Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Alba Pardo Fernandez
Anna Castells Molina 

Idiomes d'impartició


 • Català

Pot haver-hi materials en català, castellà o anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • Demostrar poseir coneixements en una àrea d'estudi que parteixi de la base de l'educació secundària general, i s'acostuma a trobar a un nivell que s'apropa a llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi  

 • Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació, d'una forma professional per obtenir competènices que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

   

Competències específiques
 • Realitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatiu a l'activitat física i de l'esport, amb atenció a les característiques individuals, col.lectives i contextuals de les persones

 • Aplicar els fonaments estètics i expressius al moviment humà

 • Realitzar programes per a les organitzacions i entitats esportives en l'àmbit de l'Oci, Turisme, el Temps Lliure, i l'Espectacle Esportiu

 • Seleccionar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat i població i en condicions de seguretat

Competències generals
 • Reconèixer els fonaments epistemològics, històrics i educatius de l'activitat i de l'esport

 • Entendre els fonaments del joc i de l'esport

 • Aplicar els drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les personas amb discapacitat, de solidaritat, de protecció medioambiental i els valors propios d'una cultura de la pau i de valors democrátics

Competències transversals
 • Desenvolupar habilitats de lideratge, relació interpersonal i treball en equip

   

 • Generar recursos per l'adaptació a noves situacions i resolució de problemes, i per l'aprenentatge autònom i la creativitat

 • Incorporar hàbits de l'excel.lència i de qualitat per a l'exercici professional

Descripció


L'evolució de l'ésser humà va lligada a la seva capacitat d'experimentar i comunicar-se amb el context en què es troba. Així, el joc i l'expressió esdevenen eines fonamentals en el desenvolupament integral de la persona.

L’assignatura “Teoria i pràctica del joc i Expressió corporal” es centra en el coneixement de les bases i estructura dels jocs i els elements que conformen l'expressió corporal per a poder utilitzar-los com a eina de transmissió de continguts i aprenentatges. La metodologia està basada en el descobriment guiat i la pràctica, així com la comprensió de la lògica interna de les manifestacions de joc i expressives.

Es tindrà en compte la inclusió de la perspectiva de gènere en la seva docència.

Aquesta assignatura també disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Continguts


TEORIA I PRÀCTICA DEL JOC MOTOR

 1. Contextualització i conceptes bàsics
  1. Definició de joc
  2. La fitxa d'activitat
  3. Antecedents i evolucions del joc tradicional
 2. Consideracions metodològiques
  1. Àmbits i fases d'aplicació del joc
  2. Estructura interna del joc
  3. Creació de variants i adaptacions
  4. Classificació del joc
 3. Recursos: jocs, activitats, dinàmiques, cantarelles... 

EXPRESSIÓ CORPORAL

 1. Contextualització i conceptes bàsics
  1. Definició d'expressió corporal
  2. Antecedents i principals tendències de l'expressió corporal
  3. El joc i l'expressió corporal
 2. Consideracions metodològiques
  1. Àmbits d'aplicació de l'expressió corporal
  2. Llenguatge corporal i comunicació no verbal
  3. Anàlisi de l'expressió corporal
  4. Expressió i emocions
  5. Eines per una bona Comunicació oral
 3. Creativitat
  1. Tècniques i activitats artístiques corporals
  2. Creació de propostes expressives
 4. Recursos: jocs i activitats d'expressió 

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

La qualificació final de l'alumnat és el resultat d'una avaluació continua a través de diferents activitats avaluatives. Aprovar l'assignatura és el resultat de la qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d'acord amb la següent taula de ponderació 

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

 Examen

50%

T7,E1,E11,B2,G10,G3,G12,T5,T6,E4,E10,B1

 Treballs grupals

20%

T7,E1,E11,B2,G10,G3,G12,T5,T6,E4,E10,B1

Treballs individuals

30%

T7,E1,E11,B2,G10,G3,G12,T5,T6,E4,E10,B1

Consideracions respecte a aquest sistema d'avaluació d'adquisició de les competències:

Examen: 50%: L’alumne realitzarà l'examen en tres parts diferenciades: dos d’elles pràctiques durant el desenvolupament de l’assignatura i una teòrica al finalitzar-la. Si no s'aprova les 3 parts de l'examen, es suspèn l'assignatura. Només és avaluable la part teòrica durant el període de recuperació.

El 50% de la ponderació es reparteix:

 • Part teòrica de jocs: 15%: examen individual i obligatori. Es considerarà aprovada amb una qualificació igual o superior a 5/10. Si no s'aprova la part teòrica, es suspèn l'assignatura. És avaluable en període de recuperació.
 • Part pràctica de jocs: 20%: examen grupal. Es considerarà aprovada amb una qualificació igual o superior a 4/10. Si no s'aprova, la qualificació serà de un 0. No és avaluable en període de recuperació.
 • Part pràctica d’expressió corporal: 15% : examen individual i obligatori. Es considerarà aprovada amb una qualificació igual o superior a 4/10Si no s'aprova la part pràctica, la qualificació serà de un 0. No és avaluable en període de recuperació.

 

Treballs grupals i individuals: 50%: Avaluació continuada

 • Treballs de jocs: 15% No cal nota mínima. No és avaluable en període de recuperació.
 • Treballs d'expressió corporal: 35% Es considerarà aprovada quan l'alumne obtingui una qualificació igual o superior a 3,5/10.  No és avaluable en període de recuperació.

Activitats complementaries: individuals o grupals. Treballs opcionals de temàtica variada que es poden fer per pujar la nota. Només formen part de la nota si es té aprovada la l'assignatura. La ponderació màxima (extra) que es pot obtenir amb aquestes accions és del +10%.

Requisits per superar l'avaluació contínua:

Assistència- Realització mínima obligatòria de les pràctiques que es determinin en el 70% . En aquest marge percentual hi ha de "no assistència" estan incloses les faltes per malaltia o lesió. Cal ser APTE en aquest apartat per a poder avaluar-se.

 

IMPORTANT: 

Si no es supera l'avaluació continua per incompliment d'algun dels requisits necessaris descrits anteriorment, l'estudiant suspendrà l'assignatura.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Consideracions respecte a l'activitat avaluadora en període de recuperació:

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Examen teòric de jocs

15%

T7,E1,E11,B2,G10,G3,G12,T5,T6,E4,E10,B1

 • Examen teòric de jocs: 15%: individual. Es considerarà aprovat quan l'estudiant superi una nota de 5/10. Aprovar aquest examen és requisit indispensable per a que la resta de les activitats avaluatives realitzades durant el curs es tingui en consideració. 
 • D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a l'examen de recuperació si s'ha suspès l'assignatura. Per tant, si la qualificació és No presentat o aprovat, no es podrà optar a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Larreta, B., Sierra, M.A., i Ruano, K. (2006). Didáctica de la expresión corporal: Talleres monográficos. Barcelona: INDE.

Lavega, P., i Olaso, S. (2000). Juegos y deportes tradicionales y populares. Barcelona: Editorial Paidotribo 

Rebel, G. (1996). El lenguage corporal. Madrid. Editoria EDAF

Schinca, M. (2011). Expresión corporal. Técnica y expresión en movimiento. Madrid. Wolters Kluwer España-Educación 

Ortí, J. (2004). La animación deportiva, el juego y los deportes alternativos. Barcelona: INDE Ediciones. 

Complementary

Castañer, M. (2000). Expresión corporal y danza. Barcelona: INDE.

Velázquez,C. (2006). 365  juegos de todo el mundo. Barcelona: Editorial Océano Ambar. 

Bantulà,J, i Mora, JM. (2007). Juegos multiculturales. Barcelona: Editorial Paidotribo

Mateu, M., Durán, C., i Troguet, M. (1992). 1000 ejercicios y juegos aplicados a las actividades corporales de expresión, Vol. I i II. Paidotribo: Barcelona.