Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Luisa Cabrera Torres
Anna Castells Molina 

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • English

Alguns materials i/o llibres es proporcionaran en el seu idioma original. En aquest cas s'inclou el francès.

Competències


Competències bàsiques
 • Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació, d'una forma professional per obtenir competènices que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

   

 • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Competències específiques
 • Realitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatiu a l'activitat física i de l'esport, amb atenció a les característiques individuals, col.lectives i contextuals de les persones

 • Aplicar els fonaments estètics i expressius al moviment humà

 • Programar el procés d'entrenament de les habilitats motrius en els seus diferents nivells i entorns de pràctica

 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives 

Competències generals
 • Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

 • Aplicar els drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les personas amb discapacitat, de solidaritat, de protecció medioambiental i els valors propios d'una cultura de la pau i de valors democrátics

Competències transversals
 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   

 • Incorporar hàbits de l'excel.lència i de qualitat per a l'exercici professional

Descripció


La motricitat humana es caracteritza per la capacitat de mantenir l’equilibri a la vegada que es realitzen diverses tasques. Aquestes tasques poden ser molt diverses. En l’assignatura “Activitats gimnàstiques, acrobàtiques i castelleres” ens centrarem en aquelles que impliquen coordinacions i equilibris per orientar el cos de forma correcta en l’espai, com per exemple girar sobre un mateix, girar sobre el punt de recolzament o de suspensió, suportar d’altres objectes o companys a les espatlles, etc.. Les activitats gimnàstiques i acrobàtiques es caracteritzen per que el seu focus d’ensenyament són els girs i els equilibris en multitud de situacions, fet que les fa fonamentals pel correcte desenvolupament motriu dels nens i adolescents.


L’assignatura presenta les bases per una anàlisi tècnica de les activitats acrobàtiques i gimnàstiques en general que ajudarà a l’alumne a identificar i entendre les diferents accions motrius bàsiques que componen un element gimnàstic o una acrobàcia. A la vegada, el coneixement de les accions motrius bàsiques possibilita la construcció d’un pla didàctic per l’ensenyament dels elements gimnàstics i les acrobàcies. Les activitats gimnàstiques i acrobàtiques que necessiten la interacció d’un o varis companys per realitzar  l’element s’engloben en aquesta assignatura dins de l’acrosport. Una aplicació tradicional de “l’acrosport” a Catalunya són els castellers. Aquesta perspectiva tradicional també s’ha incorporat a l’assignatura per tal d’integrar la cultura i tradicions pròpies dins els coneixements dels alumnes.


Moltes d’aquestes activitats gimnàstiques, acrobàtiques i castelleres són realitzades seguint un ritme. L’anàlisi bàsica de la música per esbrinar els seus compassos i ritmes és fonamental per l’execució final dels moviments propis d’aquestes activitats. A més, la transversalitat d’aquest coneixement el fa un coneixement important i útil per a d’altres activitats. També cal destacar la importància de les capacitats físiques principals que suporten aquestes activitats: la força i la flexibilitat Els exercicis i mètodes per a millorar ambdues capacitats de forma específica a les activitats gimnàstiques, acrobàtiques i castelleres seran tractats perquè així formin part de l’ensenyament d’aquest tipus d’activitats.

Respecte a la perspectiva de gènere des de l'assignatura es vetllarà per utilitzar en tot moment un llenguatge no sexista i inclusiu. D'altra banda considerem molt important exemplificar amb referents masculins i femenins lluitant contra qualsevol estereotip en referència al gènere i s'impulsarà a un treball amb grups mixtes i heterogenis durant el desenvolupament de l'assignatura.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari . D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Continguts


1. Les activitats acrobàtiques, gimnàstiques i castelleres

 • 1.1. Definicions
 • 1.2. Usos socials i transferències
 • 1.3. Generalitats de les diferents disciplines (codi i reglament)

2. Anàlisi tècnic

 • 2.1. Pràctica elements tècnics. Execució
 • 2.2. Anàlisi de la tècnica

3. Marc pedagògic.

 • 3.1. Etapes d'aprenentatge
 • 3.2. Nivell de partida i progressió cap als elements i exercicis gimnàstics i/o acrobàtics
 • 3.3. Desenvolupament i estructura de la sessió.
 • 3.4. Les ajudes i correccions

4. El contingut motor dels “esports acrobàtics”.

 • 4.1. Les accions motrius
 • 4.2. Els moviments parcials

5. Preparació física.

 • 5.1. Especificitat a través dels moviments parcials.
 • 5.2. Introducció a les sessions

6. El ritme.

 • 6.1. Aprendre a seguir un compàs sonor.
 • 6.2. Realització d'habilitats gimnàstiques amb sincronització amb la música i companys/es

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de setembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Avaluació contínua:

L’avaluació contínua està formada per dos grans blocs: (1) exàmens (en grup i individuals) i (2) activitats d'aula individuals i petit grup.  L'assignatura es considera aprovada quan la nota sigui igual o superior a 5/10 punts i s'ha aprovat totes les seves parts que s'indiquen com obligatòries d'aprovar.

(1) L'examen té una ponderació total del 70%. Els exàmens que es realitzen a l’assignatura són:

a) Examen teòric individual (30%). Aquest avalua conceptes i coneixements desenvolupats en les classes o en les activitats d’ampliació de coneixement proposades. Els mètodes utilitzats per avaluar seran: preguntes amb múltiples respostes, preguntes curtes, preguntes obertes i/o preguntes de relació. És obligatori. Cal aprovar-lo amb un mínim de 5/10 per aprovar l'assignatura. En cas de suspendre és recuperable en període de reavaluació.

b)  Examen coreogràfic en grup - pràctic (40%). Aquest avalua la capacitat de crear i executar una coreografia amb incorporació d'elements acrobàtics, artístics i formacions amb un suport musical. També avalua la capacitat de fer i exposar la transcripció de la coreografia amb tot els requeriments apresos durant l'assignatura. És obligatori. En cas de suspendre no és recuperable en període de reavaluació.

(2) Activitats d'aula individuals i petit grup tenen una ponderació total del 30%.  No són recuperables en període de reavaluació.

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Examen teòric i pràctic individual

30%

T7,E1,G4,G6,T4,E4,E5,E7,B4

Examen pràctic en grup

40%

T7,E1,G4,G6,T4,E4,E5,E7,B4

Activitats i treballs individuals/grupals

30%

T7,E1,G4,G6,T4,E4,E5,E7,B4

Els seminaris no tenen ponderació. L’assistència és obligatòria. L’alumne té el deure d’assistir al 80% de les sessions per poder fer la mitjana de totes les parts. Una assistència inferior al 80% suposarà el suspens de l’assignatura. 

No presentar-se a qualsevol part de l’avaluació contínua implica un 0 en aquella part, a excepció de l’examen teòric. La no presentació a l’examen teòric no permet presentar-se a la recuperació i per tant l’assignatura queda suspesa.

Els alumnes que no aprovin l’examen teòric amb una nota igual o superior al 5 poden acollir-se a l’avaluació de recuperació. La resta de notes es mantenen pel càlcul de la nota final. L'alumne només podrà acollir-se a l'avaluació de recuperació de l'examen teòric.

Avaluació de recuperació

Consisteix en un examen teòric. L’examen avaluarà els conceptes, coneixements procediments teoricopràctics desenvolupats a classe i en les tasques d’ampliació. El mètode d’avaluació serà de preguntes curtes, i/o preguntes de redacció i descripció, i resolució de casos i/o problemes. La nota de l’examen equival al 30% de la nota final. El 70% restant es manté de les notes aconseguides en l’avaluació contínua. L’avaluació de recuperació només és aplicable a l’examen teòric de l’assignatura.

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Examen

30%

T7,E1,G4,G6,T4,E4,E5,E7,B4

Bibliografia


Bàsic

GIMNASIA RÍTMICA DEPORTIVA. Aspectos y evolución (Madrid, 1996)

Carrasco, R . (1976). Gymnastique aux agrès: L’activité du débutant. París,
França: Vigot.

Carrasco, R. (1976). Gymnastique aux agrès: Essai systématique d’enseignement. París, França: Vigot.

Carrasco, R. (1976). Pedagogie des agrès. París, França: Vigot.

Leguet, J. (1985). Actions motrices en gymnastique sportive. París, França: Editions Vigot.

Thomas, L., Fiard, J., Soulard, C., i Chautemps, G. (1997). Gimnasia deportiva. Lleida, Espanya: Editorial Deportiva Agonos

Complementary

Estapé, E. (2002). La acrobacia en la gimnasia artística. Barcelona, Espanya: INDE Publicaciones

Gadjoš, A. (1983) Préparation et entraînement à la gymnastique sportive. París, França: Éditions Amphora.

Pozzo, T., i Studeny, C. (1987). Théorie et pratique des sports acrobatiques. París, França: Editorial Vigot.

Smoleuskiy, V., i Gaverdouskiy, I. (1996). Tratado general de gimnasia artística deportiva. Barcelona, Espanya: Editorial Paidotribo.

Alter, M. J. (2000). Los estiramientos: Desarrollo de ejercicios. Barcelona, Espanya: Editorial Paidotribo.

Sáez, F. (2003). Gimnasia Artística. Los fundamentos de la técnica. Madrid, Espanya: Editorial Biblioteca Nueva.