Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Ingrid Lafuente Fons
Marta Llorach Segala 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Les classes s'impartiran en català.

Competències


Competències bàsiques
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment en la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que inclouen una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • Promoure la formació d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport

Competències generals
 • Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Reconèixer els fonaments epistemològics, històrics i educatius de l'activitat i de l'esport

 • Descriure els factors comportamentals i socials que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport

 • Aplicar els drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les personas amb discapacitat, de solidaritat, de protecció medioambiental i els valors propios d'una cultura de la pau i de valors democrátics

Competències transversals
 • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Incorporar hàbits de l'excel.lència i de qualitat per a l'exercici professional

 • Actuar dins dels principis ètics necessaris pel correcte exercici professional, segons el marc normatiu

Descripció


La present assignatura servirà per analitzar l'exercici físic, activitat física i l’esport com uns dels fenòmens socials més importants de la societat contemporània. Bé com a manifestació del moviment humà al llarg de la història o com a espectacle de masses, aquests fenòmens han passat a formar part essencial en la vida i cultura de la modernitat.

 

Citant Cagigal, l'esport és un fenomen cultural global, un fenomen omnipresent. En efecte, l'esport abasta molts àmbits de la realitat social, com ara l'educació física, els estils de vida de la societat, la salut i la qualitat de vida, el gaudir del medi natural a través de les activitats fisicoesportives; l'esport espectacle, en bona mesura gràcies als mitjans de comunicació de masses; unit a aquest, la competició i l'alt rendiment, etc. L'objectiu d'aquesta assignatura és analitzar les diferents formes d'expressió del fenomen esportiu per comprendre millor la naturalesa de l'activitat física i l’esport.

 

També es reflexionarà sobre el significat de l'estudi històric de l'activitat física i l'esport en el context del procés de civilització.

També comprendrem la naturalesa contradictòria i ambivalent de l'esport. L'activitat física i l'esport poden ser font d'educació, de salut, de benestar social, d'integració social, de respecte i solidaritat; però també poden ser-ho d'ignorància, de malaltia, d'alienació, de conflictes, de violència, d'intolerància i d'exclusió.

 

Les tecnologies de la informació, la comunicació i de les xarxes socials seran presentades com a fil conductor de l’activitat física i l’esport en la “societat xarxa” actual a la vegada que actuaran com a recursos didàctics a l’assignatura.

 

Aquesta assignatura pretén afavorir la capacitat de reflexió crítica de l'alumnat envers l'àmbit de l'activitat física i l'esport a la societat actual.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Continguts


Sociologia de l’AF i l’Esport

 1. Sociologia de l’Esport. La perspectiva sociològica. Conceptes generals
 2. Socialització, cultura, valors, AF i Esport
  1. Socialització esportiva
  2. Socialització a través de l’esport
  3. Cultura tradicional esportiva
  4. Nous usos i valors de la cultura esportiva
  5. L’ambivalència de l’àmbit esportiu
  6. Violències en l’AF i l’Esport
 3. Gènere en l’AF i Esport
  1. Aproximació conceptual i terminologia específica
  2. Estereotips, rols de gènere i efecte Pigmalió
  3. Participació esportiva segons gènere
  4. Agents implicats en la construcció social del gènere
  5. Mitjans de comunicació esportius en relació als rols de gènere
  6. Eines i estratègies per incloure perspectiva de gènere a nivell personal, professional i esportiu
 4. Estructura social de la pràctica esportiva i el mercat laboral
  1. Estructura social de l’AF i l’esport i canvi social
  2. Interès i pràctica esportiva a Catalunya i a Espanya
  3. Freqüència de pràctica, AF i Esport més practicat, prevalença...
  4. Motius pels quals es practica AF i Esport
  5. El mercat de treball i canvis en la societat contemporània
 5. Diversitat, integració social, AF i Esport
  1. Immigració i esport
  2. Diversitat sexual, afectiva i de gènere en l’AF i l’Esport
 6. Grans esdeveniments esportius i turisme esportiu
  1. Efectes i repercussions dels grans esdeveniments esportius
  2. Altres efectes sociològics dels grans esdeveniments esportius
  3. Turisme esportiu

Història de l’AF i l’Esport

 1. Història universal de l’AF i l’Esport
  1. De la prehistòria a les primeres civilitzacions
  2. Grècia i Roma
  3. Edat mitjana
  4. L'edat moderna
  5. L'edat contemporània
  6. AF en les civilitzacions no europees
 2. Història de l’AF i l’esport a Catalunya

Sistema d'avaluació


La qualificació final individual de l’alumnat és el resultat d'una avaluació continuada mitjançant diferents activitats.

L'aprovat de l'assignatura s’obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre un total de 10 punts) d'acord amb la següent taula:

 

0 - 4,9: Suspès/a

5,0 - 6,9: Aprovat/da

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

 

L'adquisició de competències per part de l'alumne/a serà valorada mitjançant el sistema d'avaluació contínua.

A continuació es descriuen les activitats avaluadores, les competències que impliquen, i la ponderació en l'avaluació.

Activitat davaluació

Ponderació

Competències avaluades

Timeline (grups de 4)

15%

B1, G1, G3, T1, T2, T3

Projecte esportiu (grups de 4)

30%

B1, E1, E2, G1, G2, G3, G4, T1, T2, T3

Fòrum asincrònic (individual)

15%

B1, E1, E2, G1, G2, G3, G4, T1, T2, T3

Treball Final dAssignatura: Congrés de Sociologia i Història TCM (grups de 4)

40%

B1, G1, G2, G3, G4, T1, T2, T3

 

AVALUACIÓ CONTÍNUA

Totes les activitats s’han d’entregar dins de termini en el seu pou corresponent al Campus Virtual i han de tenir una nota igual o superior a 5 punts per fer mitjana i que l’avaluació continuada sigui considerada Apta.

Les activitats suspeses en primera correcció opten a re-avaluació. La nota màxima d’una activitat entregada a re-avaluació serà de 5 punts (sobre 10). Si no s’entrega una activitat d’avaluació dins el termini establert i/o en el seu pou corresponent al Campus Virtual, no es pot optar a re-avaluació d’aquella activitat.

La nota total de l'assignatura sortirà de la suma de la nota ponderada de cada activitat d’avaluació.

En cas de suspendre l'avaluació continuada per la no realització o no entrega dels treballs, l'alumnat no té dret a recuperació i suspendrà l'assignatura.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a re-avaluació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspès”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

Durant les sessions es poden plantejar activitats de seguiment avaluatives que s'afegiran a la ponderació d'alguna de les activitats d'avaluació.

 

Bibliografia


Bàsic

MILLER, T., LAWRENCE, G., McKAY, J. y ROWE, D. (2001). "Globalization and Sport”, London: Sage Publications 

GARCIA FERRANDO, M., PUIG, N., LAGARDERA, F., LLOPIS, R., VILANOVA, A. (comps.) (2017) "Sociología del deporte", Madrid, Alianza editorial, (el libro universitario). 4ª edició.

Complementary

Revistes: Journal of Sport and Social Issues, International Review for the Sociology of Sport, Sociology of Sport Journal, European Journal of Sport and Society, Revista Española de Investigaciones Sociológicas., Revista Española de Sociología, Revista Internacional de Sociología. 

http://www.aeisad.org Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD) 

http://www.eass-sportsociology.eu Asociación Europea de Sociología del Deporte (European Association for the Sociology of Sport)

http://www.nasss.org Asociación Norteamericana de Sociología del Deporte (North American Society for the Sociology of Sport)

http://cis.es Centro de Investigaciones Sociológicas

CROTEAU&HOYNES, (2000). "Media Society. Industries, Images, and Audiences". Second Edition. Thousand Oaks,California: Pine Forge Press.

ELIAS, N. & DUNNING, E. (1992). "Deporte y ocio en el proceso de civilización". México: Fondo de Cultura Económica.

GARCÍA FERRANDO, M. (2006). "Postmodernidad y deporte: entre la individualización y la masificación. Encuesta sobre hábitos deportivos de los espanyoles, 2005", Madrid, Consejo Superior de Deportes, Centro de Investigaciones Sociológicas.

MOSQUERA, M.J.; GAMBAU, V.; SÁNCHEZ MARTÍN, R.; PUJADAS, X. (2003). "Deporte y postmodernidad", Madrid, Esteban Sanz Librerias Deportivas, S.L. (Investigación Social y Deporte, 6).

Unió Europea (2005). "Hàbits esportius de la població europea" http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

VIÑAS, J. & PÉREZ, M. (2014). "El mercat de treball en el context de l’esport a Catalunya". Barcelona: INDE

CASTELLS, M. (2011). "La era de la información”, Madrid, Alianza editorial, vol.I “La sociedad red“, edició actualitzada.

MANDELL, R. (1986). "Historia cultural del deporte". Barcelona: Ed. Bellaterra.

MAZA, G. (2002). "El deporte y su papel en los mecanismos de reproducción social de la población inmigrada extranjera". Apunts. Educació Física i Esport (68), 58-66.

http://www.issa.otago.ac.nz Asociación Internacional de Sociología del Deporte (International Sociology of Sport Association)

PUIG, Núria, ed. (2002). "Esport i immigració", monogràfic Apunts. Educació fisica i esports, (68).

PUJADAS, X. & SANTACANA, C. (1995). "Història il·lustrada de l'esport a Catalunya (Vol. I i II)". Barcelona: Columna.

VILANOVA, A.; CASILLO, J.; FRAILE, A. et al. (Eds) (2009) "Deporte, salud y medio ambiente para una sociedad sostenible". Madrid: Esteban Sanz (Investigación Social y Deporte, 9).

HEINEMANN, K. (1999). "Sociología de las organizaciones voluntarias. El ejemplo del club deportivo", Valencia, Tirant lo Blanch, Asociación Española de Investigación social aplicada al Deporte.

PUIG, N.; VIÑAS, J. (2003). "Guia per a determinar els hàbits esportius de la població dels municipis de la província de Barcelona", Barcelona, Diputació de Barcelona. La podeu trobar a Internet: www.diba.es (esports/gestió/recerca i formació)

DUNNING, E. (2003). "El fenómeno deportivo. Estudios sociológicos en torno al deporte la violencia y la civilización", Paidotribo, Barcelona.