Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Eduard Domínguez Sala

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació, d'una forma professional per obtenir competènices que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

   

Competències específiques
 • Realitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatiu a l'activitat física i de l'esport, amb atenció a les característiques individuals, col.lectives i contextuals de les persones

Competències generals
 • Adquirir la formació científica bàsica aplicada a l'activitat física i a l'esport en les seves diferents manifestacions

 • Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

 • Elaborar textos escrits i audiovisuals relacionats amb les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Competències transversals
 • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   

Descripció


L'anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport presenta les bases de la anatomia humana i de l'anatomia funcional a través d'un estudi conceptual, històric, metodològic i terminològic de l'anatomia.

També es realitzarà un estudi de les formes, estructures i funcions dels diferents elements de l'aparell locomotor, cardiovascular, respiratori i del sistema nerviós. Aquest darrer tindrà un tractament exclusiu de les estructures més importants en relació al moviment.

Per tant, l'objectiu principal de l'assignatura serà el de capacitar l'alumnat perquè estigui en condicions d'entendre el mecanisme de funcionalitat de l'aparell locomotor i conegui la morfologia dels òrgans més importants de l'anatomia sistemàtica.

La perspectiva de gènere serà un aspecte que el professorat tindrà en compte fent un ús inclusiu i no sexista del llenguatge i afavorint la participació equitativa de tothom en un entorn respectuós i inclusiu tant en les classes magistrals com en les sessions de pràctiques. Es proporcionaran referents bibliogràfics femenins dins l’aula en la mesura que la temàtica ho permeti i s’usarà el nom de pila sencer de les autores i autors. Pel que fa a les imatges del contingut en el material docent es fomentarà la no perpetuació d’estereotips.

Continguts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continguts

Tema 0. Presentació de l'assignatura, bibliografia i avaluació

Tema 1. Terminologia anatòmica (plans, eixos, moviments) y generalitats del sistema esquelètic, articular i muscular

Tema 2. Estudi ossi de l'extremitat superior

Tema 3. Estudi articular de la cintura escapular i colze

Tema 4. Estudi articular del canell i mà

Tema 5. Estudi dels músculs de la cintura escapular, braç, avantbraç, canell i mà

Tema 6. Estudi ossi de l'extremitat inferior

Tema 7. Estudi articular de la pelvis i cintura pèlvica

Tema 8. Estudi articular del genoll, turmell i peu

Tema 9. Estudi muscular de la pelvis i cuixa

Tema 10. Estudi muscular de la cama i peu

Tema 11. Estudi ossi del tronc (tòrax, abdomen i columna vertebral)

Tema 12.  Estudi muscular del tòrax, abdomen i dors

Tema 13. Estudi ossi i muscular del cap i coll

Tema 14.  Aparell cardiovascular. El Cor

Tema 15. Aparell cardiovascular. Artèries i venes

Tema 16. Aparell respiratori

Tema 17.  Sistema nerviós central

Tema 18.  Sistema nerviós perifèric

Sessions pràctiques: Es duran a terme un total de 9 pràctiques les quals inclouran activitats grupals per aprofundir en els coneixements anatòmics del temari així com la palpació anatòmica d'estructures relacionades amb el temari.

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura és continuada, a través de diferents eines per valorar les diferents competències necessàries per a superar la matèria.

L'avaluació de l'assignatura es farà mitjançant les següents activitats avaluadores:

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Treballs en grup

20%

B2, E1, G2, G6, G11, T3, T4

Examen final teòric

35%

B2, E1, G2, G6, G11, T3, T4

Examen final imatges

 20%

B2, E1, G2, G6, G11, T3, T4

     Avaluació continuada en pràctiques 25% B2, E1, G2, G6, G11, T3, T4

Perquè la nota de l'examen (55%) faci mitjana amb la resta de notes obtingudes durant el transcurs de l'assignatura serà necessari obtenir una nota igual o superior a 5 punts sobre 10. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts).

Sistema de qualificació (Real decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel que s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions  en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori  estatal):

0 - 4,9: Suspens (SS)

5,0 - 6,9: Aprovat (AP)

7,0 - 8,9: Notable (NT)

9,0 - 10: Excel·lent (SB)

Quan la qualificació de l’assignatura sigui d’Excel·lent (nota superior a 9 punts) els docents de l’assignatura podran considerar si l’alumne opta a obtenir la qualificació de matrícula d’honor (MH).

L'examen final comprendrà la totalitat dels continguts i es realitzarà en acabar l'assignatura, durant el període avaluador del trimestre en el qual s’imparteix i/o durant el període de recuperació.

Per presentar-se a l'examen, l'alumne haurà de tenir un mínim d'un 80% de l'assistència en les classes pràctiques (7 pràctiques).

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Recuperació:

Dintre del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant l’assignatura.

Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.

En la nota de recuperació el 20% relacionat amb les notes dels treballs en grup i el 25% relacionat amb l'avaluació continuada en pràctiques es manté, essent la part d'examen teòric i d'imatges la part recuperable (55%).

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Examen (teòric+imatges)

55%

B2, E1, G2, G6, G11, T3, T4


Cronograma i Guia d’activitats.

Totes les activitats avaluadores tindran unes dates concretes de realització i lliurament, que es comunicaran a l'alumnat en començar l'assignatura mitjançant el Cronograma i la Guia d’activitats.

 

Sessions pràctiques

Es duran a terme un total de 9 pràctiques les quals inclouran activitats grupals per aprofundir en els coneixements anatòmics del temari així com la palpació anatòmica d'estructures relacionades amb el temari.

Per presentar-se al l'examen, l'alumnat haurà de tenir un mínim d'un 80% de l'assistència en les classes pràctiques (7 pràctiques).

 

Treballs en grup

El treball pondera un 20% de la nota final tal i com indicarà la Guia d'activitats que es comunicarà a l'alumnat a l'inici de l'assignatura. S’haurà de presentar oralment el dia que s'indiqui en el cronograma. Després de la presentació es realitzaran preguntes per part del professorat i alumnat. S'haurà d'entregar la presentació així com un document amb el contingut. La composició del grup vindrà determinada en un llistat que es penjarà al Moodle durant la setmana que s’inicia l’assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Giuseppe Anastasi, Eugenio Gaudio, Carlo Tacchetti, Alfonso Rodríguez Baeza. Atlas de Anatomía Humana. 3 tomos. Ergon Edi-Ermes 2018.

Frank H. Netter. Atlas de Anatomía. 5ª Edición. Editorial Masson 2011

Friedrich Paulsen, Jens Waschke. (2012). Atlas de Anatomía Humana Sobotta (23a ed.). Barcelona: Elsevier.

Complementary

https://human.biodigital.com/login?returnUrl=/explore

Frédéric Delavier. (2012). Guía de los movimientos de musculación: descripción anatómica (6a ed.). Barcelona: Paidotribo.

Floyd, R.T. (2008). Manual de cinesiologia estructural (bicolor). Barcelona: Paidotribo.

Manuel Guillén, Daniel Linares. (2002). Bases biológicas y fisiológicas del movimiento humano. Madrid: Médica Panamericana.

Jacob, S. (2003). Atlas de anatomía humana. Madrid: Elsevier Science.

Mario Lloret. (2000). Anatomía aplicada a la actividad física y el deporte (2a ed.). Barcelona: Paidotribo.

Richard L. Drake. Gray. Anatomía para estudiantes. 3ª Edición. Editorial Elservier 2015

Blandine Calais-Germain. (1994). Anatomía para el movimiento. Barcelona: La Liebre de Marzo.