Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Josep Patau Brunet
Lourdes Maria Montoro Del Valle 

Idiomes d'impartició


  • Català

Material: Català i castellà

Competències


Competències bàsiques
  • Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia 

Competències específiques
  • Realitzar programes per a les organitzacions i entitats esportives en l'àmbit de l'Oci, Turisme, el Temps Lliure, i l'Espectacle Esportiu

  • Gestionar  instal.lacions esportives

Competències generals
  • Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

  • Elaborar textos escrits i audiovisuals relacionats amb les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Competències transversals
  • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

     

Descripció


La organització del món de l’esport s’ordena mitjançant la creació d’entitats mercantils o entitats sense ànim de lucre. Gestionar aquestes entitats esdevé un objectiu prioritari per garantir la seva continuitat en el temps. Hi ha múltiples factors que intervenen en la gestió i direcció d’un organisme d’aquestes característiques. En aquesta assignatura, l'estudiant podrà analitzar els estats financers d’una empresa i conèixer la situació financera i patrimonial d’aquesta entitat. Coneixerem les diferències entre el compte de pèrdues i guanys i la generació de tresoreria i estudiarem tècniques que ens permetin comparar estats financers de diferents entitats. També aprendrà el sistema de contractació laboral i la gestió bàsica de recursos humans en una empresa esportiva. 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


PART I.- BASES ECONÒMIC-FINANCERES

Tema 1. Introducció.

Tema 2. Balanç de Situació (Inversions i Financiació)

Tema 3. Compte de Resultats

Tema 4. Pressupost de Tresoreria

 

PART II.- CONTRACTACIÓ

Tema 1: Les Relacions laborals:

            Drets i deures dels treballadors.

            Les fonts laborals: Estatut dels treballadors i Conveni col·lectiu.

            Règim especial dels esportistes professionals.

 

Tema 2: Gestió i administració dels RRHH

            Contractació: Clàusules.

            Jornada de treball: horaris,vacances i HHEE

            Llei de prevenció Riscos Laborals.

            Suspensió i extinció de la Relació Laboral individual

            La figura del voluntariat: aspectes legals

 

Tema 3: La Retribució i Seguretat social

             Salari i nòmina

             IT i Atur.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

Cada part de l’assignatura compta de la següent manera: Part I.- Bases econòmic-financeres  representa un 66,6% (4 ECTS) de la nota global i la Part II.- Contractació representa l’altre 33,4% (2 ECTS) de la nota global. Cal que es tregui una nota mínima de 4 sobre 10 en cada part per tenir dret a fer nota mitja. En cas que alguna part o totes dues no superin aquest 4 sobre 10 no es superarà l’assignatura. En cas de suspendre una de les dues parts, no es guarda cap nota d’un any per l’altre.

PART I.- BASES ECONÒMIC-FINANCERES

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Treballs en grup

20%

E12, T4

Treballs individuals

20%

E10, T4

Examen final

60%

B5, G1, G11

 

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Examen

60%

B5, G1, G11

 

ASPECTES PARTICULARS DE LA PART I

L'examen a fi de trimestre suposa el 60% de la nota (40% pràctic + 20% teòric). L’examen teòric consisteix en preguntes tipus test amb quatre respostes possibles de les quals una única resposta és vàlida. El mètode de valoració serà el següent: 1 punt si la resposta és correcta, -0,25 si és incorrecta i 0 si no es respon la pregunta. Es necesita treure una nota mínima de 4 en el pràctic i un 4 en el teóric perquè es pugui fer mitjana entre elles, cas contrari, l'examen trimestral es considerarà suspès.

El 40% que resta es formarà a partir dels treballs efectuats en les activitats col·lectives a classe (20%) i amb la realització de les tasques individuals (20%). Es valorarà la defensa en públic, l'explicació davant els companys dels dubtes i preguntes formulades i la resolució de les dificultats proposades.

En recuperació només es podrà fer la prova final que computarà el 60 % de la qualificació final, ja que es conservaran les notes de les activitats.

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.

 

PART II.- CONTRACTACIÓ

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Treballs en grup

40%

E12, T4

Examen final

60%

B5, G1, G11

 

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Examen

60%

B5, G1, G11

ASPECTES PARTICULARS DE LA PART II

L'examen a fi de trimestre suposa el 60% de la nota

L’examen consisteix en preguntes teòriques i pràctiques a desenvolupar.

Cal treure una nota mínima de 4 en la part de l'examen per ser sumat el 40% de les activitats avaluades de treballs. 

En recuperació només es podrà fer la prova final que computarà el 60 % de la qualificació final, ja que es conservaran les notes de les activitats.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

MUÑOZ MERCHANTE, A. (2011): Introducción a la Contabilidad. Ediciones Académicas, S.A.

Curso de derecho de Trabajo. Manuales de Tirant lo Blanch. Director Juan M. Ramírez Martínez. últimes edicions. Mínim edició 2011

Derecho del trabajo.  Antonio Martin Valverde, Rodríguez-Sañudo Gutiérrez, Fermín, García Murcia, Joaquín. Editorial Tecnos. Últimes edicions. Mínim edició 2011

Articles i bibliografia complementària que s'anirà facilitant per temes a través de l'aulari.

SOLÀ ,Magda.; VILARDELL, Inmaculada. (2009): Introducción a la contabilidad general. McGrawHill

Derecho del trabajo. Alfredo Montonya Melgar. Editorial Tecnos. Ultimes edicions.Mínim edició 2011

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD  DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (2021): Reial Decret 1/2021, 30 de gener.

Curso Básico del derecho del trabajo(para titulaciones no jurídicas). Juan M. Ramírez Martínez. últimes edicions. Mínim edició 2011

Legislació Social básica Ed Civitas o Lex Nova que inclogui la següent normativa bàsica: Estatut del treballadors. Llei General de la Seguridad Social. Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei de Procediment Laboral i Llei Orgànica de Llibertat Sindical.

Laboral: Material elaborat per la professora en Powerpoints per matèries.

AMAT, O.  (2008): Análisis de estados financieros. 8ª edición. Gestión 2000

AMAT, O. (2008): Análisis integral de empresas. Profit Editorial

Complementary

pàgines web:
www.gencat.cat/treball
www.mtas.es
www.seg-social.es

LOSILLA, M.F. (2011): Prácticas de contabilidad financiera. Madrid: Garceta.

Práctica Laboral y de Seguridad Social. ANTONIO FERNANDEZ DIEZ,  JOSE F. MARTINEZ SEPTIEN. Editorial Lex Nova

DIÉGUEZ, J. (Coord.) (2015): Contabilidad financiera. El Plan General de Contabilidad. Pirámide.

MONTESINOS JULVE, VICENTE (2009): Introducción a la contabilidad financiera: un enfoque internacional. Ariel. 6ª edición corregida y puesta al día adaptada al Plan General de Contabilidad.

ALBELDA, E. y SIERRA, L. (2014): Introducción a la contabilidad financiera. Ejercicios básicos. Pirámide.

Memento pràctico Francis Lefebre. Social. Últimes edicions. Maig 2010.

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD (2021): Reial Decret  1/2021, 30 de gener.