Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Esther Mur Gimeno
Laura García Vila 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències específiques
 • Realitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatiu a l'activitat física i de l'esport, amb atenció a les característiques individuals, col.lectives i contextuals de les persones

 • Programar el procés d'entrenament de les habilitats motrius en els seus diferents nivells i entorns de pràctica

 • Seleccionar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat i població i en condicions de seguretat

Competències generals
 • Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre els aspectes psicològics i socials de l'ésser humà

 • Entendre els fonaments de l'acondicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i de l'esport

 • Entendre els fonaments del joc i de l'esport

Competències transversals
 • Desenvolupar habilitats de lideratge, relació interpersonal i treball en equip

   

 • Generar recursos per l'adaptació a noves situacions i resolució de problemes, i per l'aprenentatge autònom i la creativitat

 • Incorporar hàbits de l'excel.lència i de qualitat per a l'exercici professional

Descripció


La finalitat de l'assignatura és conèixer les característiques i les diferents possibilitats que ens ofereix el medi aquàtic, així com les eines per dissenyar i planificar programes aquàtics amb un objectiu educatiu, de salut o recreatiu, englobant qualsevol població.

“Aquesta assignatura vetlla per introduir la perspectiva de gènere en els seus continguts".

Continguts


1. Característiques del medi aquàtic i de l’equipament.

 • Flotació - Principi d'Arquímedes - pes aparent
 • Pressió hidrostàtica - cohesió - tensió superficial
 • Temperatura de l’aigua
 • Propietats químiques i tèrmiques
 • Concepte de profunditat
 • Descripció i classificació del material aquàtic

  2. Coneixement dels diferents programes aquàtics

 • Model utilitari: coneixement de les habilitats motrius bàsiques aquàtiques (HHMMBBAA).
 • Model educatiu: conixement dels estils d’ensenyament en el medi aquàtic. Disseny i proposta de diferents tipus de tasques educatives que possibilitin la millora i l’aprenentatge de les diferents habilitats motrius bàsiques.
 • Model competitiu: coneixement dels diferents esports aquàtics.
 • Model salut i higiene: condicionament físic mitjançant programes aquàtics de salut. Programes aquàtics per poblacions especials.

           3. Disseny i execució de sessions aquàtiques en diferents grups de població.

 • Disseny de sessions amb l’objectiu de millorar una habilitat motriu bàsica dirigit a una població amb i sense domini aquàtic.
 • Disseny de sessions de Fitness i wellness.
 • Disseny de sessions en població especial.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

 

 

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

 Tasques individuals

 40%

 

E1, E5, E7, E11, T6, T7.

Tasques grupals 20%

Examen pràctic: Desenvolupament d’una sessió

 40%

B3, B5, G9, G10, E1, E5, E7, E11 i T5.

 

La participació a les activitats a l’aula i en les discussions, s'avaluaran sempre i quan l'assistència a classe pràctica sigui com a mínim del 80%. Si no s'assoleix aquest mínim, la qualificació de l'assignatura serà "No presentat/da" i no es tindrà dret a recuperació. La nota de tasques és el promig entre totes les tasques realitzades durant el curs, i s'ha d'aprovar el total amb un 5 (sobre 10). Aquestes tasques no són recuperables. La nota de l'examen pràctic s'ha d’aprovar amb un 5 (sobre 10).

Si se suspèn l'examen pràctic o el total de l'assignatura, existeix la possibilitat de recuperar durant el període de recuperació, realitzant un examen de recuperació.

 

Nota: Els alumnes repetidors hauran d'assistir al primer dia de classe, per tal de planificar amb les professores les exigències previstes de participació (a l'aula i a la discussió). No es guarda cap nota del curs anterior.

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Examen

 100%

B3, B5, G9, G10, E1, E5, E7, E11, T5, T6 i T7

 

L’activitat avaluadora consistirà en un examen teòric amb preguntes a desenvolupar; caldrà aprovar amb un 5 (sobre 10).

“La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.”

Bibliografia


Bàsic

Colado Sánchez, J.C. (2004). Acondicionamento Físico en medio acuático. Barcelona: Paidotribo.

Cole, AJ i Becker, B. (2004). Comprehensive Aquatic Therapy. Philadelphia: Butterworth Heinemann.

De Laniza Arús, F i Torres Beltrán, A. (2006). 1060 ejercicios y juegos de natatción (4ª ed.). Barcelona: Paidotribo.

Complementary

Lloret, M., Conde, C., Fagoaga, J., León, C. i Tricas, C. (2004). Natación Terapéutica (5a ed.).  Barcelona: Paidotribo.

Perez Fernandez, Mª. (2005). Principios de Hidroterapia y Balneoterapia. Madrid: McGraw-Hill•Interamericana.

Mur E, Verdú A, Cirera E, Ferrer M, Nadal R. Manual de Fisioterapia acuática [Internet]. Barcelona: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya; 2012. 61 p. Available from: https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/colegiats/grups-treball/ufae/documents/manual_fisioterapia_aquatica.pdf

MORER C. Talasoterapia. Bol Soc Española Hidrol Medica. 2016;31(2):119–46.

Mur Gimeno E, Campa F, Badicu G, Castizo-Olier J, Palomera-Fanegas E, Sebio-García R. Changes in muscle contractile properties after cold- or warm-water immersion using tensiomyography: a cross-over randomized trial. Sensors. 2020; 20(11). https://doi.org/10.3390/s20113193

Watelain E, Sultana R, Faupin A, Vallier JM, Kemoun G. Actividades acuáticas con fines terapéuticos. EMC - Kinesiterapia - Med Física. 2018 Nov 1;39(4):1–30.

Güeita-Rodríguez J, Hoyas-ávila S, Palacios-Ceña D, Molina-Rueda F. Effects of vertical water immersion on the nervous system: A systematic review. Rev Neurol. 2019 Mar 1;68(5):181–9.

Mur-Gimeno E, Sebio-García R, Solé J, Lleida A, Moras G. Short-term effects of two different recovery strategies on muscle contractile properties in healthy active men: a randomised cross-over study. Journal of Sports Sciences. 2021; 1-9. DOI: 10.1080/02640414.2021.2010978