Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Lluís Albesa Albiol

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Roger Font Ribas
Sara González Millán 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Els materials complementaris poden estar també en anglès

Competències


Competències bàsiques
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment en la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que inclouen una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps de l'activitat física i de l'esport

 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives 

 • Realitzar programes d'activitats físiques i esportives

 • Seleccionar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat i població i en condicions de seguretat

 • Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per l'empreneduria en activitats marítimes, wellness i salut

   

Competències generals
 • Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • Entendre els fonaments de l'acondicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i de l'esport

Competències transversals
 • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Generar recursos per l'adaptació a noves situacions i resolució de problemes, i per l'aprenentatge autònom i la creativitat

 • Incorporar hàbits de l'excel.lència i de qualitat per a l'exercici professional

 • Actuar dins dels principis ètics necessaris pel correcte exercici professional, segons el marc normatiu

Descripció


Les descompensacions produïdes degudes a les rutines del dia a dia, la mala pràctica esportiva entre molts altres factors pot afavorir l'aparició de lesions. Per això, en la present assignatura es pretén la prevenció de lesions i en cas de la seva aparició, com treballar per a la seva efectiva i ràpida recuperació, per evitar la recaiguda o una nova lesió.

Establir quins són els pasos a seguir en qualsevol readaptació esportiva i com poder dur-la a la pràctica combinant la teoria i les publicacions actuals amb la realitat del dia a dia dels equips d'elit i els centres de readaptació.

 

Continguts


Tema: Introducció a la readaptació de l'esforç. Concepte, fases i factors de risc.  Treball de prevenció

Tema: Valoració funcional de la lesió.

Tema: Lesions musculars. Cas pràctic isquiotibials

Tema: Lesions tendinoses i readaptació.

Tema: Control Neuromuscular

Tema: Extremitat Superior i readaptació. Casos Pràctics

Tema: Lesions a la zona pèlvica. Casos Pràctics

Tema: Lesions de columna i readaptació. Casos Pràctics

Tema: Lesions oseas i readaptació

Tema: Lligament Creuat Anterior i readaptació. Casos Pràctics.

Tema: Lesions de turmell i readaptació. Casos Pràctics.

Tema: Tecnologia aplicada a la readaptació.

Tema: Readaptació en el medi aquàtic. Opcions que ens dona en un procés de readaptació.

 

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, on s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificació en les titulacions universitaries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal):

0 - 4,9: Suspens (SS)

5,0 - 6,9: Aprovat (AP)

7,0 - 8,9: Notable (NT)

9,0 - 10: Excelent (E)

La qualificació final de l'alumne és el resultat d'una avaluació contínua i una avaluació final. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d'acord amb la següent ponderació:

Avaluació

Activitat avaluadora

Ponderació

Contínua

Treballs individuals 

10%

Contínua Treballs col·lectius 30%
Final TFA 30%
Final Examen Pràctic 30%

 

L'avaluació continua està formada pels treballs individuals i/o en parelles i els treballs col·lectius fets a classe durant les sessions pràctiques i/o al moddle. Aquesta avaluació continua consistirà en la realització de les activitats corresponents a la part presencial i no presencial de l'assignatura, que es desenvoluparà a l'aula i a l'aula virtual de l'assignatura.

De cara a l'avaluació final, caldrà presentar un treball final de l'assignatura (TFA) on els i les alumnes hauran de defensar un cas pràctic i una evolució de tot el procés de readaptació.

A part, es realitzarà un examen pràctic final que comprendrà els continguts teòric-pràctics que s'han impartit durant l'assignatura.

Per fer promig de l'assignatura

- Assistència mínima obligatòria del 65% de les classes presencials. En aquesta forquilla de faltes permeses ja estaran incloses les ausències per malaltia o lesió.

- Lliurament en el moodle de tots els treballs individuals o col·lectius i les pràctiques en la data corresponent.

- En l'avaluació continuada, en els treballs Individuals i/o en parelles i TFA, es podrà treure QUALSEVOL NOTA.

Examen Pràctic, CAL TENIR UNA NOTA MÍNIMA DE 5 sobre 10.

Criteris NECESSARIS per fer mitjanes entre les activitats avaluadores:

Avaluació

Activitat avaluadora

Criteri per fer mitjana

Ponderació

Contínua

Treballs individuals a classe i/o moddle

-

Qualsevol nota
Contínua Treballs col·lectius a classe i/o moddle - Qualsevol nota

   

Final

 

TFA

-

Qualsevol nota

Final Examen Pràctic 5/10 5/10

Cal tenir un mínim de 5/10 final de mitjana sumant totes les activitats avaluadores per aprovar l'assignatura.

IMPORTANT:

Si no es supera l'avaluació continua per incompliment dels requisits necessaris, anteriorment descrits, l'alumne no tindrà dret a presentarse als examens finals i l'asignatura quedará com a suspesa. En las que no s'assoleixi el 60% de l'assistència, l'assignatura quedarà suspesa i no es podrá presentar las examens finals.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació. En cas de No Presentat/da, no es podrà optar a recuperació.

"La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu."

 

Avaluació en període de recuperació:

Dintre del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant l’assignatura. D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'examen. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

D'acord amb la normativa vigent, en l'activitat avaluadora de l'examen, només es podrà optar a la recuperació de l'assignatura, si s'ha suspès. En cas de No Presentat/da, no es podrà optar a recuperació.

Activitat Avaluadora

Ponderació

Treballs individuals a classe i/o moddle No Recuperable
Treballs col·lectius a classe i/o moddle No Recuperable
TFA No Recuperable
Examen Pràctic

5/10

Bibliografia


Bàsic

Romero D., Tous J., Prevención de lesiones en el deporte. Editorial Medica Panamericana. Madrid, 2010

Bahr R, Maehlum S, Bolic T. (2007). Lesiones deportivas. Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Madrid: Médica Panamericana.

Freese, J. (2006). Fitness Terapeútico. Paidotribo, Barcelona.

Cascallana, C. (2003). Recuperación de lesiones. Planificación del entrenamiento físico. Ed. Gymnos. Madrid.

Complementary

Salom (2020) Readaptación tras las Lesiones Deportivas. Editorial Médica Panamericana

Tarantino (2017) Entrenamiento Propioceptivo. Editorial Médica Panamericana

Joyce D., Lewindon D. Sport Injury prevention and rehabilitation. Integrating medicine and science for performance solutions. Routledge

Hall, C.M., Brody, L.T. (2006). Ejercicio terapéutico. Recuperación Funcional. Paidotribo,

Güeita J, Fraile MA., Fernández C., (2015). Terapia acuática.  Abordaje desde la fisioterapia y la terapia ocupacional.Elviver.

Gabriel Ng. (2004) Tratamientos en Fisioterapia del ejercicio y del deporte. Elsevier. Madrid.

Guillén García P. (1996). Lesiones deportivas. Madrid: MAPFRE S.A.

Kolt GS, Snyder-Mackler L. (2004). Fisioterapia del deporte y el ejercicio. Madrid: Elsevier España, S.A.

Paredes, V., Gallardo, J., Porcel, D., Vega, R., Olmedilla, A. y Lalín, C. (2012). La Readaptación Fisico-Deportiva de Lesiones. Madrid: Onporsport.

Schünke M, Schulte E, Schumacher U. (2005). Prometheus: texto y atlas de anatomía. Madrid: Médica Panamericana S.A..

Renström PAFH. (1999). Prácticas clínicas sobre asistencia y prevención de lesiones deportivas. Barcelona: Paidotribo.

Balius i Pedret (2013) Lesiones Musculares en el Deporte. Editorial Médica Panamericana