Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Luisa Cabrera Torres

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • Demostrar poseir coneixements en una àrea d'estudi que parteixi de la base de l'educació secundària general, i s'acostuma a trobar a un nivell que s'apropa a llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi  

Competències específiques
 • Realitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatiu a l'activitat física i de l'esport, amb atenció a les característiques individuals, col.lectives i contextuals de les persones

 • Promoure la formació d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport

 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives 

 • Seleccionar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat i població i en condicions de seguretat

Competències generals
 • Reconèixer els fonaments epistemològics, històrics i educatius de l'activitat i de l'esport

 • Descriure els factors comportamentals i socials que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport

 • Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

 • Aplicar els drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les personas amb discapacitat, de solidaritat, de protecció medioambiental i els valors propios d'una cultura de la pau i de valors democrátics

Competències transversals
 • Aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l'ámbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Desenvolupar habilitats de lideratge, relació interpersonal i treball en equip

   

 • Actuar dins dels principis ètics necessaris pel correcte exercici professional, segons el marc normatiu

Descripció


La matèria de Programació de l'ensenyament en l'Activitat Física i l'Esport pretén contribuir a desenvolupar competències necessàries per intervenir en l'àmbit de l'Educació Física i altres àmbits en què sigui necessari planificar i programar l'activitat física i l'esport de manera eficaç.

L'alumnat, des d'una perspectiva teòric-pràctica, aprendrà i aplicarà la consolidació de coneixements, habilitats, destreses, capacitats i actituds vinculades a aquestes competències.

Els continguts de l'assignatura estan relacionats amb altres assignatures del grau com Pedagogia i Psicologia de l'esport.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari . D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Continguts


1. Conceptes introductoris sobre l'ensenyament de l'Activitat Física i l'Esport.

1.1. Aproximació al concepte de planificació i programació.

1.2. La importància de programar en l'àmbit de l'AF, l’esport i l’EF.

1.3. Programació de l’ensenyament de l’activitat física i l'esport en el sistema educatiu.

2. Del currículum a la programació docent.

2.1. El procés de programació: les fases de la planificació.

2.2. Anàlisi estructural del currículum de la ESO/Batxillerat (Educació Física).

2.3. Estructura d’una programació.

2.4. La  situació d'aprenentatge o unitat didàctica.

2.5. La sessió.

3. Elements de la programació en l’Activitat Física i l'Esport.

3.1 El diagnòstic inicial

3.2 Competències. Els objectius d'aprenentatge.

3.3 Els sabers que es mobilitzen.

3.4 Les activitats d'ensenyament-aprenentatge. Seqüència didàctica.

3.5.Estils d’ensenyament-aprenentatge

3.6 Seqüenciació i temporització de les SA/UD.

4. L'avaluació en Activitat Física i l'Esport.

4.1. Avaluació formativa i formadora.

4.2. Tipus d'avaluació.

4.3. Instruments per avaluar.

5. Estratègies en les gestió i la planificació de l'Activitat Física i l'Esport.

5.1. Innovació i l'educació física

5.2. Atenció a la diversitat.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

Avaluació contínua:
L'avaluació contínua es basa en el seguiment de l'assignatura durant tot el trimestre i la participació en totes les activitats d'avaluació proposades durant aquest període.

Consta de tres grans blocs: examen final, treballs en grup i activitats individuals.
Es considerarà aprovada l'assignatura a partir de la mitjana ponderada de totes les activitats amb una nota igual o major de 5 punts sempre que es compleixin els següents requisits:
- Presentar totes les activitats dins de la data indicada.
- Haver aprovat cadascuna de les parts (examen final, treball sobre programació i activitats al Moodle i a l’aula) amb ≥5. Les activitats proposades al Moodle s’han de fer dins dels els terminis indicats en el mateix.
- Tenir assistència mínima presencial de 80%
L’estructura de l’examen final s’informarà amb antelació i serà relacionat als conceptes i coneixements desenvolupats en les sessions teòric-pràctiques i en les activitats d'ampliació.

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Activitats de participació i activitats teòriques

15%

E1, E2, E6, T5

Activitats d’aplicació (programació)

35%

CB1, T1, E1, E4, E5, E6

Examen final

50%

CB1, CB2, E1, T3

Total

100%

 


La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Avaluació en període de recuperació:
Dintre del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant l’assignatura. D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació si s'ha suspès l'examen. Si la qualificació és de NO PRESENTAT/DA, no es podrà optar a la recuperació.

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Activitats de participació i activitats teòriques

No recuperable

 

Activitats d’aplicació (programació)

No recuperable

 

Examen final

50%

CB1, CB2, E1, T3

 

 

Bibliografia


Bàsic

Del Valle, S. & García, M.J. (2007). Cómo programar en Educación Física paso a paso. Barcelona: INDE

González, C. (2005). El proceso de programación en la enseñanza de la actividad física y el deporte. Revista Apunts 80 .20-28. Disponible en: http://www.revista-apunts.com/es/hemeroteca?article=172

Generalitat de Catalunya/Departament d’Educació (2008). Currículum Batxillerat. Disponible en: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/ (accés en 17/09/2018).

Sanmartí Puig, N (2019): Avaluar i aprendre un únic procés. Barcelona. Octaedro

Generalitat de Catalunya/Departament d’Educació (Decret 175/2022, de 27 de setembre de 2022,). Currículum d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica. Disponible en: http://Decret 175/2022, de 27 de setembre de 2022, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica.

Blazquez ,D (2020). Descubre cómo es la educación física del SXXI. Así trabaja el profesorado más innovador. Barcelona. INDE

Blazquez Sánchez, C. (2017) .Como evaluar bien en educación física. El enfoque de la evaluación formativa. Barcelona . INDE.

Pellicer Royo, I. (2011).Educación física emocional de la teoría a la práctica. Barcelona.INDE

González ,C; Monguillot, M;Zurita, C. (2014). Una  educación física para la vida. Recursos prácticos para un aprendizaje funcional. Barcelona. INDE.

Complementary

Blázquez, D. (coord.) (2017). Métodos de enseñanza en Educación Física: enfoques innovadores para la enseñanza de competencias. Barcelona: INDE

Flores, G., Prat, M.&Soler, S. (2014). La voz del profesorado de educación física sobre su formación académica ante la realidad multicultural: análisis de la situación y propuestas de mejora. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 17 (2),183-199.DOI:http://dx.doi.org/10.6018/reifop.17.2.197501

Ureña Villanueva, F. (2010). La Educación física en secundaria basada en competencias : programación de 1er curso. Barcelona : Inde.

Mendoza, A. & Gallardo, P. (2010). Didáctica de la Actividad Física y Deportiva. Metodología, estilos de enseñanza, programación y evaluación. Sevilla: Wanceulen Editorial Deportiva

Capllonch, M., Godall, T. & LLeixà, T. (2007) El professorat d’Educació Física a l’escola multicultural. Percepcions del context i necessitats de formació. Temps d’Educació, 33, 61-74.

González, M.D. & Campos, A. (2014). Intervención docente en Educación Física en Secundaria y en el Deporte Escolar. Madrid: Síntesis.

Lleixà, T.; Flecha, R.; Puigvert, L.; Contreras, O.; Torralba, M.A. I Bantulà, J. (2002). Multiculturalismo y educación física . Edit. Paidotribo, Barcelona.

Ureña Villanueva, F. (2010). La Educación física en secundaria basada en competencias : programación de 2o curso. Barcelona : Inde.

Ureña Villanueva, F. (2010). La educación física en secundaria basada en competencias : programación de 3o curso. Barcelona : Inde.

Blázquez, D. (2014).  Como evaluar bien en educación física. Barcelona: INDE

Sicilia, A. (2001). La investigación de los estilos de enseñanza en la educación física. Sevilla: Wanceulen Editorial deportiva, S.L.

Santmarí, N.(2010). Avaluar per aprendre. Disponible en: xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/materials/ (accés en 17/09/2018)

Blazquez, D., & Amador, F. (1995). La Iniciación Deportiva y el Deporte Escolar. Inde

Flores, A, Prat M, Soler S. (2015). La intervención pedagógica del profesorado de educación física en un contexto multicultural: prácticas, reflexiones y orientaciones. Restos 28, 248-255.

Ureña Villanueva, F. (2010). La educación física en secundaria basada en competencias : programación de 4o curso. Barcelona : Inde.

Ureña Villanueva, F. (2010). La Educación física en secundaria basada en competencias : proyecto curricular y programación. Barcelona : Inde.

Perrenoud, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Barcelona: Graó.

Puigdellívol, I. (1992). Programació d’aula i adequació curricular. Barcelona: Graó.

Vázquez, B. (coord) (2001). Bases educativas de la Actividad Física y el Deporte. Madrid: Síntesis.

Blández, J. (1995). La utilización del material y del espacio en educación física. Barcelona: INDE.

Blázquez, D. (2010). Evaluar en educación física. Barcelona: INDE.

Giné, N., Parcerisa, A. (coord.) (2003). Planificación y análisis de la práctica educativa. Barcelona: Graó.

Sicilia, A., Delgado, M. A. (2002). Educación Física y Estilos de enseñanza. Barcelona: INDE.

Lleixà Arribas, T., Sebastiani i Obrador, E. M., & Blázquez Sánchez, D. (2016). Competencias clave y educación física : cómo y para qué tenerlas en cuenta en la programación? Barcelona : INDE.

Delgado Noguera, M.A. (1991). Los estilos de enseñanza en la Educación Física. Propuesta para la reforma. Granada. Universidad de Granada.

Díaz Lucea, J. (1999). La enseñanza y aprendizaje de las habilidades motrices y destrezas básicas. Barcelona. INDE.

Sebastiani, E. Mª (2003). Reptes de l’educació física del segle XXI. En Revista ALOMA, 12, 122-129.

Siedentop, D. (1998). Aprender a enseñar la educación física. Barcelona: INDE.

Carranza, M. & Mora, J. M. (2003). Educación física y valores: educando en un mundo complejo. Barcelona: Graó.

Devís, J. (2001). La educación Física. El deporte y la salud en el siglo XXI. Alcoy-alicante. Marfil.

Mestre, J.A. (2004). Planificación deportiva. Barcelona: Inde.

Monereo, C., (coord.) (2008). Ser estratégico y autónomo aprendiendo. Barcelona: Graó.

Mosston, M., & Ashworth, S. (1993). La Enseñanza de la educación física: la reforma de los estilos de enseñanza. Barcelona: Hispano europea

Antúnez, S., & Imbernon, F. (1991). Del Projecte Educatiu a la programació d'aula: El què, el quan i el com dels instruments de la planificació didàctica. Graó.

Fraile, A. (2004). El deporte escolar en el siglo XXI: anàlisis y debate desde una perspectiva europea. Barcelona: Graó.

Mendoza Pérez, A., & Gallardo Vázquez, P. (2010). Didáctica de la actividad física y del deportiva : metodología, estilos de enseñanza, programación y evaluación. Sevilla : Wanceulen

Rich, Emma (2004). Exploring teacher' biographies and perceptions of girls' participation in physical education. European Physical Education Review, 10(2), 215 - 240

Soler, S. (2010). Más allá del fútbol: ¿la educación física en femenino? Aula de Innovación Educativa, pp. 12-16, nº 191.

VV.AA.(2021). GAMIFICACIÓN en educación física II. Barcelona. INDE.