; E13

 Treball individual

30%

  B3; G4; G6; T3; T7; E7; E9; E13

Criteris NECESSARIS per fer la mitjana entre les activitats avaluadores:

Activitat avaluadora

Criteri per fer la mitjana

Tasques

igual o més  4/10

Treball grupal

igual o més   5/10

Treball individual

igual o més 5/10

REQUISITS PER SUPERAR L'AVALUACIÓ CONTÍNUA:
- Assistència mínima obligatòria a les sessions presencials del 65%. En aquesta forqueta de faltes permeses ja estaran incloses les faltes per malaltia o lesió.
IMPORTANT:
Si no se supera l'avaluació contínua per incompliment d'algun dels requisits necessaris descrits anteriorment, l'alumne suspendrà l'assignatura.
Recuperació:
Es podrà optar a recuperar el treball individual.

D'acord amb la normativa vigent, en l'activitat avaluadora del treball individual, només es podrà optar a la recuperació, si s'ha suspès. En cas de No Presentat, no es podrà optar a la recuperació.

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

Tasques

No recuperables

No recuperables

 Treball grupal

No recuperable

No recuperable

 Treball individual

30%

Recuperable

 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Dement JM , Epling C, Joyner J, Cavanaugh K. Impacts of Workplace Health Promotion and Wellness Programs on Health Care Utilization and Costs: Results From an Academic Workplace. J Occup Environ Med. 2015 Nov; 57(11):1159- 69.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26539763

Organización Mundial de la Salud (OMS). Ambientes de trabajo saludables. Un modelo para la acción: para empleadores, trabajadores, autoridades normativas y profesionales, 2010. http://www.who.int/phe/publications/healthy_workplaces/es/

American College of Sports Medicine (2017). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription (10th ed). Baltimore: Lippincot Williams and Wilkins.

Physical Activity Guidelines 2nd edition. U.S. Department of Health and Human Services, 2018

https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240014886

Guia de Prescripció d'exercici físic per a la salut (Guia PEFS). 2a edició. Generalitat de Catalunya 2022.

Complementary

American College od Sports Medicine (2009). ACSM's Exercise management for persons with chronic diseases and disabilities

Planning healthy and sustainable meetings (WHO, 2018)

Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios. 2020.