Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Jordi Català Antúnez
Alberto Ruiz Castillo 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Anglès (10%).

Competències


Competències bàsiques
 • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Competències específiques
 • Realitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatiu a l'activitat física i de l'esport, amb atenció a les característiques individuals, col.lectives i contextuals de les persones

 • Programar el procés d'entrenament de les habilitats motrius en els seus diferents nivells i entorns de pràctica

 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives 

Competències generals
 • Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

 • Entendre els fonaments del joc i de l'esport

Competències transversals
 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   

 • Desenvolupar habilitats de lideratge, relació interpersonal i treball en equip

   

Descripció


L’assignatura Esports Col·lectius II es concreta en les modalitats d'Hoquei i de Voleibol, no obstant, la pretensió és donar les pautes bàsiques que capacitaran als alumnes per a ser professors i entrenadors competents en qualsevol activitat d’equip; aplicant l’observació i l’anàlisi per prendre decisions en la modificació eficient dels factors que determinen el rendiment de les accions individuals i, especialment, de les accions col·lectives de comunicació positiva (col·laboració i ajuda) i negativa (oposició); generant propostes metodològiques didàctiques adequades per a l’aprenentatge i la iniciació a l’entrenament d’aquest tipus de modalitats esportives; i dinamitzant petits esdeveniments lúdics i esportius.

Les diferents característiques d’ambdós esports permetran una visió àmplia i diferenciada a nivell tècnic i tàctic però concreta i rellevant en aspectes de precisió en les accions i entesa motriu. En ambdós casos es coneixeran també els aspectes històrics, de reglament, tècnics, tàctics i organitzatius.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent

Continguts


Continguts comuns:

 1. Contextualització
  1. Breu història i de l’evolució del reglament.
  2. Modalitats o variacions de l’esport.
  3. Equipaments i materials adequats per la prevenció de lesions.
  4. El reglament actual.
 2. Accions de joc (tècnica) [posició bàsica, superfície de contacte, actitud, orientació].
  1. Contacte amb la pilota.
  2. Dinàmica del joc
   1. Sistema de puntuació.
   2. Manera de jugar.
   3. Diferències de reglament amb altres modalitats.
   4. Responsabilitats dels àrbitres.
    1. Principal
    2. Ajudants
    3. L’acta arbitral
   5. Senyals oficials d’arbitratge..
  3. Accions tècniques pròpies de l'esport
 3. Situacions de joc (tàctica d’iniciació).
  1. Sistemes defensius
  2. Sistemes atacants
  3. Solució òptima a les situacions de joc més usuals
  4. Evolució tàctica dels sistemes de joc
 4. Disseny de situacions i recursos d’ensenyament-aprenentatge i entrenament.
  1. identificació dels errors més comuns
  2. aplicació de correccions.
  3. impartició de feedback
  4. aplicació d’estils d’ensenyament-aprenentatge
  5. bases de la direcció d’equips
  6. fulls d’observació i avaluació
  7. identificació de punts dèbils dels equips: aprofitament de les debilitats del contrari; evitació de les pròpies debilitats.
 5. Disseny de programes formatius.
  1. Escalfaments generals i específics.
  2. Seqüències d’aprenentatge en l’iniciació a l’esport.
  3. Mètodes d’avaluació

Continguts de vòlei:

 1. Institucions esportives i participació en events esportius d’iniciació i progressió al voleibol. 
  1. Activitats dels consells esportius escolars.
  2. Competicions organitzades per la federació catalana.
  3. Competicions estatals i internacionals
 2. Progressió metodològica  
  1. Aprenentatge i ensenyament de les tècniques bàsiques
  2. Complexes i Fonaments de Joc
  3. Entranament i direcció de grups d'iniciació
  4. Sistemes de Joc desde el minivòlei al 6 c 6
 3. Preparació física integrada i prevenció de lesions al Voleibol:  
  1. Escalfament específic del Voleibol
  2. Pautes per al desenvolupament condicional integrat 
  3. Programes i pautes per a la prevenció de lesions al voleibol

Continguts de hoquei:

 1. Federaciones, Instituciones y actos deportivos en el hockey hierba.
  1. Actividad del hockey a nivel autonómico, estatal y mundial.
  2. Selecciones y deporte de alto nivel .
  3. El papel de les federaciones
  4. Formación de técnicos
 2. Hockey Sala
 3. El rol del portero.
 4. Soportes para el desarrollo integral del Hockey hierba.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

 

L'assignatura es composa de dos parts diferenciades: voleibol i hoquei. La nota final s'obté realitzant la mitjana aritmètica de la nota final de cada part. Per poder fer mitjana, cal aprovar per separat cadascuna de les parts. Cada part s'aprova amb un 5 sobre 10.

Per aprovar l’assignatura serà obligatori que l’alumne/a hagi assistit i participat activament a un mínim al 80% de les sessions pràctiques de cadascuna de les parts (voleibol i hoquei). En cas de lesió, el ponent descriurà a l'alumne/a el treball actiu presencial a fer. 

Cada alumne/a haurà de justificar la lesió aportant un certificat mèdic. En cap cas, les faltes d'assistència seran justificades.

Avaluació continuada:

L’avaluació continuada (participació, treballs individuals i grupals) de cada part (voleibol i hoquei) farà mitjana amb els exàmens només en el cas que s’obtingui una nota igual o superior a 5 punts en ambdues parts.

D’acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació si s’ha suspès l’assignatura. Si la qualificació és de No presenta/da, no es podrà optar a la recuperació. La única activitat en període de recuperació serà l'examen equivalent al 50% de la nota final de l'assignatura; la resta d'elements quedaran amb la nota obtinguda en primera avaluació( s'ha d'assolir un mínim de 5 tant en els exàmens com en l'evaluació continuada).

La qualificació final de l'alumne/a és el resultat de l'avaluació contínua a través de les diferents activitats avaluadores. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10) d'acord amb la següent taula de ponderació:

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Treballs individuals i grupals de caire teòric-pràctic

40%

CB2, G4, G5, G10, T4, T6, E1, E9

 Seminaris (exàmens pràctics)

10%

CB2,  CB4, G4, G5, G10, T4, T5, T6, E1, E7, E9

Exàmens (teòrics)

50%

CB2,  CB4, G4, G5, G10, T4, T5, T6, E1, E7, E9

Criteris necessaris per fer mitjana entre les activitats avaluadores:

Activitat avaluadora

Criteri necessari

Treballs individuals i grupals de caire teòric-pràctic

Entrega obligatòria de tots els treballs

 Seminaris

Presentació obligatòria

Exàmens (teòric i pràctic)

5/10

 

Avaluació de recuperació:

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

Examen

50%

CB2,  CB4, G4, G5, G10, T4, T5, T6, E1, E7, E9

 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu

 

Bibliografia


Bàsic

M.  Perla  Moreno  (2009).  Manual  para  la  formación  de  técnicos voleibol.Ed. Wanceulen.

Wein, Horst. (1991). Hockey. Ed COI

Dearing, J. (2003). Volleyball fundamentals. Human kinetics

Swope, Bob. (2011) Youth Field Hockey Drills, Strategies, Plays & Games handbook. Jacobob Press,

García, L. G. (2013) Voleibol fundamentación técnica y táctica. Armenia: Kinesis.

Complementary

Cadman, John. Indoor hockey: Tactics, technique, training. Pelham, 1978

Slocombe, S. Ward, C. Indoor Hockey. A & C Black Publishers Ltd, 1985

Blázquez, D. (1998) (3).La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: INDE.

 

Conocer  el  deporte (2013).     Voleibol.  International  Volleyball Federation,  Real Federación Española de Voleibol, The English Volleyball Association.

Diversos autors. Voleibol básico. Armenia: Kinesis, 2002

Peña, J (2013) EL ENTRENAMIENTO DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN EL VOLEIBOL. Ed: Fundación CIDIDA

Lucas, Jeff (2005) El voleibol: Iniciación i perfeccionamiento (7ª Edición) Ed: Paidotribo

Anders, E. Meyers, S.(2008) Field Hockey: Steps to Success. Human Kinetics

Bertante, Nicoletta. (004) Manual de Voleibol. Madrid: Susaet

Díaz, José. Voleibol: Un programa para las escuelas. Sevilla: Wanceulen, 1993

Díaz, J. (2001). Voleibol español. Reflexión y acción. Sevilla: Junta de Andalucía

Mata, D.;  De  la  encarnación, G.; Rodríguez, F.  (1994). Voley Playa. Aprendizaje, entrenamiento y organización. Alianza Deporte, Madrid

 

Parlebas, P. (2001). Léxico de praxiología motriz. Juegos, deporte y sociedad. EditorialPaidotribo

Martinez de Dios, Cármen (1996).  Hockey: La actividad física y deportiva extraescolar en los centros educativos. Ed. Ministerio de Educación y Cienca

Hernández Moreno, José (1998). Fundamentos del Deporte: Análisis de las estructuras del juego deportivo. INDE

Ortiz, Alejandro (2019). El entrenador en busca del sentido. Ed. LEO RODRIGUEZ

 

Díaz Lucea, Jordi (1999). La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. INDE

Pieron, Maurice (2005). Para una enseñanza eficaz de las actividades Físico-Deportivas. INDE

Martín Barrero, Alberto y Camacho Lazarraga, Pablo (2019). Nuevas tendencias en entrenamiento y planificación de los deportes colectivos. WANCEULEN

Seirul·lo Vargas, Francisco (2017). El entrenamiento en los deportes de equipo. MASTERCEDE