Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Bruno Fernandez-valdes Villa
Víctor Illera Domínguez 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Les classes seran en castellà i català, i pot haver material en anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació, d'una forma professional per obtenir competènices que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

   

 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment en la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que inclouen una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

 • Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia 

 • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Competències específiques
 • Realitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatiu a l'activitat física i de l'esport, amb atenció a les característiques individuals, col.lectives i contextuals de les persones

Competències generals
 • Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Adquirir la formació científica bàsica aplicada a l'activitat física i a l'esport en les seves diferents manifestacions

Competències transversals
 • Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i en altres llengues de presència significativa en l'àmbit científic

 • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Incorporar hàbits de l'excel.lència i de qualitat per a l'exercici professional

Descripció


L’assignatura de Metodologia de la Investigació i Estadística en l’Activitat Física i l’Esport està inclosa en la formació bàsica del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE).

Aquesta assignatura permetrà al l'alumnat adquirir els coneixements necessaris per dur a terme estudis de recerca en l'àmbit de la prevenció de la salut, el benestar de les persones, l'educació física, el rendiment esportiu, així com a la planificació, organització i gestió esportiva que els permeti obtenir evidències científiques que assegurin uns resultats òptims quan aquests coneixements siguin aplicats a la població general.

En aquest procés, l'alumnat es familiaritzarà amb els principals dissenys d'estudis en recerca, així com també amb les tècniques estadístiques bàsiques, que li permetran llegir i interpretar de forma crítica els resultats evidenciats en les diferents formes de divulgació científica en el seu àmbit. L'estadística permetrà als alumnes descriure els factors socials, fisiològics i/o biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport. En aquesta assignatura també es subratllàrà la perspectiva de sexe i gènere en l'àmbit de la recerca científica i els respectius biaixos que presenta.

L'alumnat estarà capacitat per preparar treballs científics senzills i realitzar recerques seguint els estàndards internacionals.  Així com, una millora de la seva pràctica professional amb la presa de decisions  basades en l’evidència científica.

A

Continguts


BLOC I: Recerca i ús de la informació científica

Tema 1. Recerca bibliogràfica, bases de dades i ús de la informació

Tema 2. Citació bibliogràfica i gestors de referències bibliogràfiques: Conceptes bàsics, Mendeley

BLOC II: El mètode científic

Tema 3. Introducció a la recerca en CAFE. Mètode científic. Tipus d'investigació

Tema 4. El procés científic. Fases de recerca. Tipus d'estudis.

Tema 5. Introducció a la lectura crítica d'articles científics

BLOC III: Estadística aplicada a les Ciències de l'esport

Tema 6. Elaboració i preparació de les dades per al seu posterior anàlisi estadístic. Introducció a l'Excel.

Tema 7. Introducció a l'ús de software lliure en estadística

Tema 8. Ús de la intel·ligència artificial en estadística

Tema 9. Estadística descriptiva aplicada a les Ciències de l'esport a través de software lliure

Tema 10. Estadística inferencial aplicada a les Ciències de l'esport a través de software lliure

Sistema d'avaluació


A la següent taula es descriuen les diferents activitats d’avaluació i les corresponents competències que s’estan avaluant.  Així mateix, es detalla la ponderació de cada activitat en el càlcul de la nota final de l’assignatura.

 

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

 Participació i realització d'activitats formatives (Qüestionaris en línia)

15%

CB2, CB3, CB4, G1, G2, T1, T3, T7 i E1

Elaboració i resolució de casos pràctics (us de recursos i software).  Individuals i Grupals

35%

CB2, CB3, CB4, G1, G2, T1, T3, T7 i E1

 Examen teòric-pràctic

50%

CB3, CB4, G1, G2, T1, T3 i T7

 

Per aprovar l’assignatura és obligatori aprovar el examen teòric-pràctic amb un mínim de 5/10.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu

 

Recuperació:

D’acord a la normativa vigent, només es podran presentar al examen de recuperació aquells alumnes que hagin obtingut una qualificació de suspens a la prova de examen durant el període ordinari.

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Examen teòric-pràctic

50%

CB3, CB4, G1, G2, T1, T3 i T7

Per aprovar la recuperació és obligatori aprovar la prova  amb un mínim de 5/10. 

Nota: El sistema de qualificació d’aquesta assignatura seguirà el sistema europeu per a les titulacions universitàries que s’estableix al RD 1125/2003 de 5 de setembre

Bibliografia


Bàsic

Pacios Lozano, Ana Reyes (2013). Técnicas de búsqueda y uso de la información. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.

Argimon Pallàs, Josep Maria i Jiménez Villa, Josep (2012). Métodos de Investigación Clínica y Epidemiológica (4ª ed.). Madrid: Elsevier.

Torres Huertas, José (2016). Bioestadística. Madrid: Dextra Editorial.

Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Mata, M. J. (2007). Métodos de investigación en actividad física. Paidotribo.

Martínez González MA, Sánchez-Villegas A, Toledo Atucha EA, Faulin Fajardo J (2014). Bioestadística amigable (3ª edición). Barcelona Elsevier

Complementary

De Larrucea, J. R. (2017). Introducción a la investigación. In Cómo investigar: trabajo de final de grado, tesis de máster, tesis doctoral y otros trabajos de investigación. (pp. 11-26). Profit.

Heinemann, K. (2003). Introducción a la metodología de la investigación empírica en las ciencias de la actividad física y del Deporte. Barcelona: Editorial Paidotribo

Universitat Pompeu Fabra. (n.d.). Com elaborar un treball acadèmic: Treball fi de grau. https://guiesbibtic.upf.edu/treball-academic/formats/tfg

Programa de lectura crítica CASPe (varias herramientas). Disponible en http://www.redcaspe.org

Lluch, Gemma i Nicolás, Miquel (2015). Escriptura acadèmica. Planificació, documentació, redacció, citació i models. Barcelona: Editorial UOC.

 Universitat Pompeu Fabra. (n.d.). Mendeley: Gestor de bibliografies. Recuperat de http://guiesbibtic.upf.edu/mendeley