Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Oscar Duran Gutierrez

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia 

Competències específiques
 • Realitzar programes d'activitats físiques i esportives

 • Realitzar programes per a les organitzacions i entitats esportives en l'àmbit de l'Oci, Turisme, el Temps Lliure, i l'Espectacle Esportiu

 • Gestionar  instal.lacions esportives

Competències generals
 • Elaborar textos escrits i audiovisuals relacionats amb les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Aplicar els drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les personas amb discapacitat, de solidaritat, de protecció medioambiental i els valors propios d'una cultura de la pau i de valors democrátics

Competències transversals
 • Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i en altres llengues de presència significativa en l'àmbit científic

 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   

Descripció


Aquesta assignatura està estructurada en dos àrees molt ben diferenciades però íntimament relacionades entre si. En primer lloc la direcció i gestió de l’esport, que introduirà a l’alumne/a en el món de les organitzacions i les instal·lacions esportives en el seu sentit més ampli, així com en el descobriment d’aspectes essencials relacionats amb la indústria de l’esport i el rol de gestor esportiu. Des d’una visió teòrica i pràctica, s’abordaran temes clau d’organització i estratègia empresarial, gestió de recursos humans i màrqueting sense oblidar una capacitació tècnica bàsica amb la qual l’alumne/a podrà afrontar el seu primer contacte professional dins l'àmbit de la gestió esportiva.

D’altra banda, a l’àrea de legislació de l'esport s'aborda l'estructura internacional i, especialment, estatal de l'esport. En aquest sentit, s'estudien els principals organismes internacionals i nacionals, la seva organització i competències. També s'explicarà el paper dels clubs i associacions esportives i les formes de resolució dels conflictes esportius. Aquests continguts són indispensables perquè l'alumne tingui una visió de conjunt de com està regulat l'esport i com s'hi aplica l’ordenament tant de naturalesa jurídica com privada. D'aquesta manera, l'estudiant podrà conèixer amb més detall i de forma interdisciplinària molts dels problemes i conflictes que apareixen després en els mitjans de comunicació (des del dopatge fins a la violència, passant per la manipulació de partits).

Les dues àrees seran tocades de manera integrada, abordant els aspectes de legislació d’aplicació a cada un dels temes de gestió, afavorint així la contextualització de la normativa aplicable en cada cas.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Continguts


 1. Tipologia d’organitzacions del sector.
  1. En funció de la titularitat i la missió de l’activitat.
  2. Stakeholders.
 2. Legislació i organització institucional.
  1. Estructura i organització de l’estat.
  2. Legislació i ordenament jurídic.
 3. Planificació i creació d’empreses.
  1. Concepte i fases de la planificació.
  2. Definició d’objectius empresarials.
  3. Missió, visió, valors i posicionament.
  4. Creació d’empreses (aspectes jurídics, fiscals, mercantils, etc.).
 4. Clients.
  1. Necessitats dels clients i consumidors.
  2. Procés de compra dels productes.
 5. Política de producte.
  1. Definició i tipus de productes i serveis.
  2. Atributs d’apreci.
 6. Política de preus.
  1. Definició de preu i valor.
  2. Factors i criteris per fixar el preu.
  3. Modalitats de preu.
 7. Política de promoció, màrqueting i comunicació.
  1. Definició de conceptes relacionats.
  2. Marca i identitat corporativa.
  3. Mitjans de comunicació.
  4. Tècniques de comunicació.
  5. Patrocini esportiu.
  6. Comunicació on-line.
  7. Pla de comunicació.
 8. Recursos humans.
  1. Competències dels treballadors/es.
  2. Organigrama.
  3. Descripció dels llocs de feina.
  4. Introducció a la normativa laboral, contractació i política retributiva.
 9. Recursos materials.
  1. Característiques de les infraestructures i edificis esportius.
  2. Manteniment d’instal·lacions esportives.
 10. Recursos econòmics.
  1. Introducció als estats comptables de les organitzacions esportives.
   • Compte de resultats, balanç de situació, tresoreria.
   • Pla general comptable.
 11. Qualitat.
  1. Definició de conceptes.
  2. Avaluació de la satisfacció dels clients.
 12. Tecnologia.
  1. Introducció a les eines tecnològiques principals.
 13. Vendes.
  1. Definició del concepte i procés de venda.
  2. Captació de clients.
  3. Fidelització de clients.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

Tot seguit es descriuen els criteris d’avaluació i la ponderació corresponent.

ACTIVITAT AVALUADORA

PONDERACIÓ

COMPETÈNCIES AVALUADES

 Examen final individual

40 %

G11,G12,T1,T4,E10,E12,B5

 Activitats / treballs grupals

30 %

G11,G12,T1,T4,E10,E12,B5

 Activitats / treballs individuals

30 %

G11,G12,T1,T4,E10,E12,B5

 

ACTIVITAT AVALUADORA EN PERÍODE DE RECUPERACIÓ

PONDERACIÓ

COMPETÈNCIES AVALUADES

 Examen final de recuperació

40%

G11,G12,T1,T4,E10,E12,B5

 Activitats / treballs grupals

30%

G11,G12,T1,T4,E10,E12,B5

 Activitats / treballs individuals

30%

G11,G12,T1,T4,E10,E12,B5

 

L'examen a fi de trimestre suposa el 40 % de la nota. L’examen teòric tindrà dues parts:

 • Una part amb preguntes tipus test amb quatre respostes possibles de les quals una única resposta és vàlida. El mètode de valoració serà el següent: 1 punt si la resposta és correcta, -0,25 si és incorrecta i 0 si no es respon la pregunta. 
 • Una part de preguntes curtes i/o pràctiques.
 • La nota mínima de l’examen, per ser considerat apte i per fer mitja amb les activitats / treballs individuals i grupals és 5 punts.

El 60 % restant es formarà a partir d’activitats / treballs individuals i grupals que s’aniran explicant en el transcurs de les sessions.

 • Per ser avaluat, cada alumne ha de presentar el 100 % de les activitats / treballs, tant individuals com grupals. En cas contrari, es considerarà no presentat amb la conseqüent pèrdua del dret a fer la recuperació.
 • Cal que es tregui una nota mínima de 4 sobre 10 en cada activitat / treball individual i grupal per tenir dret a fer nota mitja amb l’examen.
 • Es valorarà l’assistència i participació a classe, la defensa en públic, l'explicació davant els companys dels dubtes i preguntes formulades i la resolució de les dificultats proposades.

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Bibliografia


Bàsic

(Palomar Olmeda, A. dir.), Derecho del deporte, Aranzadi-Thomson Reuters, Navarra, 2013

(Palomar Olmeda, A. dir.), Terol Gómez, R. El deporte en la jurisprudencia, Aranzadi-Thomson Reuters, Navarra, 2013

Campos, A, Dirección de Recursos Humanos en las organizaciones de la actividad física y de deporte, Sintesis, Madrid, 2010

Porret, M, Gestión de personas, ESIC, Barcelona, 2014

Complementary

Font, A. – Pérez Triviño, J.L., El derecho para no juristas, editorial Deusto, Barcelona, 2009

Acosta, J.M., Dirigir, ESIC, Barcelona, 2014

Nardi, M. – Gambau, V. – Ferrand, A.C. Marketing en el Fitness, Paidotribo, Barcelona, 2012

Puchol, L. , El libro de las habilidades directivas, Diaz de Santos, Barcelona, 2010

Rosner S., Shropshire K., The Business of Sports, Jones & Bartlett Learning, Burlington, 2010

Schwarz E.- Hunter, J.  – Lafleur A. Advanced theory and practice in Sport Marketing, Roudledge, New York, 2013