Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Bruno Fernandez-valdes Villa
Roger Font Ribas 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Durant el procés d'ensenyament-aprenentatge per part de l'alumne, s'utilitzaran diferents documents (llibres de text, articles científics, revistes, etc.) escrits en diferents idiomes

Competències


Competències bàsiques
 • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Competències específiques
 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives 

 • Avaluar la condició física, preescriure i desenvolupar els exercicis físics orientats a la salut i en condicions de seguretat per aquests practicants 

 • Realitzar programes d'activitats físiques i esportives

 • Seleccionar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat i població i en condicions de seguretat

 • Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per l'empreneduria en activitats marítimes, wellness i salut

   

Competències generals
 • Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

Competències transversals
 • Aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l'ámbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Incorporar hàbits de l'excel.lència i de qualitat per a l'exercici professional

Descripció


L'assignatura de “Noves Tecnologies en l'Avaluació de la Salut i el Rendiment Esportiu” és optativa i amb caràcter semipresencial. La finalitat que persegueix aquesta assignatura és el coneixement de les tecnologies utilitzades per a la valoració de la condició física, el fitness-salut i el rendiment esportiu. A més del coneixement i del funcionament dels aparells i mitjans actualment utilitzats per a l'avaluació de la salut i del rendiment, es pretén que l'alumne aprengui a desenvolupar protocols de valoració relacionats amb l'anàlisi de les capacitats físiques, principalment relacionades amb les manifestacions de la resistència (aeròbica, anaeròbica) i de la força (força màxima dinàmica, força-velocitat, resistència per força, etc.) en l'àmbit tant de la salut com del rendiment esportiu.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent

Continguts


Teòriques:

Tema 1. Introducció a la tecnologia de l'esport

Tema 2. Monitoratge Càrrega interna vs Càrrega externa

Tema 3. Anàlisi quantitativa vs qualitatiu

Tema 4. Avaluació de la resistència aeròbica

Tema 5. Revisió crítica i anàlisi científica de la tecnologia esportiva

Tema 6. Avaluació de la velocitat i la potencia

Tema 7. Avaluació de la força

Tema 8. Electronic Performance and Tracking Systems (GPS) & Imus

Tema 9. Avaluació de l'equilibri

Tema 10. Wereables

Tema 11. Feedback a través del monitoratge en directe (com, quan i perquè)

Tema 12. La tecnologia en la prevenció/readaptació de lesions

Pràctiques:

• Anàlisi quantitativa vs qualitatiu

• Avaluació de la resistència

• Avaluació de la potència i velocitat

• Avaluació de la força

• Avaluació de l'equilibri

• Utilització dels GPS i els Imus en l'esport i l'activitat física

• Feedback en directe a través de les eines de monitoratge

• Validació d'un dispositiu tecnològic

Sistema d'avaluació


L'adquisició de competències per part de l'alumne/a serà valorada a través del sistema d'avaluació contínua i, en concret, ponderant i valorant els resultats obtinguts de l'aplicació dels següents procediments d'avaluació:

a) Participació i realització de les activitats formatives.

b) Participació activa a les classes, debats, etc.

c) Elaboració i resolució de casos pràctics.

d) Disseny i participació de sessions pràctiques.

e) Prova pràctica de camp d'activitat física

L'avaluació conclourà amb un reconeixement sobre el nivell d'aprenentatge aconseguit per l'estudiant, materialitzat en la qualificació numèrica, d'acord amb l'establert en la legislació vigent.

Sistema de qualificació (Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal):

0 - 4,9: Suspens (SS)

5,0 - 6,9: Aprovat (AP)

7,0 - 8,9: Notable (NT)

9,0 - 10: Excel·lent (SB)

-           Sistema d'avaluació de cada part de l'assignatura:

En la següent taula s'especifiquen les diferents activitats avaluadores, els sistemes d'avaluació i el seu pes en la nota final.

 

Activitat avaluadora

Ponderació

 Treballs individuals / parelles

25%

Treballs grupals

25%

Examen Pràctic

50% 

Per a aprovar l'assignatura és obligatori:

- Realitzar el 70% de les sessions pràctiques.

- Ponderació mínim 5/10 en l'examen pràctic per poder fer mitja amb la resta d'activitat de l'avaluació continua. 

Cada part de l'assignatura podrà tenir un nombre diferent d'activitats avaluadores continuades, mantenint la proporció en el volum de dedicació i de les ponderacions (percentatges) que consten en aquest Pla Docent d'Assignatura.

 

Recuperació

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Examen Pràctic

50%

 

Els alumnes no presentats a l'examen realitzat durant l'avaluació contínua no tindran dret a la recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu

Bibliografia


Bàsic

Turner, A., Brazier, J., Bishop, C., Chavda, S., Cree, J., & Read, P. (2015). Data analysis for strength and conditioning coaches: Using excel to analyze reliability, differences, and relationships. Strength & Conditioning Journal, 37(1), 76-83.

James, D. A., & Petrone, N. (2016). Sensors and Wearable Technologies in Sport: Technologies, Trends and Approaches for Implementation (pp. 1-49). Berlin, Germany:: Springer.

Weakley, J., Wilson, K., Till, K., Banyard, H., Dyson, J., Phibbs, P., ... & Jones, B. (2020). Show me, tell me, encourage me: The effect of different forms of feedback on resistance training performance. The Journal of Strength & Conditioning Research, 34(11), 3157-3163.

Esteve, I. B. (2019). Muñoz López, A. et al.(2017). Nuevas tecnologías aplicadas a la actividad física y el deporte. Madrid: Thomson Reuters. Aranzadi. Edetania: estudios y propuestas socio-educativas, (56), 211-213.

Wilmore, J. H., & Costill, D. L. (2007). Introducción a la fisiología del esfuerzo y del deporte. Fisiología del esfuerzo y del deporte, 6ª ed. Barcelona: Editorial Paidotribo, 3-33

Chicharro, J. L., & Vaquero, A. F. (2006). Fisiología del ejercicio/Physiology of Exercise. Ed. Médica Panamericana

Mora, R. (2010). Fisiología del deporte y el ejercicio

Naranjo, J., Santalla, A., & Manonelles, P. (2013). Valoración del Rendimiento del Deportista en el Laboratorio.

Wenger, H. A., & Green, H. J. (2005). Evaluación fisiológica del deportista. Editorial Paidotribo

Pérez-Chirinos Buxadé, C., Fernández-Valdés, B., Morral-Yepes, M., Tuyà Viñas, S., Padullés Riu, J. M., & Moras Feliu, G. (2021). Validity of a Magnet-Based Timing System Using the Magnetometer Built into an IMU. Sensors, 21(17), 5773.

Complementary

Liebermann, D. G., Katz, L., Hughes, M. D., Bartlett, R. M., McClements, J., & Franks, I. M. (2002). Advances in the application of information technology to sport performance. Journal of sports sciences, 20(10), 755-769.

Aroganam, G., Manivannan, N., & Harrison, D. (2019). Review on wearable technology sensors used in consumer sport applications. Sensors, 19(9), 1983.

Fuss, F. K., Subic, A., & Mehta, R. (2008). The impact of technology on sport—new frontiers. Sports Technology, 1(1), 1-2.

Fernández-Valdés, B., Sampaio, J., Exel, J., González, J., Tous-Fajardo, J., Jones, B., & Moras, G. (2020). The influence of functional flywheel resistance training on movement variability and movement velocity in elite rugby players. Frontiers in Psychology, 1205.

Font, R., Karcher, C., Reche, X., Carmona, G., Tremps, V., & Irurtia, A. (2021). Monitoring external load in elite male handball players depending on playing positions. Biology of Sport, 38(3), 475-481.